Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2011/7/EL – hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Selle eesmärk on kaitsta ettevõtteid, ennekõike väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd), hilinenud maksmise* eest äritehingute* puhul, tagades arvete õigeaegse tasumise.
 • Selles sätestatakse arvete tasumise ajakava ja nähakse ette tähtaegade eiramise korral kohaldatavad rahatrahvid.

PÕHIPUNKTID

 • Ettevõtetel tuleb arved tasuda hiljemalt 60 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui lepingus on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud ja see ei ole võlausaldaja suhtes äärmiselt ebaõiglane.
 • Riigiasutused peavad ostetavate kaupade ja teenuste eest tasuma 30 päeva jooksul. Erandjuhtudel (nt tervishoiuvaldkonnas või konkreetse tööstusliku või kaubandusliku tegevuse puhul) võib tähtaega pikendada 60 päevani.
 • Võlausaldajal, kes on täitnud oma õiguspärased ja lepingujärgsed kohustused ning kellele ei ole ettenähtud tähtajaks tasutud, on õigus saada makse hilinemise korral viivist ja hüvitist.
 • Viivise määr on vähemalt kaheksa protsendipunkti kõrgem kui Euroopa Keskpanga kohaldatav viiteintressimäär. Euroopa Komisjon avaldab kohaldatavad määrad veebis. Enamikus ELi riikides jäävad need 8–10% vahemikku.
 • Võlausaldajatel on õigus saada võlgnikelt kindel miinimumsumma, milleks on 40 eurot. Lisaks on neil õigus nõuda võla sissenõudmiseks tehtud muude mõistlike kulude (nt õigusabi või inkassoteenuse kasutamine) hüvitamist.
 • Võlausaldajal on õigus saada viivist alates päevast, mis järgneb maksetähtpäevale.
 • Kui lepingus ei ole maksepäeva täpsustatud, tekib võlausaldajal õigus viivisele 30 päeva pärast arve kättesaamist, või kui arve saabumise kuupäev on ebaselge, siis sama aja möödumisel kauba tarnimisest või teenuse osutamisest.
 • Riiklikud ametiasutused peavad võtma meetmeid, et teavitada üldsust abinõudest, mida rakendada maksete hilinemise korral.
 • 16. märtsiks 2016 esitab komisjon aruande õigusakti rakendamise kohta.

2012. aasta oktoobrist 2014. aasta novembrini korraldas komisjon üleeuroopalise hilinenud maksmist käsitleva teabekampaania, mille eesmärk oli teadvustada sidusrühmadele nende õigusi ja kohustusi.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 15. märtsil 2011. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 16. märtsiks 2013.

TAUST

Lisateave: vt hilinenud maksmist käsitlev direktiiv (Euroopa Komisjoni veebileht).

PÕHIMÕISTED

* Hilinenud maksmine – maksmine, mida ei ole tehtud seadusjärgse või lepingukohase tähtaja jooksul pärast kauba tarnimist või teenuste osutamist.

* Äritehingud – ettevõtjatevahelised või ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised tehingud, mis hõlmavad tasumist kaupade ja teenuste eest.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT L 48, 23.2.2011, lk 1–10)

Viimati muudetud: 11.02.2016

Top