Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inimõiguste kaitsjad – ELi toetus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inimõiguste kaitsjad – ELi toetus

 

KOKKUVÕTE:

ELi suunised inimõiguste kaitsjate toetamiseks

MIS ON SUUNISTE EESMÄRK?

 • Nendega sätestatakse ELi lähenemisviis inimõiguste kaitsjate* toetamisele ja kaitsmisele mitte-ELi riikides, et anda neile võimalus vabalt tegutseda.
 • Suuniste praktiline külg on seotud ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga (ÜVJP).

PÕHIPUNKTID

 • ELi missioonide * diplomaadid kohtuvad korrapäraselt inimõiguste kaitsjatega, külastavad kinnipeetud aktiviste, jälgivad nende kohtuprotsesse ja toetavad nende kaitset.
 • Nõukogu inimõiguste töörühm (COHOM) peab ELi missioonide juhtide, ÜRO, Euroopa Nõukogu ja vabaühenduste aruannete põhjal selgitama välja olukorrad, mille puhul on vaja ELi sekkumist.
 • Kõrged ELi ametnikud (nt välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) kohtuvad oma mitte-ELi riikidesse tehtavate visiitide ajal inimõiguste kaitsjatega.
 • Poliitilistes dialoogides mitte-ELi riikide ja piirkondlike organisatsioonidega käsitletakse ka inimõiguste kaitsjate olukorda.
 • Missioonide juhid tuletavad mitte-ELi riikide ametivõimudele meelde nende kohustust kaitsta neid inimõiguste kaitsjaid, kes on ohus.
 • EL teeb tihedat koostööd mitte-ELi riikidega, kes järgivad samuti inimõiguste kaitsjate kaitsmise poliitikat, ning teiste piirkondlike organisatsioonide (nt Aafrika Liidu, Ameerika Riikide Organisatsiooni ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni) inimõiguste mehhanismidega.
 • EL edendab inimõiguste kaitsjate kaitsmise uute piirkondlike mehhanismide loomist ja olemasolevate tugevdamist.
 • ELi lubadust toetada inimõiguste kaitsjaid täiendab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend (EIDHR), mis on mõeldud rahalise abi andmiseks inimõiguste aktiviste toetavatele organisatsioonidele.

TAUST

Inimõiguste kaitsjatel on otsustav tähtsus:

 • vägivalla dokumenteerimisel;
 • inimõiguste rikkumiste ohvritele juriidilise, psühholoogilise, meditsiinilise või muu abi pakkumisel;
 • võitluses inimõiguste rikkujate karistamatuse vastu; ning
 • inimõigusi ja inimõiguste kaitsjaid puudutava teabe levitamisel riiklikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Samas on ka inimõiguste kaitsjad rünnakute ja ähvarduste sihtmärgiks, mistõttu on nende turvalisuse tagamine ja kaitsmine väga oluline.

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Inimõiguste kaitsjad: Üksikisikud, rühmitused ja organisatsioonid, kes edendavad ja kaitsevad rahumeelsel viisil üldtunnustatud inimõigusi, täpsemalt ühiskondlikke, poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi, sealhulgas põlisrahvaste õigusi

ELi missioonid: ELi riikide saatkonnad ja konsulaadid ning ELi delegatsioonid

PÕHIDOKUMENT

Kaitse tagamine – Euroopa Liidu suunised inimõiguste kaitsjate kohta, Euroopa Liidu Nõukogu (välisasjad), 2008

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 235/2014, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste jaoks kogu maailmas (ELT L 77, 15.3.2014, lk 85–94)

Viimati muudetud: 04.07.2016

Top