Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Innovatsiooni ja ettevõtluse rahastamine (Euroopa Investeerimisfond)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Innovatsiooni ja ettevõtluse rahastamine (Euroopa Investeerimisfond)

 

KOKKUVÕTE

Euroopa Investeerimisfond (EIF) pakub väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) toetamiseks riskifinantseerimist. Fondi osanikeks on Euroopa Investeerimispank (EIP), Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon, ning avaliku ja erasektori finantseerimisasutused (praeguse seisuga 15 ELi riigist ja Türgist).

MIS ON PÕHIKIRJA EESMÄRK?

Põhikirjas sätestatakse:

EIFi ülesanded ja tegevus;

juhtorganite otsustuspädevus ja tegutsemisraamistik;

EIFi kinnitatud kapital;

EIFi liikmeid ja osakuid käsitlev raamistik.

PÕHIPUNKTID

EIF võib tegutseda ELi riikide territooriumil, ELi kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides ning Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikides. Üldkoosolek võib otsustada, et volituse alusel võib EIF tegutseda ka eespool nimetatud geograafilistest piiridest väljaspool.

EIF on finantsautonoomiaga juriidiline isik.

Fond toetab ettevõtluse, majanduskasvu, innovatsiooni, teadusuuringute ja tööhõivega seotud ELi eesmärke:

garantiid ja muud sarnased instrumendid laenudele ja muudele seadusega lubatud mis tahes vormis finantskohustustele;

osaluste omandamine, valdamine, juhtimine ja kõrvaldamine mis tahes ettevõtetes vastavalt üldkoosolekul otsustatud tingimustele;

muu tegevus, mis on seotud fondi ülesannetega, sealhulgas laenutehingud.

EIFi kinnitatud kapital on 4,5 miljardit eurot, mis on jagatud 4500 osakuks nimiväärtusega üks miljon eurot, mis on avatud fondi liikmetele märkimiseks. Seda võib üldkoosoleku otsusega suurendada.

EIFi liikmed vastutavad fondi kohustuste eest üksnes selle summa ulatuses, mis on nende osa märgitud ja maksmata kapitalis.

Juhtorganid

EIFi juhivad ja selle tööd korraldavad üldkoosolek, direktorite nõukogu ja tegevdirektor.

1.

Üldkoosolek koosneb EIFi osanikest. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt kord aastas ja otsustab üldjuhul häälteenamusega. Ettepanekuid otsuste tegemiseks võib esitada ka kirjaliku menetluse teel. Oma volituste kohaselt üldkoosolek:

otsustab EIFi kinnitatud kapitali suurendamise üle;

kinnitab fondi põhikirja ja töökorra muudatused;

otsustab liikmete vastuvõtmise;

kinnitab majandusaasta aruande ja raamatupidamise;

otsustab EIFi puhastulu assigneeringud ja jaotamise;

nimetab ametisse auditinõukogu ja direktorite nõukogu liikmed ning nende asendusliikmed.

2.

Direktorite nõukogu koosneb liikmetest, kes nimetatakse ametisse üldkoosoleku poolt ja kelle määravad EIFi osanikud kaheks aastaks. Nõukogu koguneb üldjuhul kümme korda aastas ja ettepanekuid otsuste tegemiseks võib esitada ka kirjaliku menetluse teel. Liikmed tegutsevad EIFi parimatest huvidest lähtuvalt ja peavad aru andma üldkoosolekule. Nõukogu:

otsustab kogu EIFi tegevuse üle (teatavatel piiratud juhtudel on need volitused delegeeritud tegevdirektorile);

võtab vastu fondi tegevust ja juhtimist reguleerivaid eeskirju ja juhtpõhimõtteid;

nimetab ametisse ja võib ametist vabastada tegevdirektori ja tema asendaja;

koostab üldkoosolekule esitatavaid ettepanekuid;

kehtestab üldtingimused EIFi osakute omandamiseks.

Liikmete seast valitakse häälteenamusega nõukogu esimees. Otsused võetakse vastu häälteenamusega, eeldusel et kohal viibivad vähemalt pooled nõukogu liikmed.

3.

Tegevdirektor, kelle võib ametisse nimetada viieks aastaks, annab aru nõukogule. Tegutsedes sõltumatult, vastutab ta igapäevase juhtimise eest ning peab:

tegutsema kooskõlas juhatuse suunistega;

esitama nõukogule majandusaasta aruande ja muud aruanded;

teostama järelevalvet raamatupidamise aastaaruande koostamise üle.

EIFi tööpõhimõte

Euroopa Investeerimisfond (EIF) kuulub Euroopa Investeerimispanga grupi koosseisu. Selle põhiline ülesanne on toetada Euroopa mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), lihtsustades nende juurdepääsu rahastamisele. EIF töötab välja ja arendab spetsiaalselt sellele turusegmendile suunatud riski- ja kasvukapitali, tagatisi ja väikerahastamisvahendeid. Selles rollis edendab EIF ELi eesmärke, mis on seotud innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, ettevõtluse, majanduskasvu ja tööhõive toetamisega.

EIFi raamatupidamisarvestust tõendab sõltumatu välisaudiitor. EIFi auditinõukogu koosneb kolmest liikmest, kelle nimetavad vastavalt EIP, Euroopa Komisjon ja finantseerimisasutuste osanikud, ning ühest asendusliikmest, kelle nimetavad vaheldumisi kolm osanike rühma. Liikmed peavad aru andma üldkoosolekule, kes nimetab nad ka ametisse. Auditinõukogu kui järelevalveorgan kinnitab igal aastal, et talle teadaolevalt ja tema hinnangul on EIF tegutsenud vastavalt oma põhikirjale ja kodukorrale ning et raamatupidamisaruanded annavad tõese ja erapooletu ülevaate EIFi finantsseisundist selle aktivate ja passivate suhtes ning selle tehingute tulemustest vaatluse all oleval majandusaastal.

EIFi üldkohustused seoses garantiitehingutega ei tohi olla märgitud kapitalist rohkem kui kolm korda suuremad. Põhikirja artikli 26 alusel võib üldkoosolek seda ülemmäära tõsta maksimaalselt kuni 8-kordse märgitud kapitalini. Osaluste puhul otsustab summa üldkoosolek.

Vaidlused EIFi ja sellest kasusaajate vahel lahendatakse pädevate riiklike kohtute poolt või vahekohtumenetluse teel. Vaidlustes EIFi organite võetud meetmete üle on pädev Euroopa Liidu Kohus.

EIFi, selle organite liikmete ja töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (protokoll nr 7).

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond

Partnerluses Euroopa Komisjoniga on EIFil ja EIP-l tähtis osa Euroopa investeerimiskavas seoses Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) loomisega. 2015. aastal loodud EFSI eesmärk on mobiliseerida erasektori vahendid strateegilisteks investeeringuteks, mille rahastamiseks ei piisa üksnes turust. EIF vastutab VKEdele ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetele (st 250 kuni 3000 töötajaga äriühingud) suunatud rahastamismeetmete rakendamise eest EFSI VKEdele ettenähtud osa piires.

TAUST

EIF asutati 1994. aastal ja selle peakontor asub Luxembourgis.

ÕIGUSAKT

Euroopa Investeerimisfondi põhikiri, vastu võetud 14. juunil 1994. aastal ja muudetud 19. juunil 2000. aastal, 30. novembril 2007. aastal, 8. märtsil 2012. aastal ja 27. mail 2014. aastal üldkoosoleku otsusega (ELT C 95, 21.3.2015, lk 22–31)

Viimati muudetud: 19.10.2015

Top