Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaupade/sõitjate autoveo alal tegutsevate äriühingute tegevuseeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kaupade/sõitjate autoveo alal tegutsevate äriühingute tegevuseeskirjad

ELi riigid ei ole kohaldanud direktiivis 96/26/EÜ sätestatud autoveo-ettevõtja tegevusalale (st kaupade või reisijate vedu) lubamise eeskirju piisavalt järjekindlalt. Selle puuduse kõrvaldamiseks tunnistatakse direktiiv 96/26/EÜ määrusega 1071/2009 kehtetuks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ.

KOKKUVÕTE

ELi riigid ei ole kohaldanud direktiivis 96/26/EÜ sätestatud autoveo-ettevõtja tegevusalale (st kaupade või reisijate vedu) lubamise eeskirju piisavalt järjekindlalt. Selle puuduse kõrvaldamiseks tunnistatakse direktiiv 96/26/EÜ määrusega 1071/2009 kehtetuks.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad ettevõtjatele, kes soovivad alustada tegevust kaupade või sõitjate autoveo alal.

Seda kohaldatakse kõigi ELis registreeritud äriühingute suhtes, mis tegelevad (või kavatsevad hakata tegelema) tasulise kaupade või inimeste veoga.

OLULISEMAD PUNKTID

Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsevad äriühingud peavad:

toimima ELi riigis stabiilselt ja tõhusalt;

olema hea mainega;

olema asjakohase finantssuutlikkusega ja

olema nõutava ametialase pädevusega.

Veokorraldaja

Iga autoveo-ettevõtja peab nimetama ametisse veokorraldaja, kes vastutab veotegevuse pideva juhtimise eest. Veokorraldaja peab elama ELi riigis ja olema ettevõtjaga tegelikult seotud, olles näiteks selle töötaja, juhataja või aktsionär.

Kuidas saada autoveo-ettevõtjaks

Äriühing, kes soovib tegutseda autoveo-ettevõtja tegevusalal, peab omama selles ELi riigis asukohta koos ruumidega, kus tal on võimalik hoida kõiki oma äritegevuseks vajalikke dokumente (nt raamatupidamisdokumendid, personalijuhtimisega seotud dokumendid, sõidu- ja puhkeaja kohta andmeid sisaldavad dokumendid). Lisaks peab (loa saanud) ettevõtja käsutuses olema vähemalt üks kõnealuses ELi riigis registreeritud sõiduk ning samas riigis paiknev asjakohase tehnilise varustuse ja ruumidega tegevuskeskus sõidukitega seotud tegevuseks.

Muud nõuded:

äriühing ja veokorraldaja ei tohi olla süüdi mõistetud teatavate autoveoga seotud riiklike ja ELi eeskirjade rikkumise eest;

äriühing peab suutma täita oma rahalisi kohustusi;

veokorraldajal tuleb sooritada kohustuslik kirjalik eksam, millele võib lisanduda suuline eksam.

Tegevusluba ja järelevalve

ELi riigid peavad määrama ühe või mitu pädevat asutust, kelle ülesanne on:

vaadata läbi äriühingute esitatud taotlused;

anda välja lubasid autoveo-ettevõtjana tegutsemiseks;

kuulutada teatav isik sobivaks või sobimatuks äriühingu veotegevuse juhtimiseks;

kontrollida, et äriühing vastaks kõigile asjakohastele nõuetele.

Ühtlasi vastutavad pädevad asutused äriühingute registreerimistaotluste läbivaatamise eest kolme kuu jooksul. Samuti võivad nad kuulutada, et äriühing on veotegevuse juhtimiseks sobimatu.

Halduskoostöö ja selle lihtsustamine

Iga ELi riik peab pidama riiklikku elektroonilist registrit äriühingute kohta, kellele on antud luba tegutseda autoveo-ettevõtja tegevusalal. Pädevad riiklikud asutused vastutavad selles registris olevate andmete järelevalve eest. Riiklikud registrid peavad olema omavahel ühendatud, et mis tahes ELi riigi pädevatel asutustel oleks võimalus kasutada kõikide teiste ELi riikide riiklikke elektroonilisi registreid.

Rakendusaruanne

Oma esimeses rakendusaruandes, mis hõlmas ajavahemikku kuni 2012. aasta lõpuni, märkis komisjon, et puuduvate andmete tõttu ei õnnestunud määruse rakendamise kohta esitada täielikku analüüsi, ning avaldas arvamust, et edaspidi tuleks koostada aruande tüüpvorm. Samuti soovitab komisjon ELi riikidel koostada ülevaate lubade andmise riiklikest süsteemidest.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Alates 4. detsembrist 2011.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1071/2009

4.12.2009

-

ELT L 300, 14.11.2009, lk 51-71

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Komisjoni määrus (EL) nr 613/2012

11.7.2012

-

ELT L 178, 10.7.2012, lk 6

Nõukogu määrus (EL) nr 517/2013

1.7.2013

-

ELT L 158, 10.6.2013, lk 1-71

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse (EÜ) nr 1071/2009 (millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta) teatavate sätete rakendamise kohta ajavahemikul alates 4. detsembrist 2011 kuni 31. detsembrini 2012 (esimene komisjoni aruanne autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemist käsitlevate teatavate sätete rakendamise kohta liikmesriikides) (COM(2014) 592 (final), 25.9.2014).

Viimati muudetud: 07.01.2015

Top