Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi investeerimisfondide ülemaailmse konkurentsivõime tugevdamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi investeerimisfondide ülemaailmse konkurentsivõime tugevdamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/65/EÜ – vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevad eeskirjad

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiivis sätestatakse ühtsed eeskirjad investeerimisfondidele, et võimaldada ELi tasandil reguleeritud investeerimisfondide piiriülest pakkumist.
 • Sellega sätestatakse peamised eurofonde* reguleerivad ELi eeskirjad.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi põhieesmärgid on järgmised:

 • pakkuda investoritele laiemat tootevalikutväiksemate kuludega
  • tõhusama eurofondide turu kaudu ELis,
  • parema investoritele esitatava teabe ja
  • tõhusama järelevalvega fondide üle;
 • hoida ELi investeerimissektori konkurentsivõimet, kohandades nõudeid turusuundumustele.

Eelkõige sätestatakse direktiivis eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:

 • kokkuvõtliku teabega standardse dokumendi kaudu investorile esitatav teave, mis aitab tarbijal toote olemust paremini mõista;
 • tõeline „Euroopa pass” eurofondide valitsejatele, mis võimaldab ühes ELi riigis asuval fondivalitsejal valitseda fonde teistes riikides;
 • eurofondide turustamine teistes riikides nt haldusmenetluste lihtsustamise teel;
 • eurofondide ühinemine teistes riikides;
 • tugevam järelevalve eurofondide ja nende fondihaldurite üle nt tänu tõhustatud koostööle ELi riikide finantsteenuste järelevalveasutuste vahel.

Direktiiv 2009/65 on eurofonde käsitleva õigusakti neljas versioon, mis asendab eurofondide direktiivi 85/611/EMÜ.

Direktiivi 2009/65 muudeti direktiiviga 2014/91/EL (eurofondide V direktiiv), millega kehtestati eurofondide depositooriumide (varahaldusüksus) uued eeskirjad, nt üksused, kellel on õigus selles rollis tegutseda, nende ülesanded, ülesannete edasiandmise kord ja depositooriumide vastutus.

Lisaks täiendati seda määrusega (EL) 2016/438, mis käsitleb depositooriumide tegevusega seotud turuväliseid riske. See hõlmab järgmisi depositooriumide kohustustega seotud aspekte:

 • eurofondi vara hoidmine;
 • järelevalvekohustus (nt kontrollitakse, kas eurofondi investeeringud vastavad eurofondi eeskirjades ja pakkumisdokumentides kirjeldatud investeerimisstrateegiale, ning tagatakse, et eurofond ei riku talle seatud investeerimispiiranguid); ja
 • vastutus vara eest.

Samuti sätestatakse määrusega (EL) 2016/438 konkreetsed hoolsuskohustused seoses eurofondi varade kaitsega maksejõuetuse korral ning eurofondi juhtide ja haldajate sõltumatust käsitlevad üksikasjalikud nõuded.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 7. detsembrist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. juuniks 2011.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond): investeerimistoode, mis luuakse investorite vara ühiseks investeerimiseks finantsinstrumentide (aktsiate, võlakirjade ja muude väärtpaberite) portfelli kaudu

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32–96)

Direktiivi 2009/65/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Parandus

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 1. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 583/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses investorile esitatava põhiteabega ja tingimustega, mida tuleb täita investorile esitatava põhiteabe või prospekti esitamisel veebilehel või muul püsival andmekandjal kui paberil (ELT L 176, 10.7.2010, lk 1–15)

Komisjoni 1. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 584/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses standardteate ja eurofondi tõendi vormi ja sisuga, elektroonilise side kasutamisega pädevate asutuste vaheliseks üksteise teavitamiseks, ning kohapealse kontrolli ja uurimise korra ja pädevate asutuste vahelise teabevahetusega (ELT L 176, 10.7.2010, lk 16–27)

Komisjoni 1. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/43/EL, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses organisatsiooniliste nõuete, huvide konfliktide, äritegevuse, riskijuhtimise ning depositooriumi ja fondivalitseja vahelise lepingu sisuga (ELT L 176, 10.7.2010, lk 42–61)

Komisjoni 1. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/42/EL, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses fondide ühinemisi, investor- ja ühiseurofondi struktuure ja teatamise korda käsitlevate sätetega (ELT L 176, 10.7.2010, lk 28–41)

Parandus

Komisjoni 17. detsembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/438, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses depositooriumide kohustustega (C/2015/9160) (ELT L 78, 24.3.2016, lk 11–30)

Viimati muudetud: 02.08.2016

Top