Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

2008. aasta finantskriis tõi esile puudused Euroopa finantsjärelevalves. Londonis asuv Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) loodi 2010. aastal Euroopa pangasüsteemi stabiilsuse ja vastupanuvõime kaitsmiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ.

KOKKUVÕTE

2008. aasta finantskriis tõi esile puudused Euroopa finantsjärelevalves. Londonis asuv Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) loodi 2010. aastal Euroopa pangasüsteemi stabiilsuse ja vastupanuvõime kaitsmiseks.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega loodi EBA, et tugevdada riiklike pangandusjärelevalvete vahelist koostööd ning tagada ELi pangandusalaste õigusaktide järjekindel rakendamine.

OLULISEMAD PUNKTID

Õigusaktide järjekindel rakendamine

EBA koostab regulatiivsed ja tehnilised standardid, et täpsustada nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud pangandusalaseid õigusakte. Samuti tohib ta anda välja juhiseid ja soovitusi Euroopa õigusaktide rakendamiseks.

Stressitestid

EBA vastutab koos riiklike pankade järelevalveasutustega stressitestide korraldamise eest, et hinnata pankade vastupanuvõimet finantsvapustustele. Eelkõige on see mõeldud selleks, et tagada riiklikul tasandil nende testide läbiviimise järjepideva metodoloogia kasutamine. Samuti jälgib ja hindab Euroopa Pangandusjärelevalve turu- ja krediidisuundumusi.

Õigusaktide rikkumine

EBA-l on õigus uurida Euroopa pangandus- ja finantsalaste õigusaktide väidetavat ebaõiget kohaldamist riikliku järelevalveasutuse poolt (eelkõige kui ei suudeta tagada, et pank täidab õigusaktides sätestatud nõudeid).

EBA võib esitada konkreetsele riiklikule järelevalveasutusele soovituse. Kui järelevalveasutus seda ei täida, on Euroopa Komisjonil õigus väljastada ametlik arvamus, võttes arvesse EBA soovitust.

Kui riiklik järelevalveasutus ei pea endiselt õigusaktidest kinni, võib EBA võtta vastu vahetult pangale adresseeritud otsuseid. Seda õigust tohib kasutada ainult erandjuhtudel.

Euroopa finantsjärelevalve

EBA on osa Euroopa finantsjärelevalve süsteemist, mis loodi 2010. aastal ja mis koosneb veel kolmest järelevalveorganist.

MILLAL MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Alates 16. detsembrist 2010.

Lisateavet leiate EBA veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1093/2010

16.12.2010

-

ELT L 331, 15.12.2010, lk 12-47

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1022/2013

30.10.2013

-

ELT L 287, 29.10.2013, lk 5-14

Direktiiv 2014/17/EL

20.03.2014

-

ELT L 60, 28.2.2014, lk 34-85

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 17. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1096/2010, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 162-164).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120-161).

Viimati muudetud: 20.03.2015

Top