Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lihtsustatud ärikeskkond

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lihtsustatud ärikeskkond

Konkurentsivõime parandamiseks ning majanduse ja tööhõive edendamiseks püüab Euroopa Liit (EL) jõuda lihtsustatud ärikeskkonnani, võttes sihikule äriühinguõiguse, raamatupidamise ja auditeerimise valdkonnas valitseva bürokraatia.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis äriühingute lihtsustatud majanduskeskkonna kohta äriühinguõiguse, raamatupidamise ning auditeerimise valdkonnas (KOM (2007) 394 (lõplik) -Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

KOKKUVÕTE

Liikmesriigid peavad olema suutelised ettevõtluskeskkonnale paindlikult reageerima, kasutades ära ELi õigusraamistikku, kuid seda ilma kitsendusteta innovatsioonile ja konkurentsi takistavate suurte halduskuludeta. Komisjon vaatab uuesti läbi ELi direktiive ja konsulteerib sidusrühmadega, et leida võimalusi õigusaktide viimiseks kooskõlla kasinama ja tõhusama ettevõtluskeskkonnaga.

Äriühinguõigus

On kaks võimalust: direktiivide täielik või osaline kehtetuks tunnistamine, kui need on piiriüleste küsimuste osas asjakohatud. See mõjutab järgmist:

Ühe osanikuga osaühingute eeskirjad (kaheteistkümnes direktiiv) lihtsustavad õigusakte ja muid meetmeid eesmärgiga võimaldada liikmesriikidele suuremat paindlikkust ühinemiste ja jagunemiste korral. Selleks:

  • lihtsustatakse juhtide kohustusi kindlate finantsandmete esitamisel;
  • kõrvaldatakse vajadus üldkoosoleku heakskiidu järele, kaitstes samas juhte. Direktiiviga 2006/68/EÜ muudetakse selle valdkonna õigusakte.

Kohustus avaldada äriühinguõiguse esimese direktiivi kohaselt teatavat teavet liikmesriikide ametlikes väljaannetes võidakse asendada lihtsa registreerimisteenusega Euroopa Äriregistri (EBR) kaudu ning samamoodi lihtsustatakse tõestatud tõlkega seotud eeskirju. Ettevõtte registreeritud asukohta käsitlevad eeskirjad tuleb Euroopa äriühingu põhikirja alusel samuti läbi vaadata.

VKEde raamatupidamine ja auditeerimine

Euroopa raamatupidamisdirektiivid vaadati 2013. aastal läbi, et piirata finantsteabe koostamisega seotud ebavajalikke ja ebaproportsionaalseid kulusid. Selle tulemusena sündis uus raamatupidamisdirektiiv 2013/34/EL, mis tuleb rakendada 2015. aasta keskpaigaks ning millega kehtestatakse kriteeriumid mikro-, väike-, keskmise suurusega ja suurettevõtete määratlemiseks ning vähendatakse mikro- ja väikeettevõtete poolt nõuete täitmiseks esitatavat teavet.

Taust

Komisjoni poolt 2006. aastal algatatud ajakohastatud lihtsustamisprogrammis ja tegevusprogrammis, mis järgnes 8. ja 9. märtsil 2007 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisele, märgiti kolme esmatähtsa valdkonnana äriühinguõigust, raamatupidamist ja auditeerimist.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

2007. aasta kokkuvõte reaktsioonidest komisjoni teatisele lihtsustatud majanduskeskkonna kohta äriühinguõiguse, raamatupidamise ning auditeerimise valdkonnas (KOM(2007) 394 (pdf). Nõukogu palus komisjonil vaadata üle reageeringud teatisele ja vajadusel esitada uued ettepanekud. Selge eelistus näib kuuluvat lahendusele, mis seisneb olemasolevate õigusaktide lihtsustamises (komisjoni teatises soovitatud teine võimalus).

Viimati muudetud: 03.06.2014

Top