Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omavahendite süsteem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Omavahendite süsteem

Omavahendite otsuses nähakse ette põhisätted Euroopa Liidu (EL) eelarve rahastamiseks.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsus 2007/436/EÜ, Euratom, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu (EL) tegevus tugineb tasakaalustatud eelarvele, mida rahastatakse täielikult omavahenditest. Omavahendite ülemmäära hoitakse 1,23% tasemel liikmesriikide summaarsest kogurahvatulust.

Omavahendid jagatakse kolme kategooriasse: traditsioonilised, käibemaksupõhised ja summaarsel kogurahvatulul põhinevad omavahendid. Muude tuluallikate hulka kuuluvad ametnike makstavad maksud, liidu poolt ettevõtjatele määratud trahvid ning viivised maksete hilinemise korral.

Traditsioonilised omavahendid

Traditsioonilised omavahendid koosnevad tollimaksudest ja liidus suhkru tootmisele kehtestatud lõivudest. Liikmesriigid võivad jätta sissenõudmiskuluna endale 25% kogutud summadest.

Käibemaksupõhised omavahendid

Kõigi liikmesriikide ühtlustatud käibemaksu ühtseks määraks kehtestatakse 0,30%. Käibemaksu arvestusbaas ei ületa ühegi liikmesriigi puhul 50% kogurahvatulust. Selle reegli eesmärk on vältida vaesemate liikmesriikide ebaproportsionaalselt suuri maksekohustusi.

Summaarsel kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Kõigi ELi liikmesriikide summaarsest kogurahvatulust arvutatakse ühtlustatud protsent. Seda kasutatakse ELi eelarve nende osade rahastamiseks, mis ei ole kaetud muude omavahendite ja muude tuluallikatega. Selle eesmärk on tasakaalustada tulusid ja kulusid.

Korrigeerimise kord teatud liikmesriikide suhtes

Korrigeerimise korda kohaldatakse juhul, kui liikmesriigi eelarvelised kohustused on liiga suured võrreldes tema suhtelise jõukusega.

Praegu kohaldatakse seda korda Ühendkuningriigi, Saksamaa, Austria, Madalmaadei ja Rootsi suhtes.

Omavahendite kogumine

Omavahendite kogumismeetod määratakse kindlaks siseriiklike õigusaktidega, mis kuulub komisjoni poolt regulaarsele kontrollimisele. Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõrvalekalletest, mis võiksid rahaliselt mõjutada omavahendite sissenõudmist.

ELi omavahendite süsteemi muutus

2011. aasta juunis esitas komisjon nõukogu otsuse kavandi Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta ajavahemikul 2014-2020. Nõukogu 2014. aasta mais vastu võetud otsus jõustub alles pärast kõikides liikmesriikides ratifitseerimist. Samas kohaldatakse seda pärast jõustumist tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2014.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud - kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 2007/436/EÜ, Euratom

1.1.2007

-

ELT L 163, 23.6.2007

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 15. juuli 2003. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus) (ELT L 181, 19.7.2003).

Komisjoni 20. märtsi 1997. aasta otsus nr 97/245/EÜ, Euratom, millega nähakse ette kord, mille alusel liikmesriigid edastavad komisjonile teavet ühenduste omavahendite süsteemi raames (ELT L 97, 12.4.1997).

Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta (ELT L 155, 7.6.1989).

Ettepanek: nõukogu määrus meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks käibemaksupõhised omavahendid (KOM(2011) 737 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Käesoleva ettepaneku eesmärk on kehtestada meetod, mida liikmesriikidel tuleks kasutada uute omavahendite arvutamisel, ja menetlused nende ELi eelarve jaoks kättesaadavaks tegemiseks. Käesoleva ettepanekuga tunnistataks kehtetuks ja asendataks määrus (EMÜ, Euratom) nr 1553/89.

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile: määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artikli 12 kohane seitsmes aruanne käibemaksu kogumis- ja kontrollimenetluste kohta (COM(2014) 69 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Nõukogu 26. mai 2014. aasta otsus nr 2014/335/EL, Euratom, Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (ELT L 168, 7.6.2014).

Nõukogu 26. mai 2014. aasta määrus (EL, Euratom) nr 608/2014, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (ELT L 168, 7.6.2014).

Nõukogu 26. mai 2014. aasta määrus (EL, Euratom) nr 609/2014, meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 168, 7.6.2014).

Viimati muudetud: 11.06.2014

Top