Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reitinguagentuurid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reitinguagentuurid

Reitinguagentuurid väljendavad sõltumatuid arvamusi ettevõtte krediidivõime, võla, finantskohustuse või finantsinstrumendi kohta.

Nende reitingutel on otsene mõju turgudele ja majandusele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta.

KOKKUVÕTE

Käesoleva määruse eesmärk on reguleerida reitinguagentuuride tegevust, et kaitsta investoreid ja Euroopa finantsturge eeskirjade eiramise riski eest. Sellega püütakse tagada reitingu andmise protsessi sõltumatus ja terviklikkus ning parandada antud reitingute kvaliteeti.

Registreerimine, tegevuseeskirjad ja järelevalve: Euroopa Liidus (EL) registreerimiseks peavad reitinguagentuurid:

 • vältima huvide konflikti (näiteks ei saa krediidireitingu analüütikud anda reitingut ettevõttele, millega nad on seotud);
 • tagama oma reitingute ja nende andmise meetodite kvaliteedi;
 • tagama kõrgel tasemel läbipaistvuse, nt läbipaistvusaruande avaldamisega kord aastas.

2011. aasta juulist on olnud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ülesanne reitinguagentuure registreerida ja see on ka ainuvastav nende reitinguagentuuride järelevalve eest.

Uute eeskirjadega sisseviidud muudatused

Vähem sõltuvust krediidireitingutest

 • Finantsasutused ja investorid on kohustatud viima läbi omapoolse krediidiriskide hindamise, mitte tuginema ettevõtte või finantsinstrumendi krediidivõime hindamisel üksnes või automaatselt välisreitingutele.

Liikmesriikide riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute parem kvaliteet

 • Reitinguagentuurid peavad koostama ajakava, kus on märgitud erinevatele liikmesriikidele reitingute andmise kuupäevad, kusjuures neile reitingute andmine peab toimuma vähemalt iga kuue kuu tagant.
 • Turu tasakaalustamatuse vältimiseks saab reitinguid avaldada ainult pärast Euroopa Liidu aktsiaturgude sulgemist ja vähemalt tund enne nende taasavamist
 • Lisaks tuleb investoreid ja liikmesriike teavitada iga reitinguga seotud asjaoludest ja teooriatest.

Reitinguagentuuride suurem vastutus

 • Reitinguagentuur võidakse võtta vastutusele, kui ta rikub tahtlikult või raske hooletuse tõttu kõnealust määrust ja see põhjustab kahju investorile või emitendile.

Rohkem sõltumatust ja vähem huvide konflikte

 • Rotatsioonireegel nõuab, et keerukate struktureeritud finantsinstrumentide (edasiväärtpaberistamiste) emitendid peavad vahetama agentuuri iga nelja aasta tagant.
 • Reitinguagentuurid on kohustatud avalikustama olukorra, kui reitinguagentuuri aktsionär omab vähemalt 5% kapitalist või hääleõigustest kõnealuses reitinguagentuuris ja vähemalt 5% selle agentuuri hinnatavas üksuses. Kui mõlemad need osalused on vähemalt 10%, siis ei ole reitinguagentuuril õigust kõnealust üksust hinnata.
 • Määrusega keelatakse omada 5% või rohkem enam kui ühe reitinguagentuuri kapitalist või hääleõigustest, välja arvatud juhul, kui need agentuurid kuuluvad samasse kontserni.

Kõik saadaolevad reitingud avaldatakse Euroopa reitinguplatvormil, mis võetakse kasutusele 2015. aasta juunis.

Taust

ELi määrus reitinguagentuuride kohta on osa Euroopa algatustest vastuseks novembris 2008 Washingtonis toimunud G20 tippkohtumisel vastu võetud otsustele.

Lisateave

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus nr 1060/2009

7.12.2009

-

ELT L 302, 17.11.2009

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 513/2011

1.6.2011

-

ELT L 145, 31.5.2011

Direktiiv 2011/61/EL

21.7.2011

22.7.2013

ELT L 174, 1.7.2011

Määrus (EL) nr 462/2013

20.6.2013

-

ELT L 146, 31.5.2013

Direktiiv 2014/51/EL

23.5.2014

31.3.2015

ELT L 153, 22.5.2014

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 7. veebruari 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 272/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt reitinguagentuuridelt võetavate tasudega (ELT L 90, 28.3.2012).

Komisjoni 21. märtsi 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 446/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad reitinguandmete kohta reitinguagentuuride poolt perioodiliselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele esitada tulevate aruannete sisu ja vormi (ELT L 140, 30.5.2012).

Komisjoni 21. märtsi 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 447/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, sätestades regulatiivsed tehnilised standardid krediidireitingute andmise meetodite nõuetele vastavuse hindamiseks (ELT L 140, 30.5.2012).

Komisjoni 21. märtsi 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 448/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad selle teabe esitust, mille reitinguagentuurid teevad kättesaadavaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve loodud keskses teabehoidlas (ELT L 140, 30.5.2012).

Komisjoni 21. märtsi 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 449/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad reitinguagentuuride registreerimiseks ja sertifitseerimiseks nõutavat teavet (ELT L 140, 30.5.2012).

Komisjoni 12. juuli 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 946/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt reitinguagentuuridele trahvide määramise menetluseeskirjadega, sealhulgas kaitseõigust käsitlevate normide ja ajaliste sätetega (ELT L 282, 16.10.2012).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/14/EL, millega muudetakse direktiivi 2003/41/EÜ tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta, direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta ning direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele (ELT L 145, 31.5.2013).

Käesoleva direktiivi eesmärk on vältida tööandjapensioni kogumisasutuste, fondivalitsejate ja äriühinguna asutatud fondide (vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate ehk eurofondide puhul) ning alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tuginemist riskide hindamisel üksnes või automaatselt krediidireitingutele ning nende kasutamist ainsa parameetrina.

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile väiksemate reitinguagentuuride võrgustiku otstarbekuse kohta (COM(2014) 248 (final)).

Aruandes hinnatakse väiksemate reitinguagentuuride võrgustiku otstarbekust ELis ja kuidas selline võrgustik võiks soodustada väiksemate reitinguagentuuride kasvamist konkurentsivõimelisemateks turuosalisteks. Aruandes soovitatakse hinnata väiksemate reitinguagentuuride võrgustiku loomise lisandväärtust keskpikas/pikas perspektiivis uue õigusakti mõjuhinnangu analüüsimise teel.

Viimati muudetud: 25.09.2014

Top