Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaitseotstarbelised tooted – ELi-sisese veo eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kaitseotstarbelised tooted – ELi-sisese veo eeskirjad

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/43/EÜ – kaitseotstarbeliste toodete ELi-sisese veo lihtsustamine

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on kaotada erinevused ELi riikide õigusaktide ja eeskirjade vahel, mis reguleerivad kaitseotstarbeliste toodete (sh vintraudsed tulirelvad, pommid ja torpeedod, allveelaevad ja õhusõidukid, mis on loodud sõjaliseks kasutamiseks) vedu.

Sellega luuakse lubade andmise süsteem, mis põhineb tarnijatele veolubade väljastamisel.

Sellega hõlbustatakse kaitseotstarbeliste toodete läbipaistvat ja turvalist ringlust ELis, mis aitab suurendada ELi kaitsevaldkonna konkurentsivõimet.

PÕHIPUNKTID

Kolme liiki load

1.

Üldload, mida väljastab ELi riik oma territooriumil asuvatele tarnijatele (tingimusel, et need vastavad loa saamise nõuetele) ja millega lubatakse kaitseotstarbeliste toodete vedusid vastuvõtjatele teises ELi riigis.

2.

Koondload, mille ELi riik (kes määrab kindlaks reguleerimisala ja kestuse) annab tarnijatele, kes taotlevad luba veoks ühte või mitmesse ELi riiki.

3.

Üksikud veoload, mille ELi riigid annavad tarnijatele, kes taotlevad luba toodete ühekordseks vedamiseks ühele vastuvõtjale.

Tarnijate kohustused

ELi riigid peavad tagama, et nende territooriumil asuvad kaitseotstarbeliste toodete tarnijad

peavad täpset arvet oma vedude üle;

teavitavad vastuvõtjaid loa tingimustest (st piirangutest, mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete lõppkasutuse või ekspordiga) ja

teavitavad selle ELi riigi pädevat asutust, kelle territooriumilt nad soovivad tooteid vedada, oma kavatsusest kasutada esimest korda üldist veoluba.

ELi riigid peavad tõendama, et nende territooriumil asuvad kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjad on kohustatud järgima neile veolubade alusel edastatud toodete ekspordipiiranguid.

Käesolevas direktiivis osutatud kaitseotstarbelised tooted on loetletud direktiivi lisas. Euroopa Komisjon ajakohastab seda nimekirja korrapäraselt nii, et see oleks vastavuses sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 30. juunil 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. juuniks 2011.

TAUST

Enne seda direktiivi reguleerisid kaitseotstarbeliste toodete vedu ELis lubade andmist käsitlevad siseriiklikud õigusaktid. Nende puhul esines märkimisväärseid erinevusi seoses menetluste, reguleerimisala ja lubade saamiseks kuluva ajaga. Selle tagajärjel kahanes Euroopa kaitsevaldkonna konkurentsivõime ning samuti jäi soiku kaitseotstarbeliste toodete tõelise Euroopa turu väljaarendamine.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (ELT L 146, 10.6.2009, lk 1–36)

Direktiivi 2009/43/EÜ ja selle lisade järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 02.12.2015

Top