Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regioonide Komitee kodukord

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Regioonide Komitee kodukord

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu nõuandeorgan. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 306 teise lõigu alusel on Regioonide Komiteel õigus võtta vastu oma kodukord.

ÕIGUSAKT

Regioonide Komitee - kodukord.

KOKKUVÕTE

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu nõuandeorgan. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 306 teise lõigu alusel on Regioonide Komiteel õigus võtta vastu oma kodukord.

MIS ON KODUKORRA EESMÄRK?

Kodukorras määratakse kindlaks Regioonide Komitee ülesehitus ja töökorraldus.

PÕHIPUNKTID

Koosseis

Regioonide Komitee koosneb 350 täisliikmest ja võrdsest arvust asendusliikmetest, kes määratakse ametisse viieks aastaks. Täisliikmed on oma riigi ametisse määratud piirkondlike ja kohalike omavalitsuste esindajad. Nõukogu võtab täis- ja asendusliikmete nimekirja vastu kvalifitseeritud häälteenamusega.

Otsuse 2014/930/EL alusel jagunevad liikmekohad järgmiselt:

24: Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Ühendkuningriik;

21: Hispaania ja Poola;

15: Rumeenia;

12: Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Kreeka, Ungari, Madalmaad, Austria, Portugal ja Rootsi;

9: Taani, Iirimaa, Horvaatia, Leedu, Slovakkia ja Soome;

7: Läti ja Sloveenia;

6: Eesti;

5: Küpros, Luksemburg ja Malta.

Konsulteerimine

ELi otsustusprotsessi raames tuleb Regioonide Komiteega konsulteerida järgmistel teemadel:

majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus;

tervishoid, haridus ja kultuur;

tööhõivepoliitika;

sotsiaalpoliitika;

keskkond;

kutseõpe ja

transport.

Ühenduse üldistes huvides peavad Regioonide Komitee liikmed oma kohustuste täitmisel olema täiesti sõltumatud.

Iga riigi täis- ja asendusliikmed moodustavad riikide delegatsioonid.

Lisaks moodustavad nad oma poliitilisi seisukohti väljendavaid fraktsioone. Fraktsiooni saavad moodustada vähemalt 18 komitee liiget, kes esindavad vähemalt viiendikku ELi riikidest ning kellest vähemalt pool peavad olema komitee täisliikmed.

Komitee täiskogu

Komitee töötab täiskoguna, mis täidab järgmisi põhiülesandeid:

võtab vastu arvamusi, aruandeid ja resolutsioone;

võtab vastu komitee tulude ja kulude eelarvestuse;

võtab vastu komitee poliitilise programmi iga uue viieaastase ametiaja alguses;

valib komitee presidendi, esimese asepresidendi ja teised juhatuse liikmed;

moodustab komisjone;

võtab vastu komitee kodukorra ja muudab seda;

võtab vastu otsuse esitada Euroopa Liidu Kohtusse hagi.

Komitee täiskogu istungjärk toimub vähemalt kord kolme kuu tagant. Vähemalt ühe neljandiku komitee liikmete taotlusel peab president kokku kutsuma täiskogu erakorralise istungjärgu.

Täiskogu istungid on avalikud, kui täiskogu ei otsusta teisiti.

Komitee täiskogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komitee liikmetest.

Täiskogu otsused võetakse vastu hääletamisel osalenud liikmete poolthäälteenamusega, kui kodukorras ei ole sätestatud teisiti.

Juhatus

Komitee juhatuse koosseis vastab Regioonide Komitee üldisele koosseisule. Komitee juhatuse koosseisu kuuluvad komitee president, esimene asepresident ja üks asepresident iga ELi riigi kohta, veel 28 liiget ja fraktsioonide esimehed. Täiskogu valib juhatuse kaheks ja pooleks aastaks. Lisaks komitee presidendile, esimesele asepresidendile ja fraktsioonide esimeestele on kohad juhatuses riikide delegatsioonide vahel jaotatud järgmiselt:

kolm kohta: Saksamaa, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Poola;

kaks kohta: Madalmaad, Kreeka, Tšehhi Vabariik, Belgia, Ungari, Portugal, Rootsi, Austria, Slovakkia, Taani, Soome, Iirimaa, Horvaatia, Leedu, Bulgaaria, Rumeenia;

üks koht: Läti, Sloveenia, Eesti, Küpros, Luksemburg ja Malta.

Selle ülesanded on järgmised:

koostada oma volituste alguses poliitiline programm ning jälgida selle programmi elluviimist;

kooskõlastada täiskogu ja komisjonide tööd;

tegelda finantsiliste, organisatsiooniliste ja haldusküsimustega;

nimetada ametisse peasekretär ning teatud ametnikud ja muud teenistujad.

Juhatus võib Regioonide Komitee nimel esitada Euroopa Liidu Kohtusse hagi, näiteks seadusandlikus aktis esineva subsidiaarsuse põhimõtte, piirkondliku või kohaliku pädevuse või Regioonide Komitee institutsiooniliste õiguste (nt konsultatsioon olulise seadusandliku akti kohta) rikkumise asjus. Täiskogu peab järgmisel istungil tegema otsuse hagiga jätkamise kohta.

President

Komitee president esindab komiteed ja juhib selle tööd.

Komisjonid

Komitee iga uue koosseisu viieaastaste volituste alguses moodustatakse komisjonid, mille ülesanne on täiskogul arutamisele tulevate arvamuste, aruannete ja resolutsioonide ettevalmistamine. Komisjone on kuus.

CIVEX - kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjon;

COTER - territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjon;

ECON - majanduspoliitika komisjon;

ENVE - keskkonna, kliimamuutuse ja energiakomisjon;

NAT - loodusvarade komisjon;

SEDEC - sotsiaalpoliitika, haridus, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon.

Komisjoni koosseis vastab Regioonide Komitee üldisele koosseisule. Komitee liikmed kuuluvad vähemalt ühte, aga mitte rohkem kui kahte komisjoni. Erandeid võidakse teha nendele delegatsioonidele, milles on vähem liikmeid kui komitees komisjone. Komisjoni koosolekud on üldjuhul avalikud.

Regioonide Komitee koostatud dokumendid

Regioonide Komitee koostab arvamusi, aruandeid ja resolutsioone. Need avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Komitee võtab vastu arvamusi:

komisjoni, nõukogu või Euroopa Parlamendi koostatud seadusandlike ettepanekute ja poliitikadokumentide kohta aluslepingutes ettenähtud juhtudel ning kui mõni nimetatud institutsioonidest peab seda vajalikuks;

omal algatusel;

kui konsulteeritakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ning Regioonide Komitee on seisukohal, et asi puudutab piirkondlikke erihuve.

Peasekretariaat

Komiteel on peasekretariaat, mille tööd juhatab peasekretär. Peasekretär on vastutav komitee juhatuse või presidendi poolt vastuvõetud otsuste rakendamise eest. Juhatus nimetab peasekretäri ametisse kahekolmandikulise häälteenamusega viieks aastaks.

TAUST

2012. aastal sõlmiti Euroopa Komisjoni ja Regioonide Komitee vaheline koostööprotokoll. Selle eesmärk on tagada kahe osapoole tihe koostöö ühiselt huvipakkuvates valdkondades. Nendeks on strateegia „Euroopa 2020” majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvusega seotud küsimused ning esmajoones piirkondadevahelise ja riikidevahelise koostöö ellurakendamine.

Lisateavet leiate Regioonide Komitee veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Regioonide Komitee - kodukord

10.1.2010

-

ELT L 6, 9.1.2010, lk 14-31

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Komisjoni ja Regioonide Komitee koostööprotokoll (ELT C 102, 5.4.2012, lk 6-10).

Nõukogu 16. detsembri 2014. aasta otsus 2014/930/EL, millega määratakse kindlaks Regioonide Komitee koosseis (ELT L 365, 19.12.2014, lk 143 ja 144).

Viimati muudetud: 22.07.2015

Top