Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turismistatistika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Turismistatistika

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 692/2011 – Euroopa turismistatistika

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määrusega sätestatakse Euroopa Liidu (EL) eeskirjad ja meetodid Euroopa turismistatistika arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks. See on tihedalt seotud määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta.

PÕHIPUNKTID

ELi riigid on kohustatud koguma, koostama, töötlema ja edastama ühtlustatud statistilisi andmeid turismiteenuste pakkumise ja nõudluse kohta.

Kogutavad andmed

 • ELi riigid peavad koguma andmeid sisemaise (st sise- ja sissetuleva) turismi puhul majutusettevõtete (st lühiajalise majutuse tasulisi teenuseid pakkuvate ettevõtete) mahutavuse kohta. Kogutavate andmete hulka kuuluvad
  • ettevõtete arv;
  • voodikohtade arv;
  • tubade arv.
 • Mõnda neist muutujatest kogutakse nii riigi tasandil kui ka riigi allüksuste või piirkondlikul tasandil (statistiliste territoriaalüksuste nomenklatuuri ehk NUTSi 2. tasandil) ning need kohalduvad järgmiste näitajate suhtes:
  • majutusviis (hotellid, majutusettevõtted, laagriplatsid);
  • asukohatüüp (tihe-, keskmise või hõreasustusega piirkond, ranniku- või mitte mereäärne piirkond);
  • suurusklass (väike-, keskmise suurusega või suurettevõtted).
 • ELi riigid peavad koguma ka andmeid ettevõtete kohta, kus on kohandatud toad piiratud liikumisvõimega isikutele, sealhulgas ratastooli kasutajatele.
 • Kogutakse ka andmeid majutusettevõtete hõivatuse kohta, nagu ööbimiste arv, saabunud residentide ja mitteresidentide arvud ning voodikohtade ja tubade hõivatuse määrad. Sarnaselt mahutavuse andmetele kogutakse osalt ka neid muutujaid piirkondlikul NUTS 2. tasandil.
 • ELi riigid peavad koguma andmeid riigi turismi (st sise- ja väljamineva turismi) kohta. Need andmed puudutavad turismis osalemise nõudlust ja reiside tunnuseid ning põhinevad muutujatel, mis hõlmavad isiklikul eesmärgil reiside kestust ja sihtkohti ning sotsiaal-demograafilisi muutujaid, nagu vanuserühm, haridustase (vabatahtlikult esitatav), tööhõive (vabatahtlikult esitatav) jne.
 • Iga kolme aasta tagant koguvad ELi riigid ka andmeid peamiste põhjuste kohta, miks ei ole osaletud turismis isiklikul eesmärgil (rahalised või tervislikud põhjused, aja puudumine jne).
 • Lõpetuseks koguvad ELi riigid andmeid riigisiseste ja välisriikide ühepäeva-külastuste nõudluse kohta. Need andmed hõlmavad järgmisi muutujaid:
  • ühepäeva-külastuste arv (isiklikul või ametialasel eesmärgil):
  • kulutused:
  • sihtriik (välisriiki sooritatud külastuste puhul):
  • sotsiaal-demograafilised muutujad.
 • Kord aastas saadavad ELi riigid Eurostatile aruande kogutud andmete kvaliteedi kohta. Seejärel koostab Eurostat ajakohastatud metoodikajuhendi, mis sisaldab juhiseid statistika koostamiseks.

Andmeallikad

ELi riigid võivad nõutavate statistiliste andmete koostamisel kasutada kombineeritult järgmisi eri allikaid: uuringud, muud asjakohased allikad (sealhulgas haldusandmed) ja sobivad statistilised hindamismenetlused.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 11. augustist 2011.

TAUST

Turism on Euroopa Liidu (EL) tähtis majandussektor. Turismistatistika kogumise eesmärk on abistada poliitikakujundajaid ning turismivaldkonnas tegutsevaid ettevõtjaid ja töötajaid.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2011. aasta määrus (EL) nr 692/2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ (ELT L 192, 22.7.2011, lk 17–32)

Määruse (EÜ) nr 692/2011 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 223/2009 11. märtsi 2009. aasta Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164–173)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 (mis käsitleb Euroopa turismistatistikat) rakendamise kohta (COM(2016) 489 final, 29.7.2016)

Viimati muudetud: 07.11.2016

Top