Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ostujõu pariteedid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ostujõu pariteedid

Ostujõu pariteetide* abil saab mõõta hinnataseme erinevusi riikide lõikes. Euroopa Liit (EL) on koostanud nende arvutamise eeskirjad riiklikele statistikaasutustele ja ELi statistikaametile Eurostat. Nende eeskirjade eesmärk on parandada kogutavate ja arvutatavate andmete kvaliteeti ja võrreldavust.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2007. aasta määrus (EL) nr 1445/2007, millega kehtestatakse ostujõu pariteetide alusandmete esitamise ning nende arvutamise ja levitamise ühiseeskirjad

KOKKUVÕTE

Ostujõu pariteetide* abil saab mõõta hinnataseme erinevusi riikide lõikes. Euroopa Liit (EL) on koostanud nende arvutamise eeskirjad riiklikele statistikaasutustele ja ELi statistikaametile Eurostat. Nende eeskirjade eesmärk on parandada kogutavate ja arvutatavate andmete kvaliteeti ja võrreldavust.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesolevas määruses sätestatakse ostujõu pariteetide väljatöötamise, esitamise ja arvutamise kord ning selles osalevate osapoolte kohustused.

PÕHIPUNKTID

Ülesanded ja vastutus

 • Eurostat arvutab ostujõu pariteedid igal kalendriaastal. Tema ülesanded on järgmised:
  • koordineerida alusandmete kogumist;
  • koguda ELi riikidest andmeid ostujõu pariteetide arvutamiseks;
  • arvutada välja ja avaldada ostujõu pariteedid;
  • arendada edasi metoodikat ja see edastada, konsulteerides ELi riikidega.
 • ELi riigid peavad:
  • järgima alusandmeid esitades määruses esitatud korda;
  • kinnitama nende vastutusel olevad uurimistulemused, kui andmete valideerimine on lõpetatud;
  • kinnitama andmete kogumise metoodika ja kontrollima Eurostati esitatud andmete usaldusväärsust.

Kvaliteedi kontroll

 • Iga riik peab pidama arvestust käesoleva määruse rakendamise kohta. Riiklikule ostujõu pariteedi arvutamise menetlusele tuleb anda hinnang vähemalt iga kuue aasta järel.

Tulemuste avaldamine

 • Eurostat avaldab tulemused hiljemalt kolm aastat pärast võrdlusaasta lõppu. Tulemused peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  • ostujõu pariteedid sisemajanduse kogutoodangu (SKP) tasandil;
  • ostujõu pariteedid kodumajapidamiste tarbimiskulutuste* ja tegeliku individuaalse tarbimise kohta*;
  • hinnataseme indeksid* võrdluses ühenduse keskmisega;
  • SKP, kodumajapidamiste tarbimiskulutused ja tegelik individuaalne tarbimine ning vastavad näitajad inimese kohta ostujõustandardites*.

Ostujõu pariteetide kasutamine

Ostujõu pariteetide alusel arvutatakse:

Saadavalolevad toetused

 • Ostujõu pariteedid kujutavad põhimõtteliselt rahvusvahelist statistilist teavet ja nende kasutamine riiklikul tasandil on piiratud, seetõttu on Eurostati poolt ette nähtud rahaline toetus, mis katab kuni 70% ELi riikide kuludest, mis on teotuskõlblikud vastavalt toetuste andmise eeskirjadele (määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 - ELi finantsmäärus).

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

9. jaanuarist 2008.

Lisateave

PÕHIMÕISTED

* Ostujõu pariteedid - hinnataseme erinevuse näitajad erinevates riikides. Need võimaldavad otseselt võrrelda, mitut rahaühikut on vaja erinevates riikides konkreetsete kaupade või teenuste ostmiseks.

* Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused - residendist kodumajapidamiste kulutused kaupade ja teenuste tarbimiseks.

* Tegelik individuaalne tarbimine - majapidamiste, kodumajapidamisi teenindavate kasumitaotluseta institutsioonide ja valitsuse individuaalsed tarbimiskulutused. See näitab majapidamistes tegelikult tarbitavaid kaupu ja teenuseid võrreldes tegelike ostudega.

* Hinnataseme indeksid - ostujõu pariteetide suhtarvud vahetuskursside suhtes. Need võimaldavad võrrelda hinnatasemete erinevusi erinevates riikides, näidates võrdlusrahaühikute hulka, mis on vajalik igas riigis samal koondnäitajate tasemel või analüüsikategoorias sama hulga ostmiseks.

* Ostujõu standard - ühine kunstlik võrdlusrahaühik majanduslike koondnäitajate väärtuse väljendamiseks, kui hinnataseme erinevused on ostujõu pariteetidega kõrvaldatud. See võimaldab tulemusi võrrelda.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1445/2007

9.1.2008

-

ELT L 336, 20.12.2007, lk 1-24

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 193/2011

21.3.2011

-

ELT L 56, 1.3.2011, lk 1-2

Määrus (EL) 2015/1163

5.8.2015

-

ELT L 188, 16.7.2015, lk 6-27

Viimati muudetud: 13.08.2015

Top