Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi tegevus võitluseks dopingu kasutamise vastu spordis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi tegevus võitluseks dopingu kasutamise vastu spordis

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(99) 643 (lõplik)) – tugiplaan võitluseks dopingu kasutamise vastu spordis

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Selles sätestatakse dopingu kasutamise vastu võitlemiseks kavandatavad ja elluviidavad meetmed, sealhulgas Euroopa Liidu (EL) vahendite kasutamine (teadus, haridus ja koolitus, noored, politsei- ja õigusalane koostöö, rahvatervis) ning olemasolevate seadusandlike meetmete koordineerimine.

PÕHIPUNKTID

Teatises sätestati kolmetasandiline lähenemisviis võitluseks dopingu kasutamisega spordis:

 • koondada ekspertide arvamusi dopingu eetiliste, õiguslike ja teaduslike mõõtmete kohta;
 • aidata kaasa 1999. aasta ülemaailmse dopinguvastase konverentsi ettevalmistustele ja Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) loomisele;
 • kasutada ELi vahendeid, et täiendada ELi riikides juba algatatud meetmeid ning anda neile ELi mõõde, võttes arvesse Euroopa sportlaste kasvavat liikuvust ja ELi volitusi seoses dopinguga.

Eetika Euroopa töörühm

Euroopa Komisjon on kohustunud võtma oma tulevases tegevuses ja aruteludes arvesse teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma (EGE) arvamust. See rühm on sätestanud järgmised eetikapõhimõtted, millele peavad tuginema ELi meetmed:

 • nii sportlaste kui ka kõigi teiste õigus ohutusele ja tervisekaitsele;
 • terviklikkuse ja läbipaistvuse põhimõte, mille huvides tuleb tagada spordivõistluste järjepidevus ja hoida spordi üldist mainet;
 • erilise tähelepanu pööramine kõige kaitsetumatele inimestele ning eelkõige lastele, kes võivad olla tihedalt seotud kõrgetasemelise spordiga.

Neile põhimõtetele tuginedes soovitas EGE võtta järgmisi meetmeid:

 • luua tõhus sportlaste tervise jälgimise süsteem, eelkõige spetsialiseerunud meditsiini-, psühholoogia- ja teabeteenistus;
 • võtta vastu direktiiv, mis käsitleb noorte sportlaste kaitset (eelkõige nende, kes soovivad hakata kutselisteks sportlasteks);
 • edendada sportlaste tervise uurimist;
 • tõhustada politsei- ja õigusalast koostööd;
 • lisada sportlaste lepingutesse dopingu ja selle keeluga seotud tingimused.

Dopinguvastased agentuurid

 • Dopinguvastane ennetustöö ja dopinguga seotud karistuste eest vastutavad spordiorganisatsioonid ning ELi riigid.
 • Komisjon toetab WADA, riiklike dopinguvastaste organisatsioonide, akrediteeritud laboratooriumide, Euroopa Nõukogu ja UNESCO rolli ning dopinguvastast võitlust.
 • ELi dopinguvastase võitluse ekspertide rühm esitas WADA maailma dopinguvastase koodeksi esimese ELi redaktsiooni 2012. aastal.
 • Komisjon on teinud koostööd ELi riikidega, püüdes tagada, et kõik uue 2015. aasta maailma dopinguvastase koodeksiga seotud eeskirjad ja protseduurid oleksid kooskõlas ELi õiguse ning ELi ettekujutusega sportlastesõbralikust dopinguvastasest süsteemist.

ELi vahendid

ELi vahendeid kasutavaid meetmeid on kahte liiki:

 • reguleerivate meetmete parem koordineerimine;
 • ELi programmide mobiliseerimine, mis võimaldaks toetada positiivseid dopinguvastaseid meetmeid Euroopa tasandil.

Need meetmed keskenduvad järgmisele:

 • tugevdada jõupingutusi, et selgitada välja dopinguained, nende avastamise meetodid, dopingu mõju tervisele ja dopingu kui sotsiaal-majandusliku nähtuse olemus;
 • mobiliseerida haridus-, kutseõppe ja noorteprogrammid teavitamise ja koolitamise, teadlikkuse tõstmise ja ennetusprogrammide teenistusse;
 • politsei- ja õigusalase koostöö programmide igakülgne kasutamine;
 • uimastialase teavitamise tõhustamine;
 • tervishoiupoliitika meetmete väljatöötamine.
 • Komisjoni 2011. aasta teatises soovitati ELi riikidel
  • võtta vastu ja jagada riiklikke dopinguvastaseid tegevuskavasid, mille eesmärk on tagada koordineerimine kõikide asjaomaste osapooltega;
  • jätkata ELi riikide senist suundumust kehtestada kriminaalõigusnorme, millega keelatakse dopinguainetega kauplemine organiseeritud võrgustike poolt, või tugevdada olemasolevaid eeskirju.

TAUST

Lisateave:

 • Doping (Euroopa Komisjoni veebileht)

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Ühenduse tugiplaan võitluseks dopingu kasutamise vastu spordis (KOM(99) 643 (lõplik), 1.12.1999)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa mõõtme arendamine spordis (KOM(2011) 12 (lõplik), 18.1.2011)

Nõukogu 10. juuni 2013. aasta otsus 2013/304/EL, millega antakse Euroopa Komisjonile volitused osalemiseks Euroopa Liidu nimel läbirääkimistes Euroopa Nõukogu rahvusvahelise konventsiooni üle, mis käsitleb võitlust sporditulemustega manipuleerimise vastu, välja arvatud kriminaalasjades tehtavat koostööd ja politseikoostööd käsitlevates küsimustes (ELT L 170, 22.6.2013, lk 62–65)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 21. mai 2014. aasta resolutsioon Euroopa Liidu spordialase töökava (2014–2017) kohta (ELT C 183, 14.6.2014, lk 12–17)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon, mis käsitleb ELi liikmesriikide esindamist Maailma Antidopingu Agentuuris (WADA) ning ELi ja selle liikmesriikide seisukohtade kooskõlastamist enne WADA kohtumisi (ELT C 372, 20.12.2011, lk 7–9)

Viimati muudetud: 09.01.2017

Top