Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mootorsõidukitele rehvide paigaldamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mootorsõidukitele rehvide paigaldamine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 458/2011 – mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnituse nõuded seoses neile rehvide paigaldamisega

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega määratakse kindlaks EÜ tüübikinnituse andmise nõuded seoses rehvide paigaldamisega järgmiste kategooriate sõidukitele:
  • M – reisijateveoks konstrueeritud ja ehitatud mootorsõidukid, millel on vähemalt neli ratast;
  • N – kaubaveoks ettenähtud ja ehitatud mootorsõidukid, millel on vähemalt neli ratast;
  • O – haagised.
 • Sellega rakendatakse määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite üldist ohutust.

PÕHIPUNKTID

Rehvide paigaldamisega seotud nõuded

Vastavalt määrusele mootorsõidukite üldise ohutuse kohta liigitatakse rehvid kolme klassi: C1, C2 ja C3.

Kõik rehvid peavad olema sõidukile paigaldatud ja need peavad olema sama konstruktsiooniga, välja arvatud varurehv ajutiseks kasutamiseks*.

Ruum, kus ratas pöörleb, peab olema nii suur, et rehv ja velg saaksid vabalt liikuda.

Sõidukitele paigaldatud rehvidel on määratud rehvi maksimaalne kandevõime ja neil peab olema kiiruskategooria sümbol. Need asjaolud peavad olema vastavuses asjaomase sõidukiga.

Kui sõidukil on varuvelg, peab see kuuluma ühte järgmisest kahest veljeliigist:

 • tavaline varuratas, mis on sama mõõtu kui sõidukile paigaldatud rehvid;
 • sellele sõidukile sobiv ajutiseks kasutamiseks ettenähtud varuratas.

EÜ tüübikinnitust käsitlevad eeskirjad

EÜ tüübikinnituse saamiseks peab sõiduki tootja esitama taotluse pädevale asutusele. See taotlus peab sisaldama kindlaksmääratud teavet:

 • sõiduki mark ja tüüp;
 • telgede ja rataste arv;
 • rehvide põhiomadused.

Kui pädev asutus leiab, et sõiduk vastab kõigile rehvide paigaldamisega seoses sätestatud nõuetele, annab see EÜ tüübikinnituse ning väljastab tüübikinnitusnumbri vastavalt direktiivile 2007/46/EÜ.

Määrusega (EL) 2015/166 muudetakse määrust (EL) nr 458/2011, kohandades seda tehnika arenguga seoses N1 -kategooria sõidukite (st kaupade veoks kasutatavad sõidukid, mille suurim lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni) mittekohustusliku varurattaga.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 2. juunist 2011.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Varurehv ajutiseks kasutamiseks: rehv, mis on sobiv ajutiselt kasutamiseks standard- või tugevdatud rehvist suurema rehvirõhuga

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 12. mai 2011. aasta määrus (EL) nr 458/2011, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnituse nõudeid seoses rehvide paigaldamisega ja millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 124, 13.5.2011, lk 11–20)

Määruse (EL) nr 458/2011 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 07.07.2016

Top