Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Küttegaasiseadmed (aastani 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Küttegaasiseadmed (aastani 2018)

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/142/EÜ – küttegaasiseadmed

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga kehtestatakse küttegaasiseadmete ja abiseadmete turulelaskmise ja kasutuselevõtmise eeskirjad.
 • Sellega reguleeritakse kõnealuste toodete pääsu Euroopa Liidu (EL) turule, arvestades nende gaasiohutust.
 • Direktiiv käsitleb nende toodete energiatõhusust, kui ei kohaldata muid konkreetseid ELi õigusakte.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

 • Direktiivi kohaldatakse järgmiste gaasiseadmete ja abiseadmete suhtes.
  • Seadmed on toidu valmistamiseks, kütmiseks, kuuma vee tootmiseks, jahutamiseks, valgustamiseks või pesemiseks kasutatavat küttegaasi põletavad seadmed, mille poolt kuumutatava vee temperatuur ei ületa võimaluse korral 105 oC, samuti puhurpõletid (põlemisõhu ventilaatoritega gaasipõletid) ja puhurpõletiga varustatud küttekehad.
  • Abiseadmed on ohutus-, juhtimis- või reguleerimisseadmed ja alakoostud, välja arvatud puhurpõletid ja puhurpõletiga varustatud küttekehad, mida turustatakse kutsealaseks kasutamiseks gaasiseadmetest eraldi ning mis on ette nähtud ühendamiseks küttegaasiseadmesse või sellise seadme valmistamiseks.
 • Tootmisruumides teostatavates tööstusprotsessides kasutamiseks ette nähtud seadmed ei kuulu käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

Tingimused, mis peavad olema täidetud seadmete turulelaskmisel

 • Direktiiviga hõlmatud seadmed peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et need töötavad ohutult ja ei põhjusta tavapärasel kasutamisel ohtu inimestele, koduloomadele ega varale.
 • Kõikidel seadmetel peavad olema kaasas
  • paigaldajale mõeldud tehnilised juhised, mis sisaldavad kõiki vajalikke paigaldus-, seadistus- ja hooldusjuhendeid, et tagada nende tööde korrektne teostamine ja seadme ohutu kasutamine, sealhulgas näiteks andmed kasutatava küttegaasi liigi ja töörõhu, põlemiseks vajaliku värske õhu hulga ning põlemissaaduste hajutamiseks vajalike tingimuste kohta;
  • kasutajale mõeldud kasutus- ja hooldusjuhendid, mis sisaldavad kogu ohutuks kasutamiseks vajalikku teavet ja eelkõige juhivad kasutaja tähelepanu kasutuspiirangutele;
  • hoiatused, mis määratlevad kasutatava küttegaasi liigi, töörõhu ja piirangud gaasiseadme kasutamisele, eriti kasutamispiirangu, mis näeb ette gaasiseadme paigaldamise ainult piisava ventilatsiooniga kohtades.

Tüübihindamine

 • Tootja peab tüübihindamiseks esitama ühele teavitatud asutusele* taotluse, mis sisaldab
  • tootja nime ja aadressi;
  • kirjalikku kinnitust, et kõnealust taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
  • käesoleva direktiivi IV lisas kirjeldatud tehnilist dokumentatsiooni.
 • Kui tüüp vastab käesolevas direktiivis sätestatud kriteeriumidele, peab teavitatud asutus andma taotlejale EÜ tüübihindamissertifikaadi.

EÜ vastavusdeklaratsioon*

 • Tootja valikul peab teavitatud asutuse kohustuslik järelevalve tootmisetapis põhinema neljal alternatiivsel vastavushindamise moodulil, millele viidatakse direktiivi II lisas.
 • Pärast seda, kui toode on edukalt läbinud vastavushindamise, peab tootja koostama EÜ vastavusdeklaratsiooni, mis kinnitab, et asjaomane toode vastab käesoleva direktiivi nõuetele.
 • Gaasiseadmel või selle andmeplaadil peab olema CE-märgis koos järgmiste pealdistega:
  • tootja nimi või tunnusmärk;
  • seadme kaubanimetus;
  • vajaduse korral kasutatava elektritoiteallika liik;
  • seadme liik;
  • CE-märgise kinnitamise aasta kaks viimast numbrit.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2009/142/EÜ tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/426 alates 21. aprillist 2018.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 5. jaanuarist 2010 ning sellega tunnistatakse kehtetuks ja kodifitseeritakse direktiiv 90/396/EÜ koos muudatustega, mille ELi riigid pidid oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. juuniks 1991.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Teavitatud asutus: pakub vastavushindamist direktiividega sätestatud tingimustel. See on avalikkuse huvides tootjatele osutatav teenus.

EÜ tüübivastavusdeklaratsioon: Tootja kinnitab, et seadmed vastavad EÜ tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ja käesoleva direktiivi olulistele nõuetele.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/142/EÜ küttegaasiseadmete kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 330, 16.12.2009, lk 10–27)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/426, mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 99–147)

Viimati muudetud: 30.01.2017

Top