Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lammaste ja kitsede identifitseerimine ja registreerimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lammaste ja kitsede identifitseerimine ja registreerimine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on tagada lammaste ja kitsede jälgitavus*, milleks Euroopa Liidu (EL) riigid peavad kehtestama ühtse identifitseerimis- ja registreerimissüsteemi.

PÕHIPUNKTID

 • Iga ELi riik peab kehtestama lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteemi, mis sisaldab järgmisi elemente:
  • identifitseerimisvahendid iga looma identifitseerimiseks;
  • igas ettevõttes peetavad registrid, mis sisaldavad teavet ettevõtte, selle tegevuse, tootmissuuna, loomade eest vastutavate inimeste ja ettevõttes peetavate loomade kohta;
  • liikumisdokumendid, mida säilitatakse vähemalt kolm aastat, ent see ei ole kohustuslik, kui riigis on kasutusel elektrooniline keskandmebaas, mis sisaldab andmeid loomade liikumise kohta;
  • kõigi ettevõtete ja loomapartiide liikumise siseriiklik keskregister või elektrooniline andmebaas.
 • Kõigil lammastel ja kitsedel peab olema kaks tunnust ühe ja sama kordumatu individuaalse identifitseerimisnumbriga. Neist üks peab olema elektrooniline tunnus (EID).
 • Nähtavaks tunnuseks on traditsiooniline kõrvamärk, kuid selleks võib olla ka sõrgatsile kinnitatav tähis (jalalint). Samuti võib kasutada tätoveeringut, välja arvatud ELi riikide vaheliseks kaubanduseks ette nähtud loomade puhul. Elektroonilisteks tunnusteks on üldjuhul elektroonilised kõrvamärgid, kuid samuti võib kasutada makku paigutatavaid tunnuseid (skannitav EID, mille loom neelab alla).
 • Alla 12 kuu vanustel tapaloomadel, kes ei ole ette nähtud ELi-siseseks kaubanduseks ega ekspordiks kolmandatesse riikidesse, võib olla ainult üks nähtav traditsiooniline kõrvamärk.
 • identifitseerimismärgistusel peab olema kirjas sünniriik ja looma individuaalne kood.
 • Identifitseerimine tuleb teha kuue kuu jooksul pärast sündi ja enne looma lahkumist päritoluettevõttest. Loomade ekstensiivse või vabapidamise korral võib seda aega pikendada üheksa kuuni. ELi imporditud loomad tuleb identifitseerida 14 päeva jooksul.
 • ELi riigid, kus lammaste ja kitsede üldarv on 600 000 või väiksem või kus kitsede üldarv on 160 000 või väiksem, võivad ette näha, et elektrooniline identifitseerimine on vabatahtlik, kui loomad ei ole ette nähtud ELi riikide vaheliseks kaubanduseks.
 • ELi riigid peavad rakendama määruse rikkumise korral karistusi.
 • Määrus tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/429 alates 20. aprillist 2021.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 29. jaanuarist 2004, välja arvatud artiklid 14, 15 ja 16, mida kohaldatakse alates 9. juulist 2005. Teatavad valikulised eeskirjad muutusid kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2010.

* PÕHIMÕISTE

Jälgitavus: võimalus jälgida mis tahes tarbitava toidu, sööda, toidu tootmise eesmärgil peetava looma või aine teekonda kõigis tootmise, töötlemise ja jaotuse etappides.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8–17)

Määruse (EÜ) nr 21/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 15. detsembri 2006. aasta otsus 2006/968/EÜ, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 21/2004 lammaste ja kitsede elektroonilise identifitseerimise suuniste ja korra osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6522 all) (ELT L 401, 30.12.2006, lk 41–45)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 11. oktoobri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1505/2006, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 21/2004 seoses lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise raames läbi viidava kontrolli miinimumtasemega (ELT L 280, 12.10.2006, lk 3–6)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Viimati muudetud: 04.10.2016

Top