Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uute sõiduautode süsinikdioksiidiheite vähendamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uute sõiduautode süsinikdioksiidiheite vähendamine

Arvestades asjaolu, et maanteetranspordi arvele langeb suur osa kasvuhoonegaaside heitest Euroopa Liidus (EL), on käesoleva määruse eesmärk neid heitkoguseid vähendada, kehtestades piiranguid uutele sõiduautodele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames.

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse uute sõiduautode süsinikdioksiidiheite (CO2) normid. Praegu on piiriks määratud süsinikdioksiidi heitkoguste tase 130 g CO2/km. Aastaks 2021 vähendatakse seda CO2 heitkogust 95 grammini km kohta.

PÕHIPUNKTID

  • Aastatel 2012-2015 kehtestatakse järk-järgult piirkoguse 130 g/km nõue. Sellel ajavahemikul peab igal aastal suurem osa tootja uutest autodest sellele nõudele vastama. Aastast 2015 peavad sellele 100% vastama kõik autod (2013. aastal 75% ja 2014. aastal 80%).
  • Tootja, kelle uute autode CO2-heite keskmine tase ületab lubatud taset, peab tasuma suurt maksu. Tootja peab iga auto kohta tasuma maksu 5 eurot sihttaset ületava esimese g/km eest, 15 eurot teise, 25 eurot kolmanda ja 95 eurot iga järgneva g/km eest. Alates 2019. aastast tuleb iga sihttaset ületava g/km eest tasuda 95 eurot.
  • Seda õigusakti ei kohaldata erandkorras väiketootjate suhtes, kes registreerivad ELis alla tuhande auto aastas, ning aastas 1000-10 000 autot registreerivad tootjad võivad ise pakkuda oma heitkoguste vähendamise sihttasemed. Lisaks võivad aastas 10 000-300 000 autot registreerivad tootjad taotleda fikseeritud sihttaseme kohaldamist.
  • Heitkoguste ühikute ja üliühikute* süsteem soodustab autotootjate keskkonnasõbralikku uuendustegevust.

TAUST

Autode arvele langeb umbes 12% kogu CO2 heitkogustest ELis.

Käesoleva määruse aluseks on ELis 1995. aastal vastuvõetud strateegia, mille eesmärk oli vähendada CO2-heidet, tuginedes kolmele sambale: autotootjate vabatahtlikult võetud kohustus heitkoguseid vähendada, kütusesäästlike autode soodustamine maksumeetmete kaudu ja tarbijate teavitamine märgistega, millele on märgitud auto CO2-heite andmed vastavalt direktiivi 1999/94/EÜ nõuetele.

PÕHIMÕISTED

Üliühikud aitavad innustada tootjaid väheste heitkogustega autosid registreerima. Selle kava kohaselt vastab iga uus sõiduauto, mille CO2-heide on alla 50 g/km, kuni 2016. aastani 1,5 autole. See annab omakorda tootjatele võimaluse paindlikumalt vähem kütusesäästlikke autosid toota.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni sõiduautode CO2-heite vähendamise veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 443/2009

8.6.2009

-

ELT L 140, 5.6.2009, lk 1-15

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 397/2013

8.5.2013

-

ELT L 120, 1.5.2013, lk 4-8

Määrus (EL) nr 333/2014

8.4.2014

-

ELT L 103, 5.4.2014, lk 15-21

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 10. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1014/2010 uute sõiduautode registreerimisandmete seire ja esitamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (ELT L 293, 11.11.2010, lk 15-20).

Komisjoni 30. aprilli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 396/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1014/2010 seoses uute sõiduautode CO2-heite seiret käsitlevate teatavate nõuetega (ELT L 120, 1.5.2013, lk 1-3).

Viimati muudetud: 02.04.2015

Top