Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi kulutuste kontrollimine – Euroopa Kontrollikoja töö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi kulutuste kontrollimine – Euroopa Kontrollikoja töö

 

KOKKUVÕTE

Euroopa Kontrollikoda auditeerib Euroopa Liidu tulusid ja kulusid. See tagab ELi aruandekohustuse maksumaksjate ees. Kontrollikoja ülesanded on määratletud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287. Kontrollikoda koostab endale ise kodukorra, mille peab seejärel kinnitama nõukogu.

MIS ON KODUKORRA EESMÄRK?

Kodukord reguleerib kontrollikoja sisemist töökorraldust. Kodukorras käsitletakse muuhulgas järgmist:

kontrollikoja korraldus (liikmete ametisse nimetamine, ametiajad, kontrollikoja ülesanded, presidendi valimine);

töökorraldus (kontrollikoja ja auditikodade istungid, kontrollikoja otsused, auditikojad ja komisjonid, auditid ning aruannete, arvamuste, tähelepanekute ja kinnitavate avalduste ettevalmistamine).

PÕHIPUNKTID

Koosseis ja ülesehitus

Kontrollikoda on kollegiaalkogu, st selle liikmed vastutavad tehtud otsuste ja võetud meetmete eest ühiselt. Selle koosseisu kuulub 28 liiget – üks liige igast ELi riigist. Kontrollikoja liikmed nimetatakse ametisse kuueks aastaks ja neid võib uueks ametiajaks tagasi nimetada. Ametisse nimetamiseks peavad liikmed kuuluma või olema kuulunud oma ELi riigis välisesse auditeerimisasutusse või olema selles ametis eriliselt pädevad. Liikmed on kontrollikojas oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatud.

Liikmed nimetavad endi hulgast ametisse presidendi, kelle ametiaeg kestab kolm aastat ja keda võib uueks ametiajaks tagasi nimetada. Presidendi ülesanded on muuhulgas järgmised:

kutsuda kokku ja juhatada kontrollikoja istungeid;

tagada kontrollikoja otsuste täitmine;

tagada kontrollikoja osakondade (sh protokolli ja visiitide, teabevahetuse, õigusküsimuste ja siseauditi osakonna) nõuetekohane töö ning selle erinevate tegevuste usaldusväärne juhtimine;

nimetada esindaja kohtuvaidlusteks, millesse kontrollikoda on kaasatud;

esindada kontrollikoda välissuhetes ja suhtlemisel teiste ELi institutsioonidega.

Kontrollikojal on peasekretär, kes vastutab kontrollikoja sekretariaadi igapäevase töö juhtimise ning asutuse haldamise, rahaasjade ja abiteenistuste, personali, infotehnika ja tõlgete eest.

Kontrollikoda moodustab ka auditikodasid ja komiteesid. Auditikojad võtavad vastu arvamusi, eriettekandeid ja konkreetseid aastaaruandeid. Nad valmistavad ette kontrollikoja poolt vastuvõetavad dokumendid, nagu aastaaruanded ELi eelarve ja Euroopa Arengufondide kohta. Komiteed (nt halduskomitee ja auditikomitee) tegelevad haldusküsimustega ning teevad teabevahetuse ja strateegiaga seotud otsuseid.

Kontrollikoja ülesanded

Kontrollikoda kontrollib, kas ELi ja selle asutuste tulud ja kulud on seaduslikud ja korrektsed ning kas ELi eelarve finantshaldus on olnud usaldusväärne. Kontrollikoda kui ELi sõltumatu välisaudiitor kontrollib, kas kogu ELi tulu on laekunud ning kõik kulutused on tehtud asjaomastele eeskirjadele vastavalt ja kulutõhusalt ning kas finantshaldus on olnud korrektne.

Auditite läbiviimise eesmärk on parandada finantshaldust ning samuti teavitada Euroopa kodanikke sellest, kuidas ELi vahendeid kasutatakse.

Auditid

Auditeerimine toimub järgmiselt:

auditeerimine põhineb dokumentidel ja vajaduse korral kontrollitakse kohapeal ELi muudes institutsioonides;

see toimub ELi nimel tulusid või kulusid haldava mis tahes organisatsiooni ruumides;

see toimub ELi ja mujal maailma riikides, sealhulgas iga ELi eelarvest makseid vastu võtva füüsilise või juriidilise isiku ruumides.

Kontrollikoda kui ELi väline audiitor teeb koostööd riiklike ametiasutuste ja ELi institutsioonidega. Lisaks võib kontrollikoda nõuda ELi institutsioonidelt ja asutustelt, ELi eelarvest makseid vastu võtvatelt organisatsioonidelt ja riiklikelt auditeerimisasutustelt mis tahes teavet, mida see vajab oma ülesande täitmiseks.

Töökavad

Kontrollikoda võtab igal aastal vastu töökava, milles on loetletud auditeerimisülesannetega seotud prioriteedid. Nimetatud töökava avaldatakse ja kontrollikoja president esitab selle Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile.

Iga-aastane täitmisele heakskiidu andmise menetlus

Kontrollikojal ei ole kohtulikke õigusi ja seega ka õigust sanktsioone määrata. Iga eelarveaasta lõppemise järel koostab kontrollikoda aastaaruande, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Aruandes käsitletakse ELi eelarve ja Euroopa Arengufondide haldamist pädevate institutsioonide poolt. See on Euroopa Parlamendi otsustusprotsessi põhiosa seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmisega komisjonile.

Kontrollikoda teeb ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule kinnitava avalduse, mis kinnitab raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning eelarve täitmise korrektsust vastavalt asjaomastele eeskirjadele. Lisaks võib kontrollikoda esitada mis tahes ajal tähelepanekuid konkreetsete küsimuste kohta, esmajoones eriaruannete kujul, ning avaldada teiste Euroopa institutsioonide taotlusel või omal algatusel arvamusi või muid läbivaatustel põhinevaid seisukohavõtte.

Kontrollikoda otsustab istungil aastaaruande vastuvõtmise oma liikmete häälteenamusega. Istungid ei ole avalikud, kui kontrollikoda ei otsusta teisiti. Kontrollikoda võib samuti määratleda juhtumipõhiselt otsused, mis võetakse vastu kirjaliku menetlusega.

Auditeerimisel tekkinud pettuse kahtluse või ELi vahendite kasutamisel eeskirjade rikkumise avastamisel teavitab kontrollikoda sellest Euroopa Pettustevastast Ametit (OLAF).

MIS AJAST KODUKORDA KOHALDATAKSE?

1. juunist 2010.

TAUST

Kontrollikoda asutati 1977. aastal ja 1992. aastast on see olnud täieõiguslik ELi institutsioon. Kontrollikoda asub Luxembourgis.

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Euroopa Kontrollikoja kodukord

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Kontrollikoja kodukord

1.6.2010

ELT L 103, 23.4.2010, lk 1–6

Viimati muudetud: 15.10.2015

Top