Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

 

KOKKUVÕTE

2008. aasta ülemaailmse finantskriisi järel võttis Euroopa Liit (EL) vastu õigusaktid finantssektori järelevalvekorra tugevdamiseks ELis. Nende eesmärk oli taastada usaldus finantssüsteemi vastu ning ennetada ülemaailmse finantssüsteemi destabiliseerimisriske.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega asutatakse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu osana Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemist, mille hulka kuuluvad samuti:

ELi riikide järelevalveasutused.

Uue järelevalvesüsteemiga on seotud ka määrus, millega antakse Euroopa Keskpangale (EKP) konkreetsed ülesanded Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu toetamisel.

PÕHIPUNKTID

Mandaat, eesmärgid ja ülesanded

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asub Maini-äärses Frankfurdis, Saksamaal. Ta vastutab finantssüsteemi tervikliku järelevalve ja riskide analüüsimise ehk nn makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest. Selleks täidab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu järgmisi ülesandeid:

tuvastada süsteemsed riskid ja seada need tähtsuse järjekorda;

anda riskihoiatusi, kui selliseid süsteemseid riske loetakse märkimisväärseks, ja vajaduse korral avalikustada need;

esitada soovitusi parandusmeetmete võtmiseks, et reageerida tuvastatud riskidele;

väljastada nõukogule adresseeritud konfidentsiaalne hoiatusteade ning anda nõukogule üle asjaomane hinnang, kui ta leiab, et tekkida võib eriolukord;

jälgida hoiatuste ja soovituste kohaselt võetud meetmete rakendamist;

kooskõlastada oma tegevust rahvusvaheliste finantsorganisatsioonidega, nagu Rahvusvaheline Valuutafond ja finantsstabiilsuse nõukogu.

Korraldus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesehitus on järgmine:

haldusnõukogu teeb otsuseid, mida on vaja tema ülesannete täitmise tagamiseks;

juhtkomitee, mis toetab otsustusprotsessi;

sekretariaat, mis vastutab igapäevase töö eest;

teaduslik nõuandekomitee ja tehniline nõuandekomitee, mis annavad nõu ja toetavad tööga seotud küsimustes.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul on teda asutuseväliselt esindav eesistuja ja eesistuja kaks asetäitjat. Euroopa Keskpank (EKP) pakub Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule sekretariaadi kaudu tuge analüüsi, statistika, halduse ja logistika valdkonnas.

Hoiatused ja soovitused

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu annab hoiatusi oma eesmärgiga seotud märkimisväärsete süsteemsete riskide tuvastamisel ning vajaduse korral annab välja soovitused parandusmeetmete võtmiseks, sealhulgas vajaduse korral seadusandlike algatuste tegemiseks. Kõnealused hoiatused ja soovitused võivad olla suunatud eelkõige:

ELile tervikuna;

ühele või mitmele ELi riigile;

ühele või mitmele Euroopa järelevalveasutusele;

ühele või mitmele riiklikule järelevalveasutusele;

Euroopa Komisjonile seoses asjaomase ELi seadusandliku aktiga.

Soovituste adressaadid peavad neid järgima või esitama meetmete võtmata jätmise korral põhjenduse. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu otsustab, et soovitust ei ole järgitud või adressaatide põhjendused meetmete võtmata jätmise kohta ei ole piisavad, teavitab ta konfidentsiaalselt adressaate, nõukogu ja vajaduse korral asjaomast Euroopa järelevalveasutust.

Euroopa järelevalvesüsteemi edasine areng

Finantskriisi jätkumise tõttu ja pärast euroala valitsemissektori võlakriisi (2010-2011) tekkis vajadus euroala pangandussüsteeme täiendavalt integreerida. Vastavalt komisjoni tegevuskavale Euroopa pangandusliidu poole liikumiseks loodi seetõttu:

ühtne järelevalvemehhanism, mille alusel teostab EKP keskset järelevalvet euroala pankade üle (ligikaudu 6000 panka). Sellega võivad liituda ka euroalasse mittekuuluvad riigid;

ühtne kriisilahenduskord, mille eesmärk on tagada ühtse järelevalvemehhanismiga hõlmatud ja maksejõuetuse ohtu sattunud pankade olukorra nõuetekohane lahendamine maksumaksjate raha kasutamata.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

16. detsembrist 2010.

TAUST

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1092/2010

16.12.2010

-

ELT L 331, 15.12.2010, lk 1-11

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 17. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1096/2010, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 162-164)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120-161). Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 26.10.2015

Top