Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sõidukite osade ja materjalide kogumine, ringlussevõtmine ja taaskasutamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sõidukite osade ja materjalide kogumine, ringlussevõtmine ja taaskasutamine

Tootjad peavad sõidukeid välja töötama nii, et nende koostisosad ja materjalid oleksid pärast sõiduki kasutusea lõppu korduskasutatavad, ringlussevõetavad ja taaskasutatavad vastavalt alammääradele. Selle eesmärk on vähendada romusõidukite jäätmeid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/64/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust, ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse haldus- ja tehnilised eeskirjad tagamaks, et sõiduki koostisosad ja materjalid oleksid võimalikult suurel määral korduskasutatavad, ringlussevõetavad ja taaskasutatavad. Sellega kindlustatakse, et taaskasutatavad osad ei ohusta turvalisust ega keskkonda.

PÕHIPUNKTID

  • Kõnealuse Euroopa Liidu (EL) õigusakti kohaldamisalasse kuuluvad sõiduautode, kaubikute, busside ja väikeste tarbesõidukite (nt väikebussid) uued ja juba tootmises olevad mudelid.
  • Uusi sõidukeid tohib ELis müüa üksnes juhul, kui need on korduvalt kasutatavad ja/või ringlussevõetavad vähemalt 85% ulatuses oma massist või korduvalt ja/või taaskasutatavad vähemalt 95% ulatuses oma massist.
  • Tootjatel peavad olemas olema kavad õigusaktist tulenevate korduskasutatavuse, ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse nõuete õigeks käsitlemiseks.
  • Kui need kavad on liikmesriikide ametiasutuste arvates rahuldavad, antakse tootjale vastavustunnistus, mis kehtib vähemalt kaks aastat.
  • Teatavate osade (nt turvapadjad, turvavööd ja roolilukud) korduv kasutamine on keelatud ja neid ei tohi kasutada uutes sõidukites, kuna võivad põhjustada riski ohutusele ja keskkonnale.
  • Õigusakti kohaldamisalasse ei kuulu eriotstarbelised sõidukid (nt soomukid ja kiirabiautod) ega väikeseeriana toodetud sõidukid (mille puhul ühe tüüpkonna sõidukeid ei müüda üheski ELi riigis aastas rohkem kui 500 tükki).

Eraldi õigusaktis on sätestatud meetmed, et vältida ja piirata romusõidukite ja nende osade jäätmete teket ning tagada nende kogumine, taaskasutamine ja ümbertöötlemine.

TAUST

Igal aastal tekib ELis seoses romusõidukitega 8-9 miljonit tonni jäätmeid.

Lisateavet leiate romusõidukite teemast Euroopa Komisjoni veebisaidil.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2005/64/EÜ

15.12.2005

15.12.2006

ELT L 310, 25.11.2005, lk 10-27

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/1/EÜ

3.2.2009

-

ELT L 9, 14.1.2009, lk 31-32

Viimati muudetud: 25.08.2015

Top