Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Auto tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Auto tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemid

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1008/2010 – teatavate mootorsõidukite tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemide tüübikinnituse nõudeid

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

  • Sellega sätestatakse mootorsõidukite tuuleklaasi puhasti-* ja pesurisüsteeme* käsitlevad nõuded.
  • Nende eesmärk on kohandada kehtivaid nõudeid teaduse ja tehnika arengule.

PÕHIPUNKTID

Kõnealuse määrusega kehtestatakse mootorsõidukite tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemide tüübikinnituse nõuded. See kuulub määruse (EÜ) nr 661/2009 alusel mootorsõidukite ohutusega seotud tüübikinnituse nõuete rakendamise hulka.

Asjaomane sõidukitüüp

Seda määrust kohaldatakse M1-kategooria sõidukitele, s.o reisijateveoks konstrueeritud ja valmistatud sõidukitele, millel on lisaks juhiistmele kuni kaheksa istekohta reisijatele.

Nõuded tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemidele

Tootjad peavad varustama mootorsõidukid järgmisega:

  • tuuleklaasi puhastid, mis koosnevad puhasti hoobadest. Tuuleklaasi puhastisüsteemil peab olema vähemalt kaks pühkimissagedust. Tuuleklaasipuhasti tööala peab katma vähemalt 98% vaateväljast A ja 80% vaateväljast B (need alad on vastavalt kindlaks määratud UNECE eeskirja nr 43 lisa 18 punktides 2.2 ja 2.4);
  • pesurisüsteem vedeliku pihustamiseks tuuleklaasi sihtalale ilma lekete, voolikuühenduste katkemise ega pihustite talitlushäireteta. See süsteem peab andma ette piisavas koguses pesuvedelikku, et puhastada vähemalt 60% vaateväljast A.

Samuti kehtestatakse määrusega katsemenetlused seadmete nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

ELi tüübikinnituse taotlemine

Sõiduki tootja peab esitama pädevale asutusele tüübikinnituse taotluse. Tootjal on kaks võimalust:

  • esitada taotlus igale sõidukitüübile tüübikinnituse saamiseks seoses selle tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemidega või
  • esitada taotlus tüübikinnituse saamiseks tuuleklaasi pesurisüsteemi tüübile eraldi seadmestikuna.

ELi taotluses peab olema järgmine teave:

  • sõiduki mark ja tüüp;
  • puhasti- ja pesurisüsteemi üksikasjalik tehniline kirjeldus;
  • puhasti- ja pesurisüsteemide tööpõhimõtte kirjeldus.

Kui pädev asutus leiab, et sõiduk vastab kõigile tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemidega seotud nõuetele, annab ta sellele ELi tüübikinnituse ning väljastab tüübikinnitusnumbri vastavalt direktiivile 2007/46/EÜ.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda on kohaldatud alates 30. novembrist 2010.

* PÕHIMÕISTED

Tuuleklaasi puhastisüsteem: süsteem tuuleklaasi välispinna pühkimiseks.

Tuuleklaasi pesurisüsteem: süsteem vedeliku hoidmiseks ning tuuleklaasi välispinnale kandmiseks ja suunamiseks.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 9. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1008/2010, mis käsitleb teatavate mootorsõidukite tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemide tüübikinnituse nõudeid ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 292, 10.11.2010, lk 2–20)

Määruse (EL) nr 1008/2010 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1–160)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 200, 31.7.2009, lk 1–24)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 27.10.2016

Top