Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Pariisis asuv Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) loodi 2010. aastal Euroopa finantsturgude stabiilsuse tagamiseks ja Euroopa finantsjärelevalve puuduste kõrvaldamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ.

Pariisis asuv Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) loodi 2010. aastal Euroopa finantsturgude stabiilsuse tagamiseks ja Euroopa finantsjärelevalve puuduste kõrvaldamiseks.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ehk Euroopa amet, mis tugevdab finantsturgude riiklike reguleerijate vahelist koordineerimist ja tagab ELi finantsalaste õigusaktide järjekindla rakendamise ELi riikides.

OLULISEMAD PUNKTID

Õigusaktide järjekindel rakendamine

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve koostab regulatiivsed ja tehnilised standardid, mis põhinevad ELi finantsalastel õigusaktidel. Samuti tohib ta anda välja juhendeid ja soovitusi Euroopa õiguse rakendamiseks.

Tarbijakaitse ja finantstegevus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve edendab turgudel läbipaistvust, lihtsust ja selgust, et kaitsta finantstoodete tarbijaid. Muu hulgas jälgib ta finantstegevust ja analüüsib tarbimissuundumusi. Teatavatel rangetel tingimustel võib ta ajutiselt keelustada või piirata teatavaid finantstegevusi, mis ohustavad turgude stabiilsust.

Õiguse rikkumine

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib uurida riikliku asutuse poolt toime pandud õigusrikkumist. See kerkib päevakorda, kui viimane ei suuda tagada, et finantsturu osaline järgiks Euroopa õigust.

Kahe kuu jooksul võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitada soovituse, millega riiklikult asutuselt nõutakse Euroopa õiguse järgimiseks vajalike meetmete võtmist. Seejärel võib Euroopa Komisjon anda välja ametliku arvamuse. Kui riiklik asutus ei pea endiselt õigusaktidest kinni, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve teatavatel rangetel tingimustel võtta vastu vahetult finantsturu osalisele adresseeritud otsuseid. See otsus on ülimuslik riikliku asutuse varasemate otsuste suhtes.

Euroopa finantsjärelevalve

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kuulub 2010. aastal loodud Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi koos veel kolme järelevalveorganisatsiooniga:

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1095/2010

16.12.2010

-

ELT L 331, 15.12.2010, lk 84-119

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/61/EL

21.7.2011

22.7.2013

ELT L 174, 1.7.2011, lk 1-73

Direktiiv 2014/51/EL

23.5.2014

31.3.2015

ELT L 153, 22.5.2014, lk 1-61

Määrus (EL) nr 258/2014

9.4.2014

-

ELT L 105, 8.4.2014, lk 1-8

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 17. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1096/2010, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 162-164).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120-161).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1-73).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/51/EL, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 seoses Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) volitustega (ELT L 153, 22.5.2014, lk 1-61).

Viimati muudetud: 16.04.2015

Top