Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turvalised mootorsõidukid ja haagised

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Turvalised mootorsõidukid ja haagised

KOKKUVÕTE:

Määrus (EÜ) nr 661/2009: mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitus

KOKKUVÕTE

Uued mootorsõidukid peavad vastama kogu Euroopa Liidus (EL) samadele tehnilistele nõuetele. See aitab tagada liiklusohutuse ja keskkonnakaitse kõrge taseme ning muudab ELi autotööstuse konkurentsivõimelisemaks.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse tehnilised nõuded ja menetlused, millega tagatakse uute mootorsõidukite vastavus ELi ohutus- ja energiatõhususe standarditele.

PÕHIPUNKTID

Määrusega kehtestatakse järgmised tüübikinnituse nõuded:

mootorsõidukite ja järelhaagiste ohutus;

mootorsõidukite energiatõhusus (rehvirõhu seiresüsteemide ja käiguvahetuse näidikute paigaldamise kohustus);

rehvide müratase ning ohutus ja energiatõhusus.

Selle kohaldamisalasse kuuluvad:

mootorsõidukid, millel on vähemalt neli ratast ja mida kasutatakse reisijateveoks (M-kategooria);

mootorsõidukid, millel on vähemalt neli ratast ja mida kasutatakse kaubaveoks (N-kategooria);

haagised (O-kategooria).

Tüübikinnitus*

Määrusega täidab EL mitut ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja, mis käsitlevad mootorsõidukite tehnilisi spetsifikatsioone. Sõidukit, mis on saanud tüübikinnituse vastavalt kõnealustele ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjadele, loetakse vastavaks komisjoni tüübikinnituse nõuetele.

Määruses (EL) 2015/166, millega täiendati ja muudeti algmäärust, sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad tüübikinnituste jaoks mõeldud konkreetseid menetlusi, katseid ja tehnilisi nõudeid. See hõlmab ka mootorsõidukite osi ja eraldi seadmestikke.

Tootjate kohustused

Tootjad peavad tagama, et ELis müüdavad, registreeritavad või kasutusele võetavad uued sõidukid saavad tüübikinnituse vastavalt käesolevale määrusele.

Liiklusohutuse parandamiseks tuleb kõik sõidukid varustada elektroonilise stabiilsuskontrollisüsteemiga. M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid tuleb varustada kõrgetasemelise hädapidurdussüsteemiga ja sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemiga. See nõue kehtib kõigile uutele veokitele ja bussidele alates 1. novembrist 2015.

Rehvid peavad vastama järgmistele nõuetele:

märghaardumine;

veeretakistusjõud;

veeremismüra.

Lisaks tuleb M1-kategooria sõidukid varustada rehvirõhu seiresüsteemiga, turvavöö kinnitamise meeldetuletuse ja käiguvahetuse näidikutega. Samuti nähakse kõigile sõidukikategooriatele ette palju muid üksikasjalikumaid nõudeid.

ELi riikide kohustused

Komisjoni tüübikinnitus või riiklik tüübikinnitus antakse üksnes sõidukitele, mis vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

TAUST

Autonduse ohutus

PÕHIMÕISTED

* Tüübikinnitus – näitab, et sõidukitüüp on läbinud katsed, mille käigus kontrollitakse vastavust asjaomastele regulatiivsetele, tehnilistele ja ohutusnõuetele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 661/2009

20.8.2009

ELT L 200, 31.7.2009, lk 1–24

Parandus

ELT L 337, 20.12.2011, lk 27

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 407/2011

1.5.2011

ELT L 108, 28.4.2011, lk 13–20

Määrus (EL) nr 523/2012

11.7.2012

ELT L 160, 21.6.2012, lk 8–12

Määrus (EL) 2015/166

24.2.2015

ELT L 28, 4.2.2015, lk 3–39

Määruse (EÜ) nr 661/2009 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 11. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 19/2011, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste valmistaja andmesildi ja valmistajatehase tähise tüübikinnituse nõudeid ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 8, 12.1.2011, lk 1–13)

Viimati muudetud: 24.09.2015

Top