Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnituse eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnituse eeskirjad

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 79/2009 vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnituse kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse tootmisnõuded sõitjate ja kauba vedamiseks ettenähtud vesinikkütusega mootorsõidukitele, nende osadele ja süsteemidele.

PÕHIPUNKTID

 • Tootjad peavad:
  • tõendama, et kõik uued vesinikkütusega sõidukid, mis müüakse, registreeritakse või võetakse kasutusse ELis, ja kõik nende osad vastavad õigusakti nõuetele;
  • esitama tüübikinnitusasutustele asjakohased andmed sõiduki spetsifikaadi ja katsetingimuste kohta;
  • esitama vajaliku teabe vesinikusüsteemi osade ja vesinikusüsteemide kontrollimiseks sõiduki hoolduse ajal.
 • Tootjad peavad tagama, et vesinikusüsteemi osad ja vesinikusüsteemid:
  • peavad ilma lekkimata või oma kuju muutmata vastu elektrilistele, mehaanilistele, termilistele ja keemilistele kasutamistingimustele;
  • on varustatud ülerõhukaitsega;
  • peavad usaldusväärselt kogu oma tööea jooksul vastu eeldatavale temperatuurile ja rõhule;
  • on konstrueeritud sellisel viisil, et neid saab paigaldada ja kaitsta kahjustuste eest.
 • Käesolev õigusakt sisaldab konkreetseid katsemeetodeid eri liiki vesinikupaakide ja osade kohta.
 • Euroopa Komisjon võib võtta vastu rakendusmeetmeid, mis käsitlevad näiteks mitmesuguste katsete üksikasjalikke eeskirju ning teavet, mida tootjad peavad esitama.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 24. veebruarist 2011.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 79/2009, mis käsitleb vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 35, 4.2.2009, lk 32–46)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 26. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 406/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 79/2009, mis käsitleb vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust (ELT L 122, 18.5.2010, lk 1–107). Komisjoni määruse (EL) nr 406/2010 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 12. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 630/2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses vesinikul ning vesiniku ja maagaasi segude kütusel töötavate mootorsõidukite tüübikinnituse nõuetega heitkoguste osas ning seoses paigaldatud elektrijõuallikaga sõidukeid käsitleva eriteabe lisamisega EÜ tüübikinnituse teabedokumenti (ELT L 182, 13.7.2012, lk 14–26)

Viimati muudetud: 21.03.2016

Top