Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inimõiguste kaitsjad – ELi toetus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inimõiguste kaitsjad – ELi toetus

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu lepingu artikkel 2

ELi suunised inimõiguste kaitsjate kohta

MIS ON EUROOPA LIIDU LEPINGU ARTIKLI 2 JA INIMÕIGUSTE KAITSJATE KOHTA KÄIVATE SUUNISTE EESMÄRK?

 • Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatakse, et EL rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine.
 • Suunistega sätestatakse ELi lähenemisviis inimõiguste kaitsjate* toetamisele ja kaitsmisele kolmandates riikides, et anda neile võimalus vabalt tegutseda.
 • Suuniste praktiline külg on seotud ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga (ÜVJP).

PÕHIPUNKTID

Suuniste kõige tähtsamad aspektid on järgmised:

 • ELi missioonide* diplomaadid kohtuvad korrapäraselt inimõiguste kaitsjatega, külastavad kinnipeetud aktiviste, jälgivad nende kohtuprotsesse ja toetavad nende kaitset.
 • Nõukogu inimõiguste töörühm (COHOM) peab ELi missioonide juhtide (HoMs), ÜRO, Euroopa Nõukogu ja vabaühenduste aruannete põhjal selgitama välja olukorrad, mille puhul on vaja ELi sekkumist.
 • Kõrged ELi ametnikud (nt välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) kohtuvad oma kolmandatesse riikidesse tehtavate visiitide ajal inimõiguste kaitsjatega.
 • Poliitilistes dialoogides kolmandate riikide ja piirkondlike organisatsioonidega käsitletakse ka inimõiguste kaitsjate olukorda.
 • Missioonide juhid tuletavad kolmandate riikide ametivõimudele meelde nende kohustust kaitsta neid inimõiguste kaitsjaid, kes on ohus.
 • EL teeb tihedat koostööd kolmandate riikidega, kes järgivad samuti inimõiguste kaitsjate kaitsmise poliitikat, ning teiste piirkondlike organisatsioonide (nt Aafrika Liidu, Ameerika Riikide Organisatsiooni ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni) inimõiguste mehhanismidega.
 • EL edendab inimõiguste kaitsjate kaitsmise uute piirkondlike mehhanismide loomist ja olemasolevate tugevdamist.
 • ELi lubadust toetada inimõiguste kaitsjaid täiendab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend (EIDHR), mis on mõeldud rahalise abi andmiseks inimõiguste aktiviste toetavatele organisatsioonidele.

TAUST

Inimõiguste kaitsjatel on otsustav tähtsus:

 • vägivalla dokumenteerimisel;
 • inimõiguste rikkumiste ohvritele juriidilise, psühholoogilise, meditsiinilise või muu abi pakkumisel;
 • võitluses inimõiguste rikkujate karistamatuse vastu; ning
 • inimõigusi ja inimõiguste kaitsjaid puudutava teabe levitamisel riiklikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Samas on ka inimõiguste kaitsjad tihti rünnakute ja ähvarduste sihtmärgiks, mistõttu on nende turvalisuse tagamine ja kaitsmine väga oluline.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Inimõiguste kaitsjad: üksikisikud, rühmitused ja organisatsioonid, kes edendavad ja kaitsevad rahumeelsel viisil üldtunnustatud inimõigusi, täpsemalt ühiskondlikke, poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi, sealhulgas põlisrahvaste õigusi.
ELi missioonid: ELi riikide saatkonnad ja konsulaadid ning ELi delegatsioonid.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – I jaotis – Ühissätted – Artikkel 2 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 17)

Kaitse tagamine – Euroopa Liidu suunised inimõiguste kaitsjate kohta, Euroopa Liidu Nõukogu (välisasjad), 2008

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 235/2014, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste jaoks kogu maailmas (ELT L 77, 15.3.2014, lk 85–94)

Viimati muudetud: 07.08.2017

Top