Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veterinaarravimite jäägid loomsetes toiduainetes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veterinaarravimite jäägid loomsetes toiduainetes

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 470/2009 – ELi menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse toiduohutuse tagamiseks eeskirjad veterinaarravimites kasutatavate farmakoloogiliste toimeainete (nt antibiootikumide) jääkide piirnormide kohta loomsetes toiduainetes (nt liha, kala, piim, munad ja mesi).

Sellega seoses kehtestatakse määrusega

jääkide piirnormid*;

kontrollväärtused meetmete võtmiseks* juhul, kui jääkide piirnormi ei ole arvutatud.

PÕHIPUNKTID

Mis tahes farmakoloogilist toimeainet sisaldava veterinaarravimi müügiloa taotleja peab esitama selleks taotluse Euroopa Ravimiametile. Ravimiamet peab avaldama arvamuse, mis sisaldab teaduslikku riskihindamist ja riskijuhtimisalaseid soovitusi.

Ravimiamet otsustab, kas kehtestatud jääkide piirnormi tuleb kohaldada konkreetse toiduaine või loomaliigi puhul. Euroopa Komisjon määrab kindlaks kõnealuste jääkide piirnormide arvutamisega seotud tingimuste eeskirjad.

Riskihinnangus tuleb kaaluda, kas kõnealuse jäägi liik ja kogus on inimeste tervisele ohtlik.

Riskijuhtimisalastes soovitustes tuleb hinnata mitmesuguseid tegureid, sealhulgas alternatiivsete ainete kättesaadavust asjaomase liigi raviks.

Komisjon liigitab need farmakoloogilised toimeained, mille suhtes on ravimiamet juba arvamuse esitanud. Komisjon võib kehtestada kontrollväärtused meetmete võtmiseks seoses selliste farmakoloogiliste toimeainete jääkidega, mida ei ole liigitatud.

Teatavatel juhtudel võib komisjon või ELi riik esitada ravimiametile taotluse arvamuse saamiseks jääkide piirnormide kohta. Seda võidakse teha näiteks juhul, kui kõnealust ainet on lubatud kolmandates riikides kasutada.

Käesolevat määrust ei kohaldata mitme aine suhtes (sealhulgas ained, mis kuuluvad toidus sisalduvaid saasteaineid käsitleva ELi määruse reguleerimisalasse).

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 6. juulil 2009.

TAUST

Kõnealust valdkonda käsitlevad varasemad ELi eeskirjad olid liiga keerukad ning tõid kaasa toiduloomadele ettenähtud ravimite kättesaadavuse vähenemise. Käesolev määrus võeti vastu tarbijate ohutuse ja ka konkreetsete haiguste ravimiseks veterinaarravimite kättesaadavuse tagamiseks.

PÕHIMÕISTED

* Jääkide piirnorm – farmakoloogilise toimeaine maksimaalne kontsentratsioon, mida võib lubada loomset päritolu toidus.

* Kontrollväärtus meetmete võtmiseks – farmakoloogilise toimeaine suhtes kontrolli eesmärgil kehtestatud jääkide piirnormi suurus teatavate toimeainete puhul, mille jääkide piirnormi ei ole kehtestatud. Kontrollväärtused meetmete võtmiseks kehtestatakse ametlike kontroll-laboratooriumidega peetud konsultatsioonide tulemusel.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 11–22)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.1.2010, lk 1–72)

Määruse (EL) nr 37/2010 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 02.12.2015

Top