Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

KOKKUVÕTE:

nõukogu määrus (EÜ) nr 768/2005, millega luuakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja kalanduskontrollisüsteem

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA), mis enne 2012. aastat kandis nime Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur.

EFCA eesmärk on

 • korraldada ELi riikide kalanduse kontrolli- ja inspekteerimistegevuse koordineerimist;
 • aidata neil kohaldada ühise kalanduspoliitika eeskirju.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti missioon ja ülesanded on järgmised.

 • Koordineerida
 • Aidata ELi riikidel
  • edastada Euroopa Komisjonile ja teistele huvitatud osapooltele kalapüüki ja kontrolli- ning inspekteerimistegevust puudutavat teavet;
  • täita kalanduspoliitika eeskirjadest tulenevaid kohustusi.
 • Aidata ELi riikidel ja komisjonil
  • harmoneerida ühise kalanduspoliitika kohaldamist kogu ELis;
  • suhelda kolmandate riikidega kalanduslepingute küsimuses.
 • Aidata kaasa
  • kontrolli- ja inspekteerimisalasele uurimis- ja arendustööle;
  • inspektorite koolitamisele ja kogemuste vahetamisele ELi riikide vahel.

Korraldus

Vigos (Hispaania) asuva Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevust korraldavad

 • tegevdirektor, kes nimetatakse ametisse viieks aastaks;
 • tegevdirektorit abistav nõuandev kogu ja
 • haldusnõukogu (mille koosseisu kuulub kuus komisjoni esindajat ja üks esindaja igast ELi riigist), mis muu hulgas nimetab ametisse tegevdirektori.

Samuti korraldab haldusnõukogu iga viie aasta tagant EFCA tegevuse tulemuslikkuse sõltumatu välishindamise.

Tegevuse koordineerimine

Euroopa Kalanduskontrolli Amet koordineerib tegevust nii maismaal kui ka ELi ja rahvusvahelistes vetes. Seda tehakse ühiskasutuskavade abil, mille Euroopa Kalanduskontrolli Amet koostab pärast ELi riikidega konsulteerimist.

Tegevdirektor saadab esialgse ühiskasutuskava asjaomasele ELi riigile ja komisjonile. Kui 15 tööpäeva jooksul ei esitata kava kohta vastuväiteid (mille puhul saadetakse see vajalike muudatuste tegemiseks komisjonile), võetakse kava vastu.

Edaspidi on kasutuskavad aluseks

 • kontrolli ja inspekteerimise kontrollnäitajate ja menetluste kohaldamisel;
 • ELi riikide vahendite kasutamise korraldamisel ja
 • tingimuste kehtestamisel, mille kohaselt võib ELi riik siseneda teise ELi riigi vetesse.

Kõigi ühiskasutuskavade tulemuslikkust hinnatakse kord aastas.

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti koordineerimiskeskus pakub järelevalve-, seire- ja teavitusvahendeid.

Täiendavad põhipunktid

 • EFCA võib soetada, rentida või üürida ühiskasutuskavade ning kontrolli- ja inspekteerimisprogrammide täitmiseks vajalikke vahendeid.
 • Lisaks kontrolli- ja inspekteerimisprogrammideks ELi riikide eraldatud inimressurssidele võidakse ELi inspektoriteks rahvusvahelistes vetes määrata EFCA töötajaid.
 • Tõsise riski korral, mida ei ole võimalik olemasolevate vahenditega ära hoida, võib EFCA moodustada erakorralise üksuse, et koguda ja hinnata teavet ning selgitada välja ühise kalanduspoliitika toetamise võimalused.
 • EFCA aitab rakendada ELi integreeritud merenduspoliitikat.
 • EFCA tegevust rahastatakse kolmest allikast:
  • ELi eelarve,
  • tasu ELi riikidele osutatud teenuste eest ning
  • tasu väljaannete, koolituste ja muude osutatavate teenuste eest.
 • EFCA osaleb mitmes programmi „Horisont 2020” mere- ja Maa seirega seotud teadus- ja arendusprojektis.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 10. juunil 2005.

TAUST

2002. aastal läbi viidud ühise kalanduspoliitika reformi järellainetuses kerkisid poliitikas kesksele kohale eeskirjade rakendamise ühtlustatud tingimused. Peeti vajalikuks luua alaline struktuur, et tagada inspekteerimis- ja kontrollitegevuse koordineerimine kalandussektoris. Sellest vajadusest sündis Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (hilisem EFCA ehk Euroopa Kalanduskontrolli Amet).

ÕIGUSAKT

Nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1–14)

Määruse (EÜ) nr 768/2005 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 14.01.2016

Top