Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite valgustus- ja valgussignaalseadmed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite valgustus- ja valgussignaalseadmed

Käesolev direktiiv moodustab osa kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite ELi tüübikinnitust käsitlevate siseriiklike õigusaktide ühtlustamisest. Selles on sätestatud eeskirjad, mida kohaldatakse asjaomaste sõidukite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise suhtes.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/67/EÜ kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta (EMPs kohaldatav tekst).

KOKKUVÕTE

Käesolevas direktiivis on sätestatud tehnilised eeskirjad valgustus- ja valgussignaalseadmete sõidukitele paigaldamise kohta. Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnitusega seonduvalt kuulub see direktiivi 2002/24/EÜ kohaldamisalasse.

Reguleerimisala

Direktiivi kohaldatakse

  • kaherattaliste mopeedide,
  • kolmerattaliste mopeedide ja kergete neljarattaliste mootorsõidukite,
  • kaherattaliste mootorrataste,
  • külgkorviga mootorrataste ja
  • kolmerattaliste mootorsõidukite suhtes.

Tehnilised nõuded

Tehnilised eeskirjad käsitlevad sõiduki tüübist lähtuvalt asjaomaste valgustus- ja valgussignaalseadmete arvu, paigutusjoonist, geomeetrilist nähtavust, reguleeritust ning ühendatust teiste seadmete ja märgulampidega.

Laternad peavad olema õigesti reguleeritud. Paarislaternate puhul peavad olema täidetud sümmeetrilisuse ja värvusega seonduvad tingimused.

Märgulambid peavad olema juhile nähtavad ning vastama käesoleva direktiivi I lisas esitatud värvikoodile.

ELi tüübikinnitus

Kui käesoleva direktiivi kohased nõuded on täidetud, ei tohi ELi riigid keelduda andmast kahe- või kolmerattalisele mootorsõidukile tüübikinnitust ega keelata selle registreerimist, müüki või kasutuselevõtmist. Kui nõuded ei ole täidetud, peavad ELi riigid keelduma andmast kahe- või kolmerattalisele mootorsõidukile tüübikinnitust.

Määrusega (EL) nr 168/2013 tunnistatakse direktiiv 2009/67/EÜ alates 1. jaanuarist 2016 kehtetuks.

Komisjoni direktiiviga 2013/60/EL muudetakse direktiivi 2009/67/EÜ I kuni VI lisa üleminekuperioodi ajaks, mis kestab 1. jaanuarini 2016.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/67/EÜ

14.9.2009

-

ELT L 222, 25.8.2009

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2013/60/EL

11.12.2013

30.6.2014

ELT L 329, 10.12.2013.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013).

Viimati muudetud: 19.05.2014

Top