Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võitlus korruptsiooniga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Võitlus korruptsiooniga

Käesolevas Euroopa Komisjoni teatises tutvustatakse viise, kuidas tugevdada võitlust korruptsiooniga ELis, ning kinnitatakse ELi riikide poliitilist tahet pidada korruptsiooniga tõhusat võitlust.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Võitlus korruptsiooniga Euroopa Liidus (KOM(2011) 308 (lõplik)), 6.6.2011).

KOKKUVÕTE

Käesolevas Euroopa Komisjoni teatises tutvustatakse viise, kuidas tugevdada võitlust korruptsiooniga ELis, ning kinnitatakse ELi riikide poliitilist tahet pidada korruptsiooniga tõhusat võitlust.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

  • Teatises teavitatakse, et üle aasta hakatakse välja andma ELi korruptsioonivastase võitluse aruannet. Erinevatele teabeallikatele toetuva aruande eesmärk on määratleda suundumused ja nõrkused, mida tuleb korruptsioonivastase võitluse parendamiseks käsitleda.
  • Selles soovitatakse ELi riikidel korruptsiooniga võitlemiseks kasutada olemasolevaid õigusakte (nagu ÜRO korruptsioonivastane konventsioon ja Euroopa Nõukogu korruptsiooni tsiviilõiguslike aspektide konventsioon). Samuti soovitatakse ELi riikidel inkorporeerida ELi korruptsiooni vastu võitlemist käsitlevad õigusaktid oma siseriiklikesse õigusaktidesse.
  • Otsustatakse tugevdada koostööd ELi ja rahvusvaheliste organisatsioonide (nagu Euroopa Nõukogu) vahel, kusjuures EL osaleb korruptsioonivastases riikide ühenduses (GRECO).
  • Rõhutatakse, kui oluline on arvestada korruptsioonivastase võitluse eesmärkidega kõikides ELi asjaomastes sise- ja välispoliitikavaldkondades. Sisepoliitika valdkondades kuuluvad meetmete hulka õigusalase ja politseikoostöö tugevdamine ning kuritegelikul teel saadud varade konfiskeerimist käsitlevate ELi eeskirjade ajakohastamine. Välispoliitika alal peab komisjon jätkuvalt jälgima korruptsioonivastaseid meetmeid ELi liikmesust taotlevates riikides, samuti seadma korruptsiooniga võitlemise meetmete rakendamise tingimuseks arenguabi andmisel.

KORRUPTSIOONIVASTASE VÕITLUSE ARUANNE

  • ELi esimese (avaldati 2014. aasta veebruaris) korruptsioonivastase võitluse aruande 28 konkreetseid riike käsitlevas peatükis selgub, et ELi riigid erinevad korruptsiooni iseloomu ja taseme osas. Aruande üks peatükk on pühendatud korruptsiooniohtudele riigihangete valdkonnas. See on erilist tähelepanu nõudev probleem.
  • Kõikides riikidele pühendatud peatükkides tuuakse välja korruptsiooniga seotud suundumused ja probleemid, tunnustatakse häid tavasid ning lõpetuseks esitatakse konkreetsed soovitused.
  • Aruandes tuuakse ära kahe uuringu tulemused, milles hinnati ELi kodanike ja ettevõtete reaalseid korruptsioonikogemusi ja korruptsiooni tajumist. 76% ELi kodanikest arvab, et korruptsioon on nende riigis laialt levinud probleem.

TAUST

Korruptsioon on probleem, mis põhjustab kogu ELis mitmesuguseid finants- ja sotsiaalseid probleeme. Euroopa riigid ei ole olnud järjepidevad korruptsioonivastaste meetmete rakendamisel, kuigi viimased on kehtestatud.

PÕHIMÕISTED

Riigihange: kaupade ja teenuste ost avaliku sektori asutuse, nt valitsuse või kohaliku omavalitsuse poolt. Igal aastal kulutatakse riigihangetele 20% ELi SKPst.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraadi veebilehelt.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne nõukogule korra kohta, mille alusel Euroopa Liit osaleb Euroopa Nõukogu korruptsioonivastases riikide ühenduses (GRECO) (KOM(2011) 307 (lõplik), 6.6.2011).

Komisjoni 28. septembri 2011. aasta otsus, millega moodustatakse korruptsioonivastase võitluse eksperdirühm (ELT C 286, 30.9.2011, lk 4-11).

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile: ELi korruptsioonivastase võitluse aruanne (COM(2014) 38 final, 3.2.2014).

Viimati muudetud: 02.01.2015

Top