Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 2008/801/EÜ ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni Euroopa Ühenduse nimel sõlmimise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega antakse ELile luba allkirjastada ÜRO korruptsioonivastane konventsioon. Konventsiooni eesmärk on aidata kaasa korruptsioonivastasele võitlusele, edendada head valitsemistava ning soodustada rahvusvahelist koostööd ja tehnilist abi.

PÕHIPUNKTID

Konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvad korruptsiooni ennetamine, uurimine ja menetlemine ning kuritegelikul teel saadud tulu blokeerimine, arestimine, konfiskeerimine ja tagastamine.

See hõlmab eeskirju rahapesu ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks, erasektori raamatupidamist ja läbipaistvust käsitlevad standardeid ning võrdse juurdepääsu tagamist kõigile ehitustööde ja teenuste hankelepingute kandidaatidele.

Korruptsiooni tõkestamine

Konventsiooniga sätestatakse mitu eeskirja korruptsiooni tõkestamiseks, sealhulgas:

 • ennetuspoliitika ja -meetmete rakendamine ning selleks vajalike asutuste loomine;
 • riigiametnike tegevusjuhendite rakendamine;
 • riigiametnike töölevõtmise ja edutamise objektiivsed kriteeriumid;
 • riigihanke-eeskirjad.

Samuti soovitatakse konventsioonis:

 • edendada läbipaistvust ja vastutust avaliku sektori finantsjuhtimises ja erasektoris;
 • karmistada raamatupidamis- ja auditeerimisstandardeid;
 • kehtestada eeskirjad kohtusüsteemi sõltumatuse kindlustamiseks.

Kriminaliseerimine

Konventsioonis soovitatakse määratleda kuritegudena mitu süütegu, sealhulgas:

 • oma riigi ja välisriikide riigiametnike ning avalik-õiguslike rahvusvaheliste organisatsioonide ametnike korruptsioon;
 • mis tahes riigivara või eraomandi omastamine, riisumine või muul viisil kõrvaletoimetamine riigiametniku poolt;
 • mõjuvõimuga kauplemine (kui teiste isikute üle mõjuvõimu omav isik annab selle mõjuvõimu raha eest mõjuvõimu soovivale isikule);
 • ametiseisundi kuritarvitamine ja ebaseaduslik rikastumine*.

Konventsiooni kohaselt tuleks erasektoris kuritegudena määratleda järgmised teod:

 • omastamine;
 • korruptsioon;
 • rahapesu;
 • varastatud vara käitlemine;
 • õigusemõistmise takistamine;
 • osalemine omastamises või korruptsioonis ja katse neid toime panna.

Konventsioonis soovitatakse samuti võtta täiendavaid õiguslikke ja halduslikke meetmeid, sealhulgas:

 • tagada, et äriühinguid saaks vastutusele võtta;
 • lubada blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist;
 • kaitsta tunnistajaid, eksperte ja ohvreid;
 • kaitsta teavitajaid;
 • tagada, et äriühingutel või isikutel, kes on kandnud kahju korruptsiooni tagajärjel, on seaduslik õigus taotleda hüvitist;
 • edendada õiguskaitseasutustevahelist koostööd.

Vara sissenõudmine

Konventsioonis määratakse kindlaks meetmed otseseks vara sissenõudmiseks ja sätestatakse, kuidas seda saavutada konfiskeerimise alal tehtava rahvusvahelise koostöö kaudu. Samuti on konventsioonis eeskirjad vara tagastamise kohta.

Euroopa Pettustevastane Amet

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ülesanne on nende küsimuste uurimine, kuivõrd need on seotud ELi institutsioonidega. OLAF uurib ELi eelarvega seotud pettusi, korruptsiooni ja Euroopa institutsioonides toime pandud tõsiseid rikkumisi ning töötab välja Euroopa Komisjoni pettustevastase poliitika.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 25. septembrist 2008.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTE

* Ebaseaduslik rikastumine – teise isiku kulul rikastumine talle midagi samaväärset vastu andmata.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. septembri 2008. aasta otsus 2008/801/EÜ ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni Euroopa Ühenduse nimel sõlmimise kohta (ELT L 287, 29.10.2008, lk 1–110)

Viimati muudetud: 21.04.2016

Top