Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi ja mitte-ELi laevade kalapüügiload

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi ja mitte-ELi laevade kalapüügiload

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1006/2008 ELi kalalaevadele loa andmise kohta püügitegevuseks ELi vetest väljaspool ning mitte-ELi riikide laevade juurdepääsu kohta ELi vetele

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega sätestatakse üldine ELi süsteem ELi kalalaevadele loa andmise kohta igasuguseks püügitegevuseks ELi vetest väljaspool ning tagatakse, et eeskirjad mitte-ELi riikide laevade juurdepääsu kohta ELi vetele on kooskõlas ELi kalalaevadele kohaldatavate eeskirjadega.
 • Määruse eesmärk on täita piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide raames sõlmitud kahe- ja mitmepoolsetest kalanduskokkulepetest tulenevaid kohustusi.
 • Samuti aitab see kaasa ühise kalanduspoliitika eesmärkide täitmisele seoses kalavarude säästva kasutamise ja kontrollimisega ning ELi eeskirjadega, mis käsitlevad ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi tõkestamist.

PÕHIPUNKTID

ELi kalalaevad ELi vetest väljaspool

Menetlus

 • Kalalaeva registreerinud ELi riigi pädevad asutused peavad saatma taotlused elektrooniliselt Euroopa Komisjonile.
 • Need tuleb saata hiljemalt viis tööpäeva enne asjakohases lepingus sätestatud tähtaega või mitte-ELi riigiga sõlmitud lepingus sätestatud korras.
 • Komisjon kontrollib loataotluste kõlblikkust ja tagab kõlblike taotluste edastamise asjaomasele mitte-ELi riigile.
 • Komisjon teatab asjaomase ELi riigi asutusele, kas mitte-ELi riik otsustas anda kalapüügiloa teatud kalalaevale. Seejärel teavitab ELi riik sellest kalalaeva omanikku.

Kalapüügiloa peatamine ja tühistamine

 • Kui mitte-ELi riik otsustab peatada või tühistada ELi riigi lipu all sõitvale kalalaevale antud kalapüügiloa, peab komisjon viivitamata teavitama kõnealust ELi riiki.
 • ELi riik peab seejärel antud kalapüügiloa ajutiselt peatama või püsivalt tühistama.

ELi kalapüügilubade teabesüsteem

 • Väljastatud lubadega seotud teavet hoitakse turvalises elektroonilises ELi teabesüsteemis.
 • ELi riigid peavad tagama selles hoitava teabe pideva ajakohastamise.

Mitte-ELi riigi kalalaevad ELi vetes

Menetlus

 • Kalalaeva registreerinud mitte-ELi riigi pädevad asutused peavad saatma taotlused elektrooniliselt komisjonile.
 • Komisjon kontrollib loataotluste kõlblikkust. Seejärel hindab komisjon mitte-ELi riigile antud kalapüügivõimalusi ja väljastab kalapüügiloa vastavalt nõukogu poolt vastuvõetud meetmetele ning asjaomase lepingu sätetele.
 • Komisjon teavitab mitte-ELi riigi ja ELi riigi pädevaid asutusi väljastatud kalapüügilubadest.

Eeskirjade täitmata jätmine

 • ELi riigid peavad asjaomase lepingu alusel viivitamatult teavitama komisjoni igast registreeritud rikkumisest, mis on seotud mitte-ELi riigi kalalaevaga ELi vetes. Sellisel juhul ei anta selle mitte-ELi riigi kalalaevadele rohkem kalapüügilube kuni 12 kuu jooksul.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 18. novembrist 2008.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1006/2008, mis käsitleb ühenduse kalalaevadele loa andmist püügitegevuseks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele ja millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2847/93 ja (EÜ) nr 1627/94 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 3317/94 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 33–44)

Viimati muudetud: 05.10.2016

Top