Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arvutiprogrammid – õiguskaitse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arvutiprogrammid – õiguskaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/24/EÜ – arvutiprogrammide õiguskaitse

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on selgitada välja ja kaotada erinevused arvutiprogrammide õiguskaitses erinevate Euroopa Liidu (EL) riikide vahel, et aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Käesoleva direktiiviga ette nähtud kaitset kohaldatakse

 • arvutiprogrammi kõigi avaldumisvormide suhtes, kuid mitte arvutiprogrammi ega selle kõigi elementide aluseks olevate ideede ja põhimõtete suhtes;
 • arvutiprogrammi suhtes, mis on algupärane selles mõttes, et tegemist on autori enda intellektuaalse loominguga;
 • enne 1. jaanuari 1993 loodud arvutiprogrammide suhtes, ilma et see piiraks enne nimetatud kuupäeva sooritatud toiminguid või omandatud õigusi.

Autorsus

 • Arvutiprogrammi autor on programmi loonud isik või isikute rühm või juriidiline isik (st ettevõte või muu juriidiline üksus), kui siseriiklikud õigusaktid seda lubavad.
 • Kui arvutiprogrammi loomisel osales mitu isikut, kuuluvad ainuõigused nende isikute ühisomandisse.
 • Kui arvutiprogrammi on loonud töötaja oma tööülesannete täitmise käigus või tööandja juhtnööre järgides, on tööandjal ainuõigus kasutada kõiki selle arvutiprogrammiga seotud majanduslikke õigusi.

Õiguste omanikule kuuluvad ainuõigused

Arvutiprogrammiga seotud õiguste omanik võib teha või volitada teisi tegema järgmist:

 • programmi osaliselt või täielikult ajutiselt või alaliselt reprodutseerima;
 • programmi tõlkima, kohandama, korrastama või muul moel muutma;
 • programmi levitama.

Nende ainuõiguste piirangud (õiguste omaniku eelnevat luba ei ole vaja)

 • Programmi õiguspäraselt omandanud isik võib seda reprodutseerida, tõlkida, kohandada, korrastada või muuta, kui see on vajalik, et programmi saaks vastavalt selle otstarbele kasutada.
 • Arvutiprogrammi kasutamise õigust omav isik võib teha tagavarakoopia, kui see on vajalik selle kasutamiseks.
 • See isik võib samuti jälgida, uurida ja katsetada programmi funktsioneerimist, et teha kindlaks programmi elementide aluseks olevad ideed ja põhimõtted.

Dekompileerimine *

Õiguste omaniku eelnevat luba ei nõuta, kui koodi reprodutseerimine ja selle vormi tõlkimine on vältimatu, et saada teavet, mis on vajalik uue arvutiprogrammi ja teiste programmide koostalitlusvõime* saavutamiseks.

Täidetud peavad olema järgmised tingimused:

 • neid toiminguid teostab litsentsisaaja või mõni muu isik, kellel on õigus kasutada programmi koopiat;
 • koostalitlusvõimega seotud teave ei olnud varem vabalt kättesaadav;
 • selliste toimingute puhul piirdutakse selliste algupärase programmi osadega, mis on koostalitlusvõime saavutamiseks vajalikud.

Kaitse erisätted

ELi riigid peavad ette nägema abinõud, mida võtta isikute suhtes, kes on sooritanud järgmisi toiminguid:

 • lasknud ringlusse arvutiprogrammi piraatkoopia;
 • omanud oma valduses programmi piraatkoopiat kaubanduslikel eesmärkidel;
 • lasknud ringlusse või omanud kaubanduslikel eesmärkidel mingeid vahendeid, mille ainus otstarve on võimaldada tehniliste kaitsevahendite loata kõrvaldamist või nendest kõrvalehoidmist.

Arvutiprogrammi piraatkoopia võib konfiskeerida kooskõlas ELi riikide siseriiklike õigusaktidega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 25. maist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1992, direktiiviga 2009/24/EÜ kodifitseeritud direktiivis 91/250/EMÜ märgitud kuupäevaks.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Dekompileerimine: programmi koodi teisendamine kõrgemal tasemel programmeerimiskeelde, mida saab inimene lugeda.

Koostalitlusvõime: süsteemi või toote võime töötada teiste süsteemide või toodetega nii, et tarbija ei pea enam midagi tegema.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 111, 5.5.2009, lk 16–22)

Viimati muudetud: 23.01.2017

Top