Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa majanduse elavdamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa majanduse elavdamine

KOKKUVÕTE:

Euroopa Komisjoni teatis (KOM(2009) 114 (lõplik)) – Euroopa majanduse elavdamine

MIS ON EUROOPA KOMISJONI TEATISE EESMÄRK?

Sellega nähakse ette rida meetmeid, et aidata Euroopa Liidul (EL) toibuda finantskriisist, mis algas 2007. aasta suvel ja süvenes 2008. aasta lõpus.

PÕHIPUNKTID

Teatises esitatakse ambitsioonikas programm, millel on järgmised eesmärgid.

 • 1.

  Finantssektori stabiilsuse taastamine ja säilitamine

De Larosière’i rühma esitatud aruandes (pdf) leitakse, et järelevalve on stabiilse finantssüsteemi nurgakivi.

Euroopa Komisjon kavatseb kehtestada järelevalveraamistiku, et selgitada varakult välja võimalikke finantsturgudega seotud riske, rakendades selleks:

 • 2.

  Turvalisus pidi samuti moodustama Euroopa tulevaste õigusnormide lahutamatu osa. Selleks oli komisjonil kavas:

  • koostada õigusakt, millega kehtestataks riskimaandusfondide ja eraaktsiakapitali jaoks ühtsed regulatiivsed ja järelevalvestandardid;
  • avaldada valge raamat võimaliku kriisi ärahoidmiseks mõeldud varase sekkumise vahendite kohta;
  • avaldada tuletisväärtpaberite ja muude keeruka ülesehitusega toodete kasutamise aruanne läbipaistvuse suurendamiseks ja finantsstabiilsuse tagamiseks;
  • koostada õigusaktid, et parandada usalduskapitali kvaliteeti ja kvantiteeti, piirata likviidsusriski ja laenukapitali ülemäärast kasutamist.

Selleks, et Euroopa investorid, tarbijad ja VKEd võiksid olla kindlad oma säästudes, laenu kättesaadavuses ja õigustes seoses finantstoodetega, kavatseb komisjon võtta meetmeid järgmistes valdkondades:

Samuti on kavas reguleerida juhtide ja töötajate tasustamist finantssektoris seadusandlike meetmete paketiga, mille eesmärk on kohaldada usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet.

Lisaks sellele oli plaanis kehtestada ühtlustatud karistuste süsteem, et hoida ära turukuritarvitusi.

 • 3.

  Reaalmajanduse toetamine

Ühtne turg peaks olema jätkuvalt ELi majandusliku ja sotsiaalse heaolu mootoriks. Selleks peaksid ELi riigid suurendama toetust reaalmajandusele, rakendades järgmisi põhimõtteid:

 • kaupade ja teenuste vaba liikumist piiravate takistuste kõrvaldamine;
 • struktuurimuudatuste tegemine, et lahendada kliima ja energeetikaga seotud probleeme vähem süsinikdioksiidiheidet tekitava majanduse edendamise kaudu;
 • ELi koostööga seotud heade tavade vahetamise ja sünergia edendamine;
 • ELi ühtse turu hoidmine kaubanduspartneritele avatuna.
 • 4.

  Elanikkonna toetamine

Kriis on süvendanud töötust ja sotsiaalset tõrjutust ning avaldanud negatiivset mõju tööturule. Nende probleemide lahendamiseks soovitas komisjon ELi riikidel võtta meetmeid järgmistes valdkondades:

 • inimeste tööhõive säilitamine;
 • tööturule tagasitoomise ja sissetulekutoetuse hoogustamine;
 • ümberõppesse ja oskuste täiendamisse investeerimine;
 • ülemäärase võlgnevuse ärahoidmine ja finantsteenustele juurdepääsu säilitamine;
 • töötajate vaba liikumise tagamine;
 • lihttöölistele suunatud toetusmeetmete rakendamine;
 • koolist väljalangemisega võitlemine;
 • tööhõive kaitsega seotud paindlikkuse ja turvalisuse edendamine.

TAUST

Osa käesolevast teatisest esitati seoses ettevalmistustega G20 Londoni tippkohtumiseks (aprill 2009). Kriisi tagajärjel maailma majanduses tekkinud puuduste leevendamiseks tehti järgmised ettepanekud:

 • tugevdada ülemaailmse finantsstruktuuri ülesehitust;
 • tugevdada finantsraamistikku.

ÕIGUSAKT

Teatis kevadisele Euroopa Ülemkogule – Euroopa majanduse elavdamine – 1. osa (KOM(2009) 114 (lõplik), 4.3.2009)

Viimati muudetud: 08.05.2016

Top