Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Välistegevuse tagatisfond

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Välistegevuse tagatisfond

Käesolevas määruses sätestatakse välistegevuse tagatisfondi eeskiri. Fond kaitseb ELi eelarvet riskide eest, mis on seotud kolmandatele riikidele või kõnealustes riikides läbiviidavatele projektidele antud laenude ja laenutagatistega. Selle eesmärk on kaitsta Euroopa eelarveassigneeringuid ja aidata järgida eelarvedistsipliini.

ÕIGUSAKT

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (kodifitseeritud versioon).

KOKKUVÕTE

Seoses kolmandatele riikidele antud laenudega ja tagatistega laenudele investeeringute rahastamiseks kõnealustes riikides on Euroopa Liit (EL) vastuvõtlik märkimisväärsetele finantsriskidele. Kaitseks selliste riskide eest võttis EL vastu määruse välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta.

Kõnealuses määruses kirjeldatakse fondi tegevust ning sätestatakse fondi rahastamise kord ja fondi haldamise eeskirjad. Fondi peamine eesmärk on kaitsta Euroopa eelarveassigneeringuid ja aidata järgida eelarvedistsipliini.

Ülesanded

Välistegevuse tagatisfondi ülesanne on tasuda ELi võlausaldajaile juhul, kui laenu saaja ei täida oma kohustusi seoses järgmisega:

  • ELi poolt antud või tagatud laen;
  • Euroopa Investeerimispangast (EIP) saadud laen, millele on tagatise andnud EL.

Tagatisfondist saab katta ainult laene ja tagatisi, mida antakse kolmandate riikide kasuks või kolmandates riikides läbiviidavate projektide rahastamiseks.

Haldamine ja rahastamine

Komisjon usaldab fondi finantshaldamise ELilt saadud volituse alusel EIP-le. Tagatisfondi rahastatakse

  • ELi eelarvest pärinevast iga-aastasest maksest (vajaduse korral);
  • fondi investeeritud vahendite intressist;
  • kohustusi mittetäitvatelt võlgnikelt saadud summadest.

Sihtsumma ja aastaülekanne

Sihtsumma all mõeldakse fondi ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid. Fondi sihtsumma on 9% iga laenu- või tagatistehinguga seotud ELi kapitalikohustuste kogusummast, millele lisandub saadaolev tasumata intress. ELi eelarvest fondile tehtav aastaülekanne arvutatakse sihtsumma ning antud ja tagatud laenude tagasimaksmata summa alusel. Sihtsumma ja fondi netovara tegeliku väärtuse vaheline erinevus tasutakse ELi üldeelarvest fondi või ülejäägi korral tehakse makse fondist eelarvesse.

Eraldatav summa arvutatakse majandusaasta n alguses eelmisel majandusaastal antud ja tagatud laenude alusel (n - 1). Sel moel saadud summa kantakse aasta n + 1 eelarvesse. Seega jääb maksekohustuse tekkimise ja fondi tegeliku rahastamise vahele ligikaudu kahe aasta pikkune vahe.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009

30.6.2009

-

ELT L 145, 10.6.2009

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Üksikasjalik aruanne tagatisfondi toimimise kohta [ COM(2014) 214 final , 8.4.2014 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Selles aruandes jõutakse järeldusele, et praegune vahendite eraldamise mehhanism täidab jätkuvalt oma algset funktsiooni. Enamasti nõutakse fondist makset ainult konkreetseks maksetähtajaks maksmata jäetud summa (intressi ja/või põhisumma) kompenseerimiseks, mis tähendab, et tulevikus tasumisele kuuluvate maksete kogusumma mõjutab fondi ainult siis, kui iga makse tähtaeg saabub.

Kuna teoreetiliselt võib võlausaldaja nõuda pärast ühe laenumakse vahelejätmist kõigi tulevaste maksete tasumist, rakendati kvantitatiivses analüüsis fondile maksimaalse surve modelleerimiseks ka stsenaariumit, mille puhul vahelejäänud makse käivitab kõikide tulevikus tasumisele kuuluvate maksete kiirema väljamaksmise.

Fondist kaetud riski ja fondi 9%-lise sihtmäära kvantitatiivne analüüs näitas, et see sihtmäär koos teiste fondi peamiste parameetritega on asjakohased. Seega ei näe komisjon vajadust sihtmäära ega fondi teisi parameetreid muuta, kuid sellegipoolest tuleks sihtmäär aeg-ajalt läbi vaadata, et tagada selle jätkuv proportsionaalsus fondi riskiprofiiliga. Kõnealune läbivaatamine toimub EIP välislaenude andmise volituste vahehindamise ajal, st enne 31. detsembrit 2016.

Viimati muudetud: 30.06.2014

Top