Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lapsed ELi välistegevuse keskmes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lapsed ELi välistegevuse keskmes

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2008) 55 (lõplik)) – Eriline tähelepanu lastele ELi välistegevuses

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

  • Teatise eesmärk on välja töötada Euroopa Liidu (EL) laiapõhjaline lähenemisviis laste õiguste kaitsmiseks ja edendamiseks kolmandates riikides.
  • See lähenemisviis põhineb terviklikul ja üldiselt kohaldataval hoiakul laste õiguste suhtes ning on osa ELi laiematest arengu- ja vaesuse vähendamise strateegiatest.

PÕHIPUNKTID

TAUST

  • Lapsed ja noored on nende ühiskonna tuleviku arengu ja edu võti. Lastesse investeerimine on investeering tulevikku. Sellele vaatamata on 47% kõigist äärmises vaesuses elavatest inimestest alla 18-aastased või nooremad ning paljud neist kannatavad ka sotsiaalse tõrjutuse, vägivalla ja kuritarvitamise all, mis piirab võimalusi elada täisväärtuslikku elu ja suurendab ühiskondlikku ebastabiilsust.
  • Käesolev teatis järgneb 2006. aasta teatisele „Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamine”, milles on sätestatud ELi pikaajalise strateegia alus laste õiguste valdkonnas. See on seotud 2007. aastal vastu võetud ELi suunistega laste õiguste edendamise ja kaitse kohta, mis on ELi tegevuse aluseks laste õiguste edendamisel välispoliitikas.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: „Eriline tähelepanu lastele ELi välistegevuses” (KOM(2008) 55 (lõplik), 5.2.2008)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni talituste töödokument – Lapsed häda- ja kriisiolukordades (SEK(2008) 135 (lõplik), 5.2.2008)

Komisjoni talituste töödokument – Euroopa Liidu tegevuskava, mis käsitleb laste õigusi välistegevuses (SEK(2008) 136 (lõplik), 5.2.2008)

Viimati muudetud: 06.12.2016

Top