Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
VKEde saadik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

VKEde saadik

 

KOKKUVÕTE:

teatis (COM(2008) 394 final) – „Kõigepealt mõtle väikestele” – Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) saadik tegutseb Euroopa Komisjoni ja VKEde kogukonna vahetalitajana ning täidab kahte rolli, tegutsedes ühtaegu nii komisjonis kui ka suheldes välismaailmaga. Saadik kuulab VKEde muresid ja esindab nende huve ELi õigusloomeprotsessis. Lisaks selle, et saadik annab komisjonile Euroopa VKEdega (sh idufirmade ja tegevust laiendavate firmadega) asjaajamisel inimliku näo, rõhutab see ka nende tähtsust Euroopa majanduskasvu tagamisel ja töökohtade loomisel.

Euroopa Liidu (EL) konkurentsivõime sõltub suuresti VKEde heast käekäigust. ELi 23 miljonit VKEd moodustavad 99% kõigist ELi äriühingutest ja nende loodud on enamik uusi töökohti. Seega aitavad Euroopa VKEd oluliselt kaasa Lissaboni strateegia põhiliste eesmärkide saavutamisele, milleks on majanduskasv, suurem tööhõive ja paremad töökohad.

Kuigi VKEsid mõjutavad paljud ELi poliitikavaldkonnad, on neil raske oma seisukohti kuuldavaks teha.

Selleks, et anda neile võimalus end väljendada ning et rakendada praktikas 2000. aastal Santa Maria de Feiras Euroopa Ülemkogu istungil vastu võetud Euroopa väikeettevõtjate harta põhimõtet „Kõigepealt mõtle väikestele”, otsustas Euroopa Komisjon määrata ametisse VKEde saadiku.

Komisjonis on saadiku ülesanne suurendada teadlikkust VKEde ees seisvatest probleemidest. Saadik tutvub ELi poliitikaga, mille mõju võib puudutada VKEsid, ning tagab, et poliitiliste otsuste tegemisel võetakse arvesse VKEde huvisid ja vajadusi.

Saadiku tegevus on osa mõju hindamise süsteemist, mille eesmärk on tagada, et komisjoni ettepanekute puhul hinnatakse eelnevalt nende majanduslikku, ökoloogilist ja sotsiaalset mõju. VKEde saadiku põhiline panus seisneb selles, et tal on võimalik esindada VKEde huve õigusloomeprotsessi algusjärgus ja näha ette uute õigusaktide mõju.

Seega aitab saadiku töö VKEdega seotud küsimusi komisjonis paremini kooskõlastada.

Väljaspool komisjoni on saadik nähtaval kohal VKEde kogukonna poolt tunnustatud kontaktisikuna. Saadiku ülesanne on VKEde ja neid esindavate organisatsioonide ärakuulamine nii ametlike kui ka mitteametlike otsekontaktide kaudu. Lisaks teabe kogumisele hoiab saadik VKEsid kursis ELi programmide ja rahastamisega ning saab nende küsimustele vahetult vastata. ELi ja Euroopa ettevõtjate vahel dialoogi algatamise kaudu aitab saadik kaasa Euroopa paremale juhtimisele.

Esimene VKEde saadik nimetati ametisse 2001. aastal.

Praegune ELi VKEde saadik on Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi liige Elżbieta Bieńkowska.

TAUST

Lisateave:

VKEde saadikute võrgustik (Euroopa Komisjoni veebileht)

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kõigepealt mõtle väikestele” – Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act” (KOM(2008) 394 (lõplik), 25.6.2008)

ELi VKEde saadikuga saab ühendust võtta aadressil SME Envoy European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.H1 – COSME Programme and SME Envoy Network B-1049 Brussels Belgium või meiliaadressil grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Viimati muudetud: 01.12.2016

Top