Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terroristide sooritatud inimröövid – teabe jagamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Terroristide sooritatud inimröövid – teabe jagamine

KOKKUVÕTE:

nõukogu soovitus terroristide sooritatud inimröövidealase teabe jagamise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

 • Selles nähakse ette menetlus ELi riikide vahel kogemuste jagamiseks, et aidata lahendada terroristide sooritatud inimröövidega seonduvaid olukordi.

PÕHIPUNKTID

 • Terroristide sooritatud inimröövid esitavad ELi riikidele väga suure väljakutse. Selliste olukordade edukaks lahendamiseks on riikidel vaja taustteavet, et luua kontakte ja algatada konfidentsiaalseid arutelusid. Teabe jagamise kaudu saab kiiresti kindlaks teha, kas teisel ELi riigil on juba kasulikke kogemusi samas piirkonnas sama terroristliku rühmituse poolt või sarnastel asjaoludel sooritatud inimröövidega.
 • Selle saavutamiseks soovitatakse igal ELi riigil esitada pärast juhtumi lahendamist teistele ELi riikidele terroristide sooritatud inimrööve käsitlevad teabelehed.
 • Selles teabes peaksid sisalduma:
  • riik ja piirkond, kus inimrööv aset leidis;
  • pantvangide arv ja kodakondsus;
  • inimröövi toimumise aeg ja kuupäev ning lõpptulemus;
  • vastutav terrorirühmitus või toimepanija;
  • inimröövi meetod;
  • inimröövi motivatsioon;
  • vahendaja kaasamine;
  • kontaktisik asjaomases ELi riigis.
 • Vajaduse korral tuleks edastada ka järgmine täiendav teave:
  • pantvangide riigis viibimise põhjus, keelteoskus ja sugu;
  • toimepanijate ideoloogia, kodakondsus ja keelteoskus;
  • vahendid, mida toimepanijad kasutasid avalikkuse poole pöördumiseks;
  • toimepanijate töömeetodite üksikasjad.
 • Soovituse lisades esitatakse selle teabe standardvorm ning ka ettepanekud edastatava lisateabe kohta, milleks on nt läbirääkimisstrateegia, viivitustaktikad ja see, kas kaasnesid lunaraha või poliitilised nõudmised.
 • Lisateavet ja kogemusi tuleks jagada kahepoolselt kooskõlas siseriikliku õigusega. Ka isikuandmeid tuleb töödelda kooskõlas siseriikliku õigusega.
 • Iga ELi riik peaks koguma teavet alates 1. jaanuarist 2002 aset leidnud juhtumite kohta ja esitama kokkuvõtte teistele ELi riikidele. Otsesuhtlemise hõlbustamiseks tuleks esitada ka kontaktisikute nimekiri.
 • Teavet terrorijuhtumite kohta tuleks jagada kahesuunalise ja kogu ELi hõlmava linkide võrgustiku kaudu (vt nõukogu otsus 2005/671/JSK). Teavet tuleks jagada ka Europoliga; see tuleks iga 12 kuu järel üle vaadata, et otsustada, kas andmed tuleks nende koguse ja liigi tõttu andmebaasi sisestada.

TAUST

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Nõukogu 12. juuni 2007. aasta soovitus, terroristide sooritatud inimröövide alase teabe jagamise kohta (ELT L 214, 17.8.2007, lk 9–12)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsus 2005/671/JSK terroriaktidega seotud teabevahetuse ja koostöö kohta (ELT L 253, 29.9.2005, lk 22–24)

Viimati muudetud: 03.05.2016

Top