Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Liidu erinevates riikides ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Liidu erinevates riikides ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem

Kõnealuses direktiivis nähakse ette konkurentsi seisukohalt neutraalsed maksustamiseeskirjad tütarettevõtjatelt emaettevõtjatele maksavatele dividendidele ja muudele kasumijaotistele. Sellise ühtse süsteemi eesmärk on hõlbustada äriühingute grupeerumist kogu Euroopa Liidu (EL) ulatuses, et tagada siseturu tõhus toimimine.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 30. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta.

Nõukogu 8. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/86/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta.

KOKKUVÕTE

Ema- ja tütarettevõtjate direktiivina tuntud õigusakti eesmärk on vabastada maksude kinnipidamisest dividendid ja muud kasumijaotised, mida tütarettevõtjad maksavad oma emaettevõtjatele, ning kaotada ära sellise tulu topeltmaksustamine emaettevõtja tasemel.

Ettevõtjad, keda õigusakti sätted puudutavad

Õigusakti kohaldatakse aktsiaseltside, osaühingute, täisühingute, usaldus- ja tulundusühistute ning Euroopa äriühingute ja ühistute suhtes.

Need on äriühingud, mida ei peeta liiduvälise riigi maksuresidendiks ja mis kuuluvad ilma valiku- või vabastamisvõimaluseta tulumaksuga maksustamisele.

Emaettevõtjaks loetakse ELi riigi äriühing, millel on vähemalt 10% osalus teise ELi riigi äriühingu kapitalis.

Kasumi saamine

Emaettevõtjal või püsival tegevuskohal on võimalik saada kasumit, isegi väljaspool likvideerimisperioodi. Sellisel juhul emaettevõtja ELi riik ja tema püsiva tegevuskoha ELi riik ei maksusta sellist kasumit või maksustab, lubades samal ajal emaettevõtjal ja püsival tegevuskohal tasumisele kuuluvast maksusummast selle maksusumma piires maha arvata selle äriühingu tulumaksu osa, mis on seotud kõnealuse kasumiga ning mida on maksnud tütarettevõtja ja mis tahes madalama astme tütarettevõtja.

Selleks, et vältida piiriülestes äriühingutes maksude ajastamist grupi piires nii, et saada topeltmaksuvabastust, peab emaettevõtja või tema püsiva tegevuskoha ELi riik saadud kasumieraldised maksustama, kui emaettevõtja tütarettevõtjad saavad sellist kasumit maha arvata.

Igale ELi riigile jääb võimalus mitte lubada emaettevõtja maksustatavast kasumist maha arvata osalusega seotud kulutusi ega tütarettevõtja kasumi jaotamisest tulenevaid kahjumeid.

Kasum, mida tütarettevõtja oma emaettevõtjale jaotab, vabastatakse kinnipeetavast maksust. Analoogiliselt ei tohi emaettevõtja ELi riik maksustada kinnipeetava maksuga kasumit, mida selline äriühing saab tütarettevõtjalt. Sellegipoolest ei hõlma käesolev säte äriühingu tulumaksu avansilist makset ega ettemaksu, mida makstakse tütarettevõtja tegevuskoha ELi riigile seoses kasumi jaotamisega tema emaettevõtjale.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/96/EL

18.1.2012

18.1.2012

ELT L 345, 29.12.2011

Direktiiv 2014/86/EL

14.8.2014

31.12.2015

ELT L 219, 25.7.2014

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 13. mai 2013. aasta direktiiv 2013/13/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive maksustamise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (Euroopa Liidu Teataja L 141, 28.5.2013).

Viimati muudetud: 25.11.2014

Top