Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi lõpetamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi lõpetamine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1005/2008 – ELi süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega kehtestatakse Euroopa Liidu (EL) süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ELi ja rahvusvahelistes vetes.
 • Siseriiklikud ametiasutused kohaldavad kõnealust määrust koos ELi kalanduskontrolli süsteemiga ühise kalanduspoliitika eeskirjade kontrollimiseks, inspekteerimiseks ja rakendamiseks.

PÕHIPUNKTID

 • Kalalaeva peetakse ebaseadusliku, teatamata või reguleerimata kalapüügiga tegelevaks, kui see kuulub ühte järgmistest kategooriatest:
  • ei oma kehtivat kalapüügiluba;
  • on jätnud täitmata oma kohustuse registreerida ja kanda ette püüki või püügiga seotud andmeid;
  • on kalastanud keelupiirkonnas*, keelatud perioodil*, ilma kvoodita või pärast kvoodi täitmist või lubatust sügavamal*;
  • on püüdnud kalaliiki, mille püük on keelatud;
  • on kasutanud keelatud või nõuetele mittevastavaid püügivahendeid;
  • on võltsinud või varjanud laeva tähistust, nime või registreerimisnumbrit;
  • on võltsinud või varjanud uurimisega seotud tõendeid;
  • on takistanud inspektorite tööd;
  • on võtnud pardale, ümberlaadinud või lossinud alamõõdulisi kalu;
  • on osalenud tegevuses kalalaevadega, mis on kantud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja;
  • on teostanud piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni pädevusalas kalapüüki viisil, mis ei sobi kokku nimetatud organisatsiooni kaitse- ja majandamismeetmetega, ning sõidab sellise riigi lipu all, kes ei kuulu nimetatud organisatsiooni või ei tee nimetatud organisatsiooniga koostööd;
  • on riikkondsuseta laev.
 • Määrusega on sätestatud rida meetmeid, mis tagavad, et ebaseadusliku, teatamata või reguleerimata kalapüügi teel saadud kalandustooted ei siseneks ELi turule.

Määratud sadamad

 • ELi mittekuuluvate riikide laevadele on avatud ELi riikide määratud sadamad.
 • Kalandustoodete lossimised ja ümberlaadimised* ELi mittekuuluvate riikide ja ELi riikide kalalaevade vahel on merel keelatud ning neid tuleb teostada ainult määratud sadamates.

Sadamas inspekteerimised

ELi riik, kus sadam asub, vastutab ELi imporditavate kalandustoodete järelevalve eest. Tuleb kontrollida, kas need tooted on seaduslikud ja laev vastab õigusaktide nõuetele, st sellel on nõutavad litsentsid ja load ning deklareeritud kogus vastab lossitud või ümberlaaditud kogusele.

Püügisertifikaadid

Püügisertifikaat tagab, et ELi imporditud tooted ei ole pärit ebaseaduslikust, teatamata või reguleerimata kalapüügist. Neid sertifikaate annab välja riik, kus kalalaev on registreeritud (lipuriik). Sertifikaadid lisatakse kalandustoodetele ja on nendega kaasas kogu tarneahela ulatuses, et võimaldada jätkuvaid kontrolle.

Eeldatavalt ebaseadusliku, teatamata või reguleerimata kalapüügiga tegelev kalalaev

 • Euroopa Komisjon
  • määrab kindlaks kalalaevad, mille kohta on saadud piisavalt teavet, et eeldada nende võimalikku tegelemist ebaseadusliku, teatamata või reguleerimata kalapüügiga;
  • teavitab lipuriike (st ELi mittekuuluvaid ja ELi riike), kelle kalalaevad on kindlaks määratud; ning
  • edastab asjaomase teabe kõigile ELi riikidele.
 • Samuti koostab komisjon ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja. Selleks et tagada asjaomaste laevade ja riikide õiglane kohtlemine, hõlmab selle nimekirja koostamise menetlus kaitsemeetmeid ning kaebuse esitamise korda.

Koostööd mittetegevad ELi mittekuuluvad riigid

Võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu määrab komisjon kindlaks ka koostööd mittetegevad ELi mittekuuluvad riigid. ELi mittekuuluva riigi võib määrata koostööd mittetegevaks riigiks, kui ta ei täida lipu-, sadama-, turu- või rannikuäärse riigina oma kohustusi võtta meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

Karistused

 • ELi riigid peavad kohaldama ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate juriidiliste või üksikisikute suhtes tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi.
 • Maksimaalse karistuse suurus on saadud kalandustoodete vähemalt viiekordne väärtus.
 • Korduva rikkumise puhul järgmise viie aasta jooksul peavad ELi riigid määrama maksimaalse karistuse, mille suuruseks on saadud kalandustoodete vähemalt kaheksakordne väärtus.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Keelupiirkond: kutseliseks kalapüügiks keelatud piirkond, et võimaldada kalavarudel taastuda.

Keelatud periood: ajavahemik, mille jooksul on kalapüük keelatud, et võimaldada kalavarudel taastuda.

Lubatust sügavam: ettenähtud piirist suurem sügavus, kus kalapüük on keelatud, et võimaldada süvamere kalavarudel taastuda.

Ümberlaadimine: püütud saagi laadimine väiksemalt suuremale kalalaevale, millel see lisatakse saatmiseks suuremale partiile.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 1–32)

Nõukogu 29. septembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999) parandus (ELT L 286, 29.10.2008) (ELT L 22, 26.1.2011, lk 8)

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Kalapüügiluba

Nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1006/2008, mis käsitleb ühenduse kalalaevadele loa andmist püügitegevuseks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele ja millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2847/93 ja (EÜ) nr 1627/94 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 3317/94 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 33–44)

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevad laevad

Komisjoni 28. mai 2010. aasta määrus (EL) nr 468/2010, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri (ELT L 131, 29.5.2010, lk 22–26)

Vt konsolideeritud versioon.

Pädevad asutused püügisertifikaatide alal

Liikmesriikide ja nende pädevate asutuste loetelu vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 lipuriigi teated käsitlevatele artiklitele 15 (2), 17 (8) ja 21 (3) (ELT C 320, 24.12.2009, lk 17–20)

Määratud sadamad

Sadamate loetelu Euroopa Liidu liikmesriikides, kus kalatoodete lossimine ja ümberlaadimine on lubatud ja sadama teenused kättesaadavad kolmandate riikide kalalaevadele, vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklile 5 (2) (ELT C 320, 24.12.2009, lk 13–16)

Viimati muudetud: 11.10.2016

Top