Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Raskeveokite heitkogused (Euro VI): sertifitseerimiseeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Raskeveokite heitkogused (Euro VI): sertifitseerimiseeskirjad

Käesolev määrus aitab saavutada Euroopa eesmärke seoses saasteainete vastu võitlemise ja õhukvaliteediga. Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, mis reguleerivad mootorsõidukite, mootorite ja varuosade tüübikinnituse tehnilisi nõudeid seoses nende heitmetega, ja täiendatakse olemasolevaid õigusakte ühenduse tüübikinnituse kohta mootorsõidukite puhul.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 595/2009, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heitmetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 ja direktiivi 2007/46/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/1269/EMÜ, 2005/55/EÜ ja 2005/78/EÜ (EMPs kohaldatav tekst).

KOKKUVÕTE

Käesoleva määrusega nähakse ette mootorsõidukite, mootorite ja varuosade tüübikinnituse õiguslik raamistik raskeveokite puhul seoses nende heitmetega. Samuti kehtestatakse sellega eeskirjad, mis käsitlevad:

kasutusel olevate sõidukite ja mootorite vastavust;

saastekontrolliseadmete kulumiskindlust;

pardadiagnostikasüsteeme (OBD);

OBD-andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust;

kütusekulu ja süsinikdioksiidiheite mõõtmist.

Käesolevat määrust kohaldatakse M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria mootorsõidukite (tuletatud massiga üle 2610 kg) suhtes ja kõigi direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud M3- ja N3-kategooria mootorsõidukite suhtes.

Tootjate kohustused

Tootjad peavad suutma tõendada, et kõik ühenduses müüdavad, registreeritavad või kasutuselevõetavad uued sõidukid, mootorid ja varuosad on saanud tüübikinnituse vastavalt käesolevale määrusele.

Samuti peavad tootjad võtma tehnilisi meetmeid, et tagada summutitoru heitgaaside tegelik piiramine sõiduki tavapärase kasutusea jooksul tavapärastes kasutustingimustes.

Nõuded ja katsetused

Tootjad peavad paigaldama oma sõidukitele või mootoritele komponendid, mis tagavad vastavuse käeoleva määruse I lisas sätestatud heitkoguste piirväärtustele Euroopa Komisjoni poolt käesolevas määruses ja rakendusaktides määratud tingimustel.

Teabe kättesaadavus

Sõidukite tootjad peavad tagama sõltumatutele ettevõtjatele pardadiagnostikasüsteemide (OBD)ning diagnostikaseadmete, -vahendite ja -tarkvara kättesaadavuse. Lisaks sellele varustavad tootjad sõltumatud remonditöökojad standardse ja turvalise kaugjuhitava tehnikaga, et nad saaksid teha töid, mis nõuavad juurdepääsu sõiduki turvasüsteemidele.

Teave tuleb avaldada tootjate veebisaitidel või, juhul kui see ei ole võimalik, mõnel muul asjakohasel viisil.

Ajakava

Alates 31. detsembrist 2012 ei anna riigiasutused enam ühenduse või siseriiklikku tüübikinnitust sõidukitele, mis ei vasta käesolevale määrusele. Samuti peavad nad alates 31. detsembrist 2013 keelama käesolevale määrusele mittevastavate uute sõidukite registreerimise.

Finantssoodustused

Liikmesriigid võivad käesolevale määrusele vastavate seeriatoodanguna valmistatud mootorsõidukite ostmisel teha kuni 31. detsembrini 2013 finantssoodustusi. Samuti võib kaaluda modifitseerimismeetmeid kasutusel olevate mootorsõidukite kohandamiseks või lammutamiseks.

Finantssoodustuste summa peab olema võrdne täiendavate kulutustega tehnilistele meetmetele, mis on võetud eesmärgiga tagada sõiduki vastavus heitkoguste piirväärtustele.

Selle määrusega tunnistati kehtetuks direktiivid 80/1269/EMÜ, 2005/55/EÜ ja 2005/78/EÜ alates 31. detsembrist 2013.

Taust

Ühenduse kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis toonitatakse õhusaaste vähendamise vajadust. Käesolev määrus aitab kaasa liidu õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele. Nimelt kehtestatakse sellega süsteem, mis piirab autotööstuses toodetavate sõidukite heitkoguseid.

VIIDE

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 595/2009

7.8.2009

-

ELT L 188, 18.7.2009

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 582/2011

15.7.2011

-

ELT L 167, 25.6.2011

Määrus (EL) nr 133/2014

10.3.2014

-

ELT L 47, 18.2.2014

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni määrus (EL) nr 136/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitega (Euro 5 ja Euro 6) ning komisjoni määrust (EL) nr 582/2011 seoses raskeveokite heitega (Euro VI) [Euroopa Liidu Teataja L 43, 13.2.2014].

Ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) 715/2007 ja (EÜ) 595/2009 seoses maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamisega [COM(2014) 28 final, 31.1.2014 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Pidades silmas ELi õhukvaliteeti ja parema õigusliku reguleerimise tegevuskava, kehtestatakse selle ettepanekuga mitmeid muudatusi, mille eesmärk on muu hulgas lihtsustada tootjate jaoks tüübikinnituse süsteemi ja kehtestada uued lämmastikdioksiidi heitkoguste piirväärtused.

Viimati muudetud: 29.04.2014

Top