Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

2008. aasta finantskriis tõi esile puudused Euroopa finantsjärelevalves. Frankfurdis asuv kindlustus- ja pensionisektori eest vastutav järelevalveasutus EIOPA (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) asutati 2010. aastal kindlustussektori destabiliseerimisriskide ennetamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ.

KOKKUVÕTE

2008. aasta finantskriis tõi esile puudused Euroopa finantsjärelevalves. Frankfurdis asuv kindlustus- ja pensionisektori eest vastutav järelevalveasutus EIOPA (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) asutati 2010. aastal kindlustussektori destabiliseerimisriskide ennetamiseks.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega asutatakse Euroopa Liidu (EL) järelevalveasutus EIOPA (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), mis toetab koostööd riiklike järelevalveasutuste vahel ning tagab kindlustus- ja tööandjapensionide sektoreid käsitlevate ELi õigusaktide ühtse kohaldamise ELi riikides.

PÕHIPUNKTID

Õigusaktide järjekindel kohaldamine

EIOPA töötab välja regulatiivseid ja tehnilisi standardeid, mis kaasnevad Euroopa Parlamendis ja nõukogus vastu võetud kindlustusettevõtjaid, finantskonglomeraate (erinevates rahandusvaldkondades tegutsevad suured finantsettevõtted), tööandjapensionide ja kindlustusvahendajaid (pensione ja kindlustuspoliise müüvad ettevõtjad) puudutavate õigusaktidega. Samuti tohib ta anda välja juhiseid ja soovitusi Euroopa õiguse kohaldamiseks.

Turu suundumused

EIOPA ülesandeks on tagada kindlustusturgude stabiilsus ning kindlustusvõtjate, pensioniskeemi liikmete ja soodustatud isikute kaitsmine. Näiteks peab EIOPA jälgima tarbimissuundumusi ning hindama turgude võimalikke riske ja nõrku kohti. Teatavatel rangetel tingimustel võib ta ajutiselt keelustada või piirata teatavaid finantstegevusi, mis ohustavad finantssüsteemi stabiilsust.

Õiguse rikkumine

EIOPA-l on õigus uurida riikliku asutuse poolt toime pandud õiguserikkumist. See kerkib päevakorda, kui viimane ei suuda tagada, et finantsasutus järgiks Euroopa õigust.

EIOPA võib kahe kuu jooksul esitada riiklikule asutusele soovituse. Seejärel võib Euroopa Komisjon esitada ametliku arvamuse, millega riiklikult asutuselt nõutakse Euroopa õiguse järgimiseks vajalike meetmete võtmist. Kui riiklik asutus ei pea endiselt õigusaktidest kinni, võib EIOPA teatavatel rangetel tingimustel võtta vastu vahetult finantsasutusele adresseeritud otsuseid. See otsus on ülimuslik riikliku asutuse varasemate otsuste suhtes.

Euroopa finantsjärelevalve

EIOPA kuulub 2010. aastal loodud Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi koos veel kolme järelevalveorganisatsiooniga:

Lisateavet leiate EIOPA veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1094/2010

16.12.2010

-

ELT L 331, 15.12.2010, lk 48-83

Parandus

-

-

ELT L 54, 22.2.2014, lk 23

Muutmisakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/51/EL

23.5.2014

31.3.2015

ELT L 153, 22.5.2014, lk 1-61

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 17. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1096/2010, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 162-164).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120-161).

Komisjoni 5. novembri 2003. aasta otsus 2004/9/EÜ, millega luuakse Euroopa kindlustus- ja ametipensionikomitee (ELT L 3, 7.1.2004, lk 34-35).

Viimati muudetud: 16.04.2015

Top