Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonid

Käesolev direktiiv on direktiivi 77/536/EÜ kodifitseeritud versioon ning sellel on oma osa põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamisel, mis on vajalik siseturu kindlustamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/57/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (EMPs kohaldatav tekst).

KOKKUVÕTE

Käesolevas direktiivis sätestatakse EÜ tüübikinnitusmenetluse alusel teatavat tüüpi põllu- ja metsamajanduslike traktorite projekteerimise ja valmistamise tehnilised eeskirjad seoses ümbermineku kaitsekonstruktsioonidega.

Mis tüüpi sõidukeid direktiivis käsitletakse?

Käesolevat direktiivi kohaldatakse järgmiste tehniliste näitajatega traktorite suhtes:

  • põhja kõrgus tagateljest tagapool mitte üle 1000 mm;
  • ühe vedava telje fikseeritud või reguleeritav laius 1150 mm või rohkem;
  • mitmekohalise haakeseadme paigaldamise võimalus eemaldatavate tööriistade ja järelhaagise jaoks;
  • mass 1,5-6 tonni.

Kõigile asjaomastele traktoritele tuleb paigaldada ümbermineku kaitsekonstruktsioon (turvakabiin või raam). Muu hulgas on tegu tarinditega, mille eesmärk on traktori kasutamisel vältida või vähendada juhile ümberminekust tingitud ohte. Tarindite sisemuses peab ümbermineku korral säilima nende juhi (kelle liigutused istmel on piiratud) kaitsmiseks piisava suurusega vaba ruum.

Millised on osa EÜ tüübikinnituse taotlemise tingimused?

Sõiduki turuleviimise loa saamiseks peab traktori või kaitsekonstruktsiooni tootja taotlema osa EÜ tüübikinnitust. Tüübikinnituse taotlusele peab olema lisatud eelkõige kaitsekonstruktsiooni joonis, foto ja kirjeldus.

Tüübikinnituse saanud kaitsekonstruktsioon peab kandma järgmisi märgistusi:

  • kaubamärk või -nimi;
  • osa tüübikinnitusmärk.

Liikmesriigid ei tohi keelata osa tüübikinnitusmärki kandva kaitsekonstruktsiooniga sõiduki turuleviimist, välja arvatud juhul, kui see ei vasta ettenähtud tingimustele.

Direktiiviga 2009/57/EÜ tunnistatakse kehtetuks direktiiv 77/536/EMÜ. Direktiiv 2009/57/EÜ tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2016 omakorda kehtetuks määrusega (EL) nr 167/2013.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/57/EÜ

23.10.2009

-

ELT L 261, 3.10.2009

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Viimati muudetud: 02.07.2014

Top