Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valge raamat spordi kohta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Valge raamat spordi kohta

 

KOKKUVÕTE:

Valge raamat spordi kohta (KOM(2007) 391 (lõplik))

MIS ON VALGE RAAMATU EESMÄRK?

 • Käesolev valge raamat on üks Euroopa Komisjoni põhiline panus spordivaldkonda ja spordi rolli Euroopa Liidu (EL) kodanike igapäevaelus.
 • See tunnustab spordi võimalikku mõju teistele liidu poliitikasuundadele.
 • Samuti määratleb see spordimaailma vajadused ja iseloomulikud jooned.
 • Valges raamatus tuuakse välja spordi tulevikuperspektiivid ELi tasemel, võttes arvesse ELi õigust, subsidiaarsuse põhimõtet ja spordiorganisatsioonide sõltumatust.

PÕHIPUNKTID

Eesmärgid

 • Valge raamatu peaeesmärgid on:

  • strateegiliste suundade määratlemine;
  • ergutada arutelu konkreetsete probleemide üle;
  • suurendada spordi nähtavust ELi otsuste tegemise protsessis;
  • rõhutada valdkonna vajadusi ja iseloomulikke jooni;
  • määratleda tulevaste tegevuste jaoks sobiv juhtimistasand.
 • Veelgi enam, komisjon soovib valget raamatut kasutada selleks, et:

  • tagada spordi mõõtme täielik kajastumine kõikides liidu poliitikasuundades;
  • suurendada õigusselgust liidu õigustiku kohaldamisel spordile ja seega aidata kaasa spordi juhtimise tõhustamisele ELis.

Struktuur

Valges raamatus käsitletakse kolme teemat:

Tegevuskava

 • Valge raamatuga koos võttis nõukogu vastu töökava (2014–2017). Uus spordialane töökava alates 2017. aasta juulist kuni 2020. aasta detsembrini on koostamisel.
 • Töökava (2014–2017) sisaldab erinevaid spordi ühiskondlike ja majanduslike tahkudega seotud konkreetseid meetmeid, nagu tervis, sotsiaalne kaasatus, vabatahtlik töö, haridus või välissuhted. Need on järgnevad:

  • füüsilise tegevuse suuniste väljatöötamine ja Euroopa võrgustiku loomine spordi kui tervist parandava vahendi edendamiseks;
  • tõhusam dopinguvastane võitlus spordis Euroopa tasandil;
  • Euroopa märgi autasu omistamine koolidele, mis julgustavad osalemist füüsilistes tegevustes;
  • uurimuse algatamine teemal vabatahtlik töö spordis;
  • sotsiaalse kaasatuse ja lõimumise parandamine spordi kaudu, kasutades selleks ELi programme ja vahendeid;
  • teabe, kogemuste ja heade tavade vahetamise hõlbustamine õiguskaitseasutuste ja spordiorganisatsioonide vahel rassismi ja vägivalla tõkestamiseks;
  • statistika kogumine, et mõõta spordi majanduslikku mõju ja moodustada alus, millest poliitika saaks lähtuda;
  • spordi riikliku ja erasektori rahastamise läbivaatamine;
  • töö jätkamine seoses mängijate esindajate tegevuse ja ELi meetmete võimaliku lisaväärtusega spordivaldkonnas (komisjoni 2011. aasta teatise teema);
  • parema dialoogi saavutamine spordis ELi tasandil, eriti iga-aastase spordifoorumi kaudu;
  • valitsustevahelise koostöö tihendamine spordi teemadel;
  • Euroopa spordisektori sotsiaaldialoogi komiteede loomise edendamine ning abi tagamine töötajatele ja tööandjatele.

Seire

Komisjon jälgib algatuste edenemist struktureeritud dialoogi abil kõikide spordiorganisatsioonidega:

Partnerluste ja ürituste edendamine

Programm „Erasmus+“ võimaldab spordiorganisatsioonidel, ametiasutustel ja teistel organisatsioonidel panustada ELi spordialaste prioriteetide saavutamisse. See toetab projekte, mille eesmärgiks on edendada koostööpartnerlust, üritusi, tõenditel põhineva poliitika kujundamist ja dialoogi spordiorganisatsioonidega. Programm „Erasmus+“ keskendub spordile rohujuuretasandil ja täidab järgnevaid erieesmärke:

 • võidelda spordi ausust ohustavate mitut riiki puudutavate probleemidega, nagu doping, võistlustulemuste kokkuleppimine ja vägivald, aga ka igasugune sallimatus ja diskrimineerimine;
 • edendada ja toetada head juhtimistava spordis ja sportlaste topeltkarjääri;
 • edendada vabatahtlikku tegevust spordis, sotsiaalset kaasatust, võrdseid võimalusi ning teadlikkust tervist tugevdava kehalise tegevuse olulisuse kohta suurema osalemise ning kõigile võrdse juurdepääsu tagamise abil liikumisharrastusele.

TAUST

 • Sport kui ühiskondlik ja majanduslik nähtus aitab saavutada ELi solidaarsuse ja heaoluga seotud strateegilisi eesmärke. Sport kannab kooskõlas Euroopa ideega rahu, sallivuse, vastastikuse mõistmise ja hariduse arusaama.
 • Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Valge raamat – Valge raamat spordi kohta (KOM(2007) 391 (lõplik), 11.7.2007)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni talituste töödokument EL ja sport: taust ja kontekst – lisatud dokumendile „Valge raamat spordi kohta“ (SEK(2007) 935 (lõplik), 11.7.2007)

Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa mõõtme arendamine spordis“ (KOM(2011) 12 (lõplik), 18.1.2011)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 21. mai 2014. aasta resolutsioon Euroopa Liidu spordialase töökava (2014–2017) kohta (ELT C 183, 14.6.2014, lk 12–17)

Viimati muudetud: 10.07.2017

Top