Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mootorsõidukite tsiviilvastutuskindlustus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mootorsõidukite tsiviilvastutuskindlustus

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 2009/103/EÜ - mootorsõidukite tsiviilvastutuskindlustus

KOKKUVÕTE

Liikluskindlustus moodustab olulise osa Euroopa Liidus sõlmitud kahjukindlustuse poliisidest. Selle direktiivi eesmärk on aidata ELi kodanikke, kes satuvad liiklusõnnetusse mõnes teises ELi riigis.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi kohaselt kehtib ELi riikide kohustuslik liikluskindlustuse poliisi kate liiklemisel kogu ELi ulatuses.

PÕHIPUNKTID

Direktiiv:

nõuab, et kõik ELi mootorsõidukid peavad olema kaetud kohustusliku liikluskindlustusega*;

kaotab kindlustuse kontrollimise piiril, et hõlbustada rahvusvahelist reisimist ELi piires;

sätestab liikluskindlustuse minimaalse hüvitamise piirmäära ELi riikides;

täpsustab vabastatud isikud ja hüvitamise eest vastutavad asutused;

loob mehhanismi kahjude hüvitamiseks siseriiklikele kannatanutele, kelle õnnetusjuhtumi põhjustas teise ELi riigi sõiduk;

nõuab selliste nõuete kiiret lahendamist, mille aluseks on õnnetusjuhtum, mis toimus ELi riigis, mis pole kannatanu elukohaks (nn külastajast kannatanu);

annab kindlustusvõtjatele õiguse taotleda teatist nende sõidukiga vähemalt lepingule eelneva viie aasta jooksul seotud nõuete (või nende puudumise) kohta.

Direktiiv ei reguleeri tsiviilvastutusega seotud probleeme, sh hüvitise määramist, mida otsustavad ELi riigid, ega sõidukijuhi vigastuste või sõiduki kahjustuste üldist kindlustuskatet.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Alates 27. oktoobrist 2009.

TAUST

Euroopa Komisjoni veebileht liikluskindlustuse kohta

PÕHIMÕISTED

* Liikluskindlustus - kindlustuskate kindlustusvõtja tegevuse tulemusel teisele poolele põhjustatud kahjude, kadude või vigastuste eest.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/103/EÜ

27.10.2009

-

ELT L 263, 7.10.2009, lk 11-31

Viimati muudetud: 12.10.2015

Top