Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mootorsõidukite porikaitsesüsteemid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mootorsõidukite porikaitsesüsteemid

Määrus (EL) nr 109/2011 - porikaitsesüsteemid

ÕIGUSAKT

Komisjoni 27. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 109/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009 teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste porikaitsesüsteemide tüübikinnituse nõuete osas

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega määratletakse teatavate kategooriate mootorsõidukite porikaitsesüsteemide* tüübikinnituse nõuded. Sellega rakendatakse määrust 661/2009 mootorsõidukite üldise ohutuse osas.

PÕHIPUNKTID

Mootorsõidukite kategooriad

Käesolevat määrust kohaldatakse N- ja O-kategooriate sõidukitele, kuhu kuuluvad mootorsõidukid, millel on vähemalt neli ratast ja mida kasutatakse kaubaveoks, ja nende haagistele.

Porikaitsesüsteemide nõuded

Porikaitsevarustus on üldiselt paigutatud sõiduki rataste kohale ning see võib koosneda poritiivast*, välimistest külgpõlledest* ja poripõlledest*.

Porikaitsevarustus peab töötama nõuetekohaselt tavapärase kasutuse korral märgadel teedel. Tuntakse järgmist liiki varustust:

energiasummutid;

vee-/õhueraldid.

Tüübikinnitus

EÜ tüübikinnituse saamiseks peab nii porikaitsevarustuse kui ka sõiduki tootja esitama taotluse pädevale riiklikule asutusele. See taotlus peab sisaldama kindlaksmääratud teavet:

varustuse või sõiduki mark ja tüüp;

sõiduki telgede ja rataste arv;

porikaitsesüsteemi ja selle koostisosade kirjeldus.

Porikaitsevarustuse tootja peab esitama haldusdokumendid, mis on vajalikud porikaitsesüsteemide kui eraldi tehniliste seadmestike EÜ tüübikinnituseks.

Sõiduki tootja peab esitama haldusdokumendid, mis on seotud:

sõiduki EÜ tüübikinnitusega paigaldatud porikaitsevarustuse osas;

paigaldatud porikaitsevarustuse tüübikinnitustunnistusega.

Kui pädev asutus leiab, et varustus või sõiduk vastab kõigile porikaitsesüsteemidega seotud nõuetele, annab tüübikinnitusasutus EÜ tüübikinnituse ning väljastab tüübikinnitusnumbri vastavalt direktiivile 2007/46/EÜ.

PÕHIMÕISTED

* Porikaitsesüsteem - süsteem, mis vähendab teelt üles paisatud vee pihustumist ning mis koosneb poritiivast, poripõlledest ja külgpõlledest (vt allpool).

* Tüübikinnitus - näitab, et on tehtud katseid, mille käigus kontrollitakse vastavust asjaomastele regulatiivsetele, tehnilistele ja ohutusnõuetele.

* Poritiib - sõiduki jäik osa, mis takistab rehvidega teelt vee ülespaiskumist.

* Külgpõll - tavaliselt tagumisele põrkerauale kinnitatud osa, mis takistab vihmavee ja muda paiskumist teiste autode ja möödujate suunas.

* Poripõll - painduv osa, mis on paigaldatud vertikaalselt ratta taha, et vähendada märjalt teelt vee ülespaiskumist.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 109/2011

1.3.2011

-

ELT L 34, 9.2.2011, lk 2-28

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) 2015/166

24.2.2015

-

ELT L 28, 4.2.2015, lk 3-39

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 200, 31.7.2009, lk 1-24)

Viimati muudetud: 24.09.2015

Top