Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tekstiiltoodete tekstiilkiudude nimetused ja märgistamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tekstiiltoodete tekstiilkiudude nimetused ja märgistamine

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1007/2011 – tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamine ja tähistamine

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on parandada ELi siseturu toimimist ja tagada täpse teabe esitamine ELi tarbijatele.

Käesoleva määrusega sätestatakse:

 • tekstiilkiudude nimetuste kasutamise ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise eeskirjad;
 • loomset päritolu mittetekstiilseid osasid sisaldavate tekstiiltoodete märgistamise eeskirjad;
 • eeskirjad, mis käsitlevad märgisel ja tähistusel oleva teabe analüüsi meetodeid.

PÕHIPUNKTID

Käesolevat õigusakti kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:

 • üksnes tekstiilkiududest koosnevad tooted;
 • tekstiiltoodetega samal viisil käsitatavad tooted (näiteks tooted, millest tekstiilkiud moodustavad vähemalt 80 massiprotsenti).

Erandiks on tekstiiltooted, mis on antud kodustöötajatele või sõltumatutele ettevõtetele töötlemiseks või on valmistatud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate rätsepate poolt.

Kiudude nimetused

Tekstiiltoodete kiukoostise kirjeldamiseks kasutatakse ainult käesoleva määruse I lisas loetletud tekstiilkiudude nimetusi.

Tootjad võivad taotleda Euroopa Komisjonilt uue tekstiilkiunimetuse lisamist määruse I lisas esitatud loetellu. Selleks tuleb esitada taotlus, mis sisaldab II lisa kohaselt koostatud tehnilist dokumentatsiooni.

Koostise tähistamine

 • Ainult need tekstiiltooted, mis koosnevad üksnes ühte liiki kiust, võib märgistada või tähistada tekstiga „100%”, „puhas” või „täis-”.
 • Tekstiiltootele võib märkida „uus vill” (või üks III lisas sätestatud nimetustest) ainult siis, kui toode koosneb üksnes villasest kiust, mida ei ole valmistootes varem kasutatud ning mis on läbinud ainult selle toote valmistamiseks vajaliku ketrus- ja/või viltimisprotsessi.
 • Mitmekiulistele tekstiiltoodetele märgitakse või sellel tähistatakse tootes sisalduvate kiudude nimetused massiprotsendi põhjal kahanevas järjekorras.
 • Loomset päritolu mittetekstiilsete osade olemasolu tekstiiltoodetel (nt nahkrihm tekstiilkotil) näidatakse nende toodete märgisel või tähistusel sõnadega „Sisaldab loomset päritolu mittetekstiilseid osi”.

Tekstiiltoodete märgistamine ja tähistamine

 • Tarbijatele müümiseks tuleb tekstiiltooted kiukoostise esitamiseks märgistada ja tähistada. Märgistus ja tähistus peavad olema vastupidavad, kergesti loetavad, nähtavad ja ligipääsetavad. Märgistamine ja tähistamine on toodete müüja kohustus.
 • Kahte või enamat erineva tekstiilkiu sisaldusega tekstiili koostisosa sisaldaval tekstiiltootel tuleb esitada iga koostisosa kiukoostis.
 • Märgisel või tähistusel kasutatakse selle riigi ametlikku keelt või keeli, mille territooriumil toodet müüakse.
 • V lisas loetletud toodete märgistamine ei ole nõutav.

Turujärelevalve

ELi riikide turujärelevalveasutused kontrollivad tekstiiltoodete kiukoostist VIII lisas sätestatud meetodite kohaselt.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 8. maist 2012.

TAUST

Tekstiili- ja rõivasteteemalised õigusaktid

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1007/2011 tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ (ELT L 272, 18.10.2011, lk 1–64)

Määruse (EL) nr 1007/2011 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Viimati muudetud: 30.11.2015

Top