Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa standardimissüsteem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa standardimissüsteem

KOKKUVÕTE:

KOM(2011) 311 (lõplik) – Euroopa standardeid käsitlev strateegiline visioon

määrus (EL) nr 1025/2012

KOKKUVÕTE

SISSEJUHATUS

Teatises rõhutatakse standardite* tähtsust Euroopa majandusele ja ühiskonnale.

Selles esitatakse strateegia standardimisprotsesside kiirendamiseks, lihtsustamiseks ja ajakohastamiseks, et need saaksid kohaneda kiirelt muutuva maailma ja majanduskeskkonnaga.

Määrusega (EL) nr 1025/2012 reguleeritakse ELi standardimisprotsessi käiku ja selles protsessis osalevate mitmesuguste organisatsioonide koostööd (nii ELi kui ka riikide tasandil).

PÕHIPUNKTID

Euroopa standardid peaksid

toetama tööstuspoliitikat ja innovatsiooni, eriti uusi tooteid ja teenuseid;

käsitlema peamisi ühiskonnaprobleeme, nagu kliimamuutus ja üleeuroopalise turu loomine turbetoodete jaoks;

kaasama väljatöötamise protsessi kõiki potentsiaalseid sidusrühmi, esmajoones VKEsid ja üldsuse esindajaid;

omama väljapaistvamat rolli teenuste valdkonnas ühtse turu loomisel;

tagama erinevate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete, rakenduste, andmehoidlate, teenuste ja võrgustike koostalitlusvõime;

suurendama ELi ülemaailmset konkurentsivõimet, olles aluseks rahvusvahelistele normidele.

Kõnealuses strateegilises visioonis esitatakse 29 seadusandlikku ja muud meedet nende eesmärkide täitmiseks.

2012. aasta oktoobris vastu võetud määrus (EL) nr 1025/2012 tugineb kõnealusele strateegilisele visioonile. Määrusega nähakse ette menetlused Euroopa standardite vastuvõtmise kiirendamiseks ning kohustatakse Euroopa Komisjoni määrama eelseisvateks aastateks kindlaks standardimise strateegilised prioriteedid.

Euroopa Ülemkogu 2014. aasta märtsis toimunud istungil tunnustasid ELi valitsusjuhid oma järeldustes standardite tähtsust Euroopa tööstuse ülemaailmse konkurentsivõime tugevdamisel. Nad kutsusid üles võtma meetmeid Euroopa ja rahvusvaheliste standardite ja eeskirjade edendamiseks.

2015. aasta mais avaldas komisjon Euroopa standardimissüsteemi sõltumatu läbivaatamise lõpparuande.

PÕHIMÕISTED

* Standard – vabatahtlik dokument, milles määratakse kindlaks toodete, protsesside või teenuste tehnilised või kvaliteedinõuded.

TAUST

Varem olid standardid enamasti pelgalt tootestandardid. Nüüd on need üha sagedamini protsessi- ja tootmisstandardid, mis hõlmavad väga erinevaid valdkondi. Standarditel on otsustav tähtsus mitmesugustel aladel alates Euroopa konkurentsivõime toetamisest ja tarbijakaitsest ning lõpetades puuetega ja eakate inimeste juurdepääsetavuse parandamisega.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Euroopa standardeid käsitlev strateegiline visioon: Euroopa majanduse jätkusuutliku kasvu edendamine ja kiirendamine 2020. aastaks (KOM(2011) 311 (lõplik), 1.6.2011)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12–33). Määruse (EL) nr 1025/2012 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. märtsi 2014. aasta järeldused

Euroopa standardimissüsteemi sõltumatu läbivaatamine. Lõpparuanne, Euroopa Komisjon, 20.5.2015

Viimati muudetud: 02.12.2015

Top