Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Investeerimispank

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Investeerimispank

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokoll (nr 5) Euroopa Investeerimispanga põhikirja kohta

MIS ON PROTOKOLLI (NR 5) EESMÄRK?

 • See sisaldab Euroopa Investeerimispanga (EIP) kui Euroopa Liidu finantsasutuse tegutsemiseeskirju.
 • Protokollis sätestatakse EIP struktuur ja ülesanded.
 • EIP on majanduslikult iseseisev juriidiline isik oma otsustamisstruktuuriga.

PÕHIPUNKTID

EIP eesmärk on toetada ELi tasakaalustatud ja kindlat arengut, pakkudes rahastamist ja nõustamist elujõuliste ja jätkusuutlike investeerimisprojektide arendamiseks Euroopas ja ka mujal maailmas. ELi kuuluva 28 riigi omandis olev EIP toetab projekte, mis aitavad kaasa ELi poliitikaeesmärkide täitmisele.

Asukoht, liikmed ja kapital

EIP asub Luxembourgis. Selle kapital oli 1. juuli 2015. aasta seisuga 243 miljardit eurot, mida ELi riigid märgivad nende majandusliku kaalukuse alusel ELiga liitumisel (väljendatud sisemajandusliku kogutoodanguga). ELi uute liikmete vastuvõtmisega suureneb ka kapital. Samuti võib EIP juhatajate nõukogu teha ühehäälselt otsuse suurendada märgitud kapitali.

Struktuur

Juhatajate nõukogu

Juhatajate nõukogu koosneb liikmesriikide nimetatud ministritest (tavaliselt rahandusministritest). See on EIP peamine otsuseid tegev organ. Juhatajate nõukogu kinnitab panga üldjuhised ja võtab vastu kõige tähtsamaid otsuseid, näiteks järgmistes küsimustes:

 • krediidipoliitika üldjuhised;
 • teiste juhtorganite liikmete ametisse nimetamine ja tasustamine;
 • aastaaruande kinnitamine;
 • panga tegevuse lubamine väljaspool ELi (iga riigi kohta eraldi);
 • kapitali suurendamine.

Direktorite nõukogu

Direktorite nõukogu koosneb 29 direktorist, kusjuures iga ELi riik nimetab ühe direktori ja Euroopa Komisjon ühe direktori. Lisaks on ette nähtud 19 asendusdirektorit. Erialase pädevuse tõstmiseks kindlates valdkondades kasutab direktorite nõukogu võimalust koopteerida kuus eksperti, kes osalevad direktorite nõukogu istungitel hääleõiguseta.

Direktorite nõukogu ülesanne on kinnitada iga otsus rahaliste vahendite andmise ja laenukava kohta. Ta vaatab üle otsused laenude võtmise kohta ning juhib halduskomitee tegevust.

Halduskomitee

Halduskomitee vastutab EIP presidendi alluvuses panga jooksva tegevuse eest. Halduskomitee koosneb presidendist ja kaheksast asepresidendist. Tavapäraselt nimetavad ühe liikme kõik suurimad (oma osaluse poolest) ELi riigid (Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Ühendkuningriik) ning teised riigid nimetavad ülejäänud viis liiget, kes jagunevad riikide kaupa viide rühma. Halduskomitee liikmed vastutavad ainult panga ees ning on oma kohustuste täitmisel täielikult sõltumatud.

Auditikomisjon

Auditikomisjon on otseselt juhatajate nõukogule alluv iseseisev üksus. Auditikomisjon kontrollib pangaoperatsioonide teostamise ja panga raamatupidamise nõuetekohasust. Samuti vastutab ta panga raamatupidamisarvestuse auditeerimise eest ja kontrollib panga tegevuse vastavust parimatele pangandustavadele. Auditikomisjon koosneb kuuest liikmest. Lisaks võidakse auditikomisjoni abistamiseks määrata kuni kolm vaatlejat.

Eesmärgid ja tegevus

EIP põhiülesanne on toetada elujõulisi investeeringuid, andes oma panuse laenude ja tagatiste andmise ning nõustamise ehk rahastamise kaudu, täiendades ELi vahendeid ning andes nõu programmide ja projektide kavandamisel. EIP eesmärk on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 309.

Pank rahastab ELi riikide territooriumil ellu viidavaid mahukaid, sageli rahvusvahelisi projekte (sh üleilmse kliimamuutusega seotud projekte) ning sellist majandustegevust, mille puhul on rahastamist raskem leida (nt projektid vähem arenenud piirkondades ja VKEd). Juhatajate nõukogu otsusega võib pank siiski rahastada ka investeeringuid, mis viiakse ellu väljaspool ELi.

Laenude andmisel järgitavad põhimõtted

Rahalisi vahendeid tuleb kasutada ELi huvides võimalikult mõistlikult.

EIP ega ELi riigid ei tohi esitada tingimusi, mis nõuavad laenuvahendite kulutamist kindlaksmääratud ELi riigis. EIP ei tohi rahastada ühtegi projekti, millele on vastu riik, mille territooriumil kavatsetakse see ellu viia.

Laenutaotlused

EIP-le võib esitada taotlusi laenude või tagatiste saamiseks komisjoni või asjaomase ELi riigi kaudu, mille territooriumil kavatsetakse see projekt ellu viia. Ettevõte võib esitada laenu või tagatise taotluse ka otse EIP-le. Igal juhul küsitakse arvamust komisjonilt ja asjaomaselt ELi riigilt.

Halduskomitee kontrollib laenu või tagatise taotluste nõuetelevastavust. Projektid ja programmid peavad olema elujõulised neljast seisukohast: majanduslikult, tehniliselt ja rahaliselt ning samuti keskkonna seisukohast. Pank tagab kõigi projektide põhjaliku hindamise ja järelevalve kuni nende lõpuleviimiseni.

Tegevus kapitaliturgudel

EIP-l on lubatud viia läbi tehinguid kapitaliturgudel. Pank võib:

 • laenata oma ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid kapitaliturgudelt;
 • osta ja müüa väärtpabereid finantsturgudel;
 • investeerida rahaturgudel.

Tütarettevõtted

EIP võib asutada tütarettevõtjaid või muid üksusi. Need on majanduslikult iseseisvad juriidilised isikud. Juhatajate nõukogu peab võtma ühehäälselt vastu nende asutuste põhikirjad.

TAUST

1958. aastal Rooma lepinguga asutatud EIP on pikaajaliste laenude andmisega tegelev ELi institutsioon. 1994. aastal asutati Euroopa Investeerimisfond (EIF), mille eesmärk oli toetada suure kasvupotentsiaaliga ja/või uutes tehnoloogiavaldkondades tegutsevaid väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid). EIP on Euroopa Investeerimisfondi peamine aktsionär ning osaleb selle tegevuses. 2000. aastal loodi Euroopa Investeerimispanga grupp, mis koosneb EIPst ja EIFist. Grupi raames tegeleb EIP keskmiste ja pikaajaliste pangalaenude andmisega, samas kui EIF on spetsialiseerunud riskikapitalile ning VKEdele tagatiste andmisele.

EIP-l ja EIFil on tähtis osa Euroopa investeerimiskavas seoses Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi loomisega aastatel 2015–2017.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokoll (nr 5) Euroopa Investeerimispanga põhikirja kohta (ELT C 202, 7.6.2016, lk 251–264)

Viimati muudetud: 03.08.2016

Top