Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Noteeritud äriühingute aktsionäride õigused

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Noteeritud äriühingute aktsionäride õigused

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2007/36/EÜ – noteeritud äriühingute aktsionäride õigused

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles sätestatakse eeskirjad aktsionäride õiguste kasutamise kohta selliste äriühingute üldkoosolekutel,

mille registreeritud asukoht on ELi riigis ja

mis on noteeritud ametlikul väärtpaberibörsil.

Samuti püütakse selles arvesse võtta nüüdisaegse tehnoloogia pakutavaid võimalusi.

PÕHIPUNKTID

Äriühingud peavad andma oma aktsionäridele teatavat üldkoosolekuid puudutavat teavet. Üldkoosolekust tuleb teatada vähemalt 21 päeva enne selle toimumist ning oluline teave (kuupäev, toimumiskoht, päevakord, hääletamisprotsessi kirjeldus ja osalemise kord) tuleb avaldada äriühingu veebisaidil.

Aktsionäridele tuleb anda ka muud teavet, nagu

aktsiate ja hääleõiguslike aktsionäride arv;

esitatavad dokumendid;

üldkoosolekul tehtavate otsuste eelnõud ja

volituse alusel hääletamiseks kasutatavad vormid (kui mõni aktsionär volitab teise ennast esindama).

Üldkoosolekul on aktsionäridel õigus

lisada küsimusi päevakorda (kui aktsionäril on vähemalt 5% äriühingu aktsiakapitalist);

esitada küsimusi seoses üldkoosoleku päevakorras olevate küsimustega, kusjuures äriühingul on kohustus neile vastata; ning

osaleda ja hääletada piiranguteta, välja arvatud registreerimiskuupäeva* osas.

Hääletamise osas peavad ELi riigid tühistama kõik õigusnormid, mis piiravad aktsionäride osalemist üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil, ning lubama aktsionäridel määrata elektrooniliste vahendite abil volitatud esindaja, kelleks võib olla üksikisik või isikute rühm (ja volitatud esindaja määramist tühistada).

Samuti peavad äriühingud loendama ja kirjendama kõik iga otsuse tegemiseks antud hääled. ELi riigid võivad siiski lubada äriühingutel ette näha, et kui ükski aktsionär ei nõua täielikku häältelugemist, piisab otsuse vastuvõtmiseks sellest, et on saavutatud vajalik häälteenamus. Äriühingud peavad hääletamistulemused avaldama hiljemalt 15 päeva pärast üldkoosolekut.

2014. aastal esitas Euroopa Komisjon ettepaneku selle direktiivi muutmiseks, et kõrvaldada äriühingu üldjuhtimise puudused seoses börsil noteeritud äriühingute ja nende aktsionäridega. Seda arutatakse ikka veel Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu Nõukogus.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 3. augustil 2007. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 3. augustiks 2009.

TAUST

Direktiivi koostamine sai alguse komisjoni 2003. aasta teatisest „Äriühinguõiguse ajakohastamine ja ühingujuhtimise tugevdamine Euroopa Liidus – arengukava”. Selles soovitati algatusi, et tugevdada aktsionäride õigusi noteeritud äriühingutes ning lahendada kaughääletamisega seotud probleemid.

PÕHIMÕISTE

* Registreerimiskuupäev – äriühingu määratud kuupäev, mille seisuga määratakse aktsionäride õigus osaleda ja hääletada üldkoosolekul lähtuvalt ametlikult talle kuuluvate aktsiate arvust (nimetatakse ka fikseerimiskuupäevaks).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta direktiiv 2007/36/EÜ noteeritud äriühingute aktsionäride teatavate õiguste kasutamise kohta (ELT L 184, 14.7.2007, lk 17–24)

Direktiivi 2007/36/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Äriühinguõiguse ajakohastamine ja ühingujuhtimise tugevdamine Euroopa Liidus – arengukava” (KOM(2003) 284 (lõplik), 21.5.2003)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega (COM(2014) 213 final, 9.4.2014)

Viimati muudetud: 26.11.2015

Top