Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kindlustus ja edasikindlustus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kindlustus ja edasikindlustus

Euroopa Liit on võtnud vastu ühised eeskirjad, et hõlbustada kindlustusandjate tegevust kõigis ELi riikides ja võimaldada neil rasked ajad üle elada ning kaitsta kindlustusvõtjaid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II).

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit on võtnud vastu ühised eeskirjad, et hõlbustada kindlustusandjate tegevust kõigis ELi riikides ja võimaldada neil rasked ajad üle elada ning kaitsta kindlustusvõtjaid.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle nn Solventsus II direktiivi kohaselt peab kindlustusandjatel olema piisavalt rahalisi vahendeid. Samuti sätestatakse selles juhtimise ja järelevalvega seotud eeskirjad.

PÕHIPUNKTID

Direktiiv hõlmab kahjukindlustus-, elukindlustus- ja edasikindlustusandjaid.

Tegevusloa andmine

Kindlustusandja võib tegutseda pärast seda, kui on ta on saanud oma riigi järelevalvajalt loa. Luba kehtib kogu ELis.

Omavahendite nõuded

Kindlustusandja omavahendid peavad vastama riskiprofiilile, et oleks tagatud piisavad rahalised vahendid finantsraskustega toimetulekuks. Täidetud peavad olema omavahendite nõuded.

  • Miinimumkapitalinõue: minimaalne kapitalitase, millest väiksema kapitali korral peavad kindlustusvõtjad arvestama suure riskiga.
  • Solventsuskapitalinõue: kindlustusandjale suure kahjumi katmiseks vajalik kapital. Kapitali suuruse arvutamisel võetakse arvesse mitmesuguseid riske:
    • tururisk - kahjumi teenimise risk või risk, et finantsseisund muutub seoses hinnakõikumistega turgudel;
    • operatsioonirisk - kahjumi teenimise risk ebapiisavate või ebaõnnestunud siseprotsesside, personali tegevuse või süsteemide tõttu või väliste sündmuste tagajärjel.

Kui äriühing ei järgi kahte kapitalinõuet, peab järelevalvaja võtma meetmeid.

Riskijuhtimissüsteem

Nõuetekohane juhtimissüsteem

Kindlustusandja peab kohaldama vastutuse selge jaotusega nõuetekohast ja läbipaistvat juhtimissüsteemi. Tal peab olema haldusvõimekus tegelemaks mitmesuguste küsimustega, nagu näiteks riskijuhtimine, õigusaktide järgimine ja siseaudit.

Omariski ja maksevõime hindamine

Kindlustusandja peab korrapäraselt hindama omariske ja maksevõimet. Muu hulgas tuleb hinnata riskiprofiilist tulenevat maksevõime vajadust ning finantsressursside vastavust nõuetele.

Järelevalve

Järelevalvemenetlus

Õigusaktis sätestatakse järelevalvemenetlus, mis võimaldab järelevalveasutustel kontrollida ja hinnata, kas kindlustusandja järgib eeskirju. Eesmärk on aidata järelevalvajatel selgitada välja äriühingud, kes võivad sattuda raskustesse. Samuti on kindlustusandjad kohustatud avalikustama teavet.

Konsolideerimisgrupi järelevalvaja

Igal kindlustusandjate grupil - äriühingul, kuhu kuuluvad juriidilised isikud osutavad teenuseid ühes või mitmes Euroopa riigis - peab olema konsolideerimisgrupi järelevalvaja, kes täidab konkreetseid ülesandeid tihedas koostöös asjaomaste riiklike järelevalvajatega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni Solventsus II veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/138/EÜ

6.1.2010

31.10.2012

ELT L 335, 17.12.2009, lk 1-155

Parandus

-

-

ELT L 219, 25.7.2014, lk 66

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/89/EL

9.12.2011

10.6.2013

ELT L 326, 8.12.2011, lk 113-141

Direktiiv 2012/23/EL

15.9.2012

30.6.2013

ELT L 249, 14.9.2012, lk 1-2

Direktiiv 2013/58/EL

19.12.2013

31.3.2015

ELT L 341, 18.12.2013, lk 1-3

Direktiiv 2014/51/EL

23.5.2014

31.3.2015

ELT L 153, 22.5.2014, lk 1-61

Direktiivi 2009/138/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1-797).

Viimati muudetud: 15.05.2015

Top